GENERATOR TESTÓW
Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo?
Ilość zadań:
Wyklucz zadanie:
Filtruj

Zadanie 1:

Rysunek przedstawia przełącznicę światłowodową
img
 1. naścienną.
 2. wiszącą.
 3. panelową.
 4. stojakową.
Przejdź.

Zadanie 2:

W protokole IPv4 adres 162.1.123.0 należy do
 1. klasy D
 2. klasy C
 3. klasy B
 4. klasy E
Przejdź.

Zadanie 3:

Do zadań bloku MSC sieci GSM należy
 1. prowadzenie rejestru abonentów gości.
 2. zestawienie, rozłączenie i nadzór nad połączeniem.
 3. prowadzenie rejestru abonentów własnych.
 4. utrzymywanie bazy danych zawierającej numery terminali.
Przejdź.

Zadanie 4:

Który protokół jest stosowany do transmisji formatów PCM, GSM, MP3 (audio) oraz MPEG i H263 (wideo)?
 1. RTP
 2. SSL
 3. PPoE
 4. HELO
Przejdź.

Zadanie 5:

Zgodnie z protokołem IPv6 każdy interfejs sieciowy musi mieć adres link-local. Który prefiks identyfikuje adresy typu link-local?
 1. FC00::/7
 2. FF00::/8
 3. FEC0::/10
 4. FE80::/10
Przejdź.

Zadanie 6:

Jeżeli moc sygnału na wejściu łącza wynosi 1 000 mW, a na jego wyjściu 100 mW, to tłumienność łącza wynosi
 1. 10 dB
 2. 20 dB
 3. 30 dB
 4. 40 dB
Przejdź.

Zadanie 7:

W oparciu o jaki protokół sygnalizacyjny zbudowano, przedstawioną na rysunku, sieć telefonii internetowej
img
 1. H.323
 2. Single
 3. SIP
 4. IAX
Przejdź.

Zadanie 8:

W światłowodach jednomodowych sygnał ulega dyspersji chromatycznej, na którą składają się dwa zjawiska:
 1. dyspersja materiałowa i falowodowa.
 2. absorpcja i dyspersja modowa.
 3. zakłócenia elektromagnetyczne i absorpcja.
 4. dyspersja modowa i falowodowa.
Przejdź.

Zadanie 9:

W celu obliczenia przepływności binarnej systemu plezjochronicznego E1 należy
 1. podzielić wartość przepływności binarnej sygnału E4 przez 64.
 2. pomnożyć dolną częstotliwość pasma, ilość szczelin czasowych, ilość bitów w jednej szczelinie.
 3. podzielić wartość przepływności binarnej sygnału E2 przez 8.
 4. pomnożyć częstotliwość próbkowania, ilość bitów w jednej szczelinie, ilość szczelin czasowych.
Przejdź.

Zadanie 10:

Ile wynosi domyślna wartość dystansu administracyjnego dla bezpośrednio podłączonych sieci do routera?
 1. 20
 2. 0
 3. 90
 4. 120
Przejdź.

Zadanie 11:

Transmisja w sieciach z komutacją pakietów możliwa jest w dwóch trybach: połączenia wirtualnego i trybu datagram. Wskaż stwierdzenie, które jest sprzeczne z ideą transmisji w trybie datagram.
 1. Każdy z pakietów ma zapisany w swym nagłówku numer kanału wirtualnego, z którego korzysta.
 2. Trasa poszczególnych pakietów ustalana jest indywidualnie.
 3. Proces składania wiadomości jest uciążliwy i kosztowny.
 4. Występuje niebezpieczeństwo dostarczenia do odbiorcy pakietów w innej kolejności niż ta, w której zostały wysłane przez nadawcę.
Przejdź.

Zadanie 12:

Rysunek ilustruje technikę zwielokrotnienia
img
 1. CDM
 2. FDM
 3. WDM
 4. TDM
Przejdź.

Zadanie 13:

Na rysunku pokazano wyniki obserwacji ruchu na wiązce łączy. Natężenie ruchu dla wiązki wynosi
img
 1. 1,2 erl
 2. 0,4 erl
 3. 1,8 erl
 4. 2,0 erl
Przejdź.

Zadanie 14:

W teletransmisyjnych, plezjochronicznych systemach cyfrowych hierarchii europejskiej symbol E4 oznacza system o przepływności
 1. 8,448 Mb/s
 2. 139,264 Mb/s
 3. 34,368 Mb/s
 4. 564,992 Mb/s
Przejdź.

Zadanie 15:

Oscylogram przedstawia sygnalizację
img
 1. tonową.
 2. cyfrową.
 3. dekadową.
 4. prądem stałym.
Przejdź.

Zadanie 16:

Na którym schemacie blokowym jest przedstawiona struktura sieci FTTH (Fiber to the home)?
img
 1. A.
 2. B.
 3. C.
 4. D.
Przejdź.

Zadanie 17:

Sprawność energetyczna anteny jest stosunkiem
 1. impedancji anteny do impedancji charakterystycznej linii.
 2. mocy promieniowania izotropowego do mocy w kierunku maksymalnego promieniowania rzeczywistej anteny.
 3. mocy wypromieniowanej przez antenę do mocy dostarczonej do anteny.
 4. mocy fali padającej do mocy fali odbitej.
Przejdź.

Zadanie 18:

Praktykant odbywa staż u lokalnego dostawcy usług internetowych. Jako zadanie dostał podzielenie niewykorzystanych adresów IP na podsieć: 4, 8 i 16 adresowe. Praktykant przedstawił 4 wersje podziału. Która wersja jest zgodna z zasadami rutingu?
 1. 168.0.0.4/28; 168.0.0.20/29; 168.0.0.28/30
 2. 168.0.0.4/29; 168.0.0.12/30; 168.0.0.16/28
 3. 168.0.0.4/30; 168.0.0.8/28; 168.0.0.24/29
 4. 168.0.0.4/30; 168.0.0.8/29; 168.0.0.16/28
Przejdź.

Zadanie 19:

Jakie routery należy stosować do łączenia różnych systemów autonomicznych?
 1. Obszarowe.
 2. Brzegowe.
 3. Szkieletowe.
 4. Wewnętrzne.
Przejdź.

Zadanie 20:

Usługa CLIRO (Calling Line Identification Restriction Override) umożliwia
 1. zawieszenie rozmowy.
 2. przenoszenie wywołań na dowolnie wskazany numer.
 3. blokadę prezentacji numeru abonenta dołączonego.
 4. ominięcie blokady prezentacji numeru abonenta wywołującego.
Przejdź.

Zadanie 21:

Na rysunku przedstawiono sposób synchronizacji sieci typu
img
 1. równoległego.
 2. master slave.
 3. synchronizacji mieszanej.
 4. synchronizacji wzajemnej.
Przejdź.

Zadanie 22:

Do połączenia interfejsów dwóch routerów wykorzystuje się podsieci 4 adresowe. Wybierz maskę dla podsieci 4 adresowej.
 1. 255.255.255.224
 2. 255.255.255.240
 3. 255.255.255.252
 4. 255.255.255.254
Przejdź.

Zadanie 23:

W wyniku pomiarów uzyskano reflektogram, na którym zdarzenie D reprezentuje
img
 1. złącze spawane.
 2. strefę martwą.
 3. zjawisko ducha.
 4. odbicie Fresnela.
Przejdź.

Zadanie 24:

Które kryterium jest charakterystyczne dla protokołów routingu, stosujących algorytm wektora odległości?
 1. Routery wysyłają rozgłoszenia LSA do wszystkich routerów w danej grupie.
 2. Wybór marszruty zależy od ilości routerów do miejsca przeznaczenia.
 3. Wybór marszruty zależy jedynie od pasma na poszczególnych odcinkach.
 4. Router buduje logiczną topologię sieci w postaci drzewa, w którym on sam jest "korzeniem".
Przejdź.

Zadanie 25:

Który z adresów należy do adresów typu multicast w protokole IPv4?
 1. 127.0.0.1
 2. 192.168.0.1
 3. 242.110.0.1
 4. 229.0.0.1
Przejdź.

Zadanie 26:

Rysunek przedstawia nagłówek
img
 1. segmentu TCP
 2. kontenera SDH
 3. ramki HDLC
 4. komórki ATM
Przejdź.

Zadanie 27:

System sygnalizacji CCS (Common Channel Signaling) jest
 1. uważany za sygnalizację w paśmie.
 2. stosowany w specjalnym wydzielonym kanale, przypadającym na wiele kanałów rozmównych.
 3. związany na stałe z konkretnym kanałem użytkownika i przesyła w nim informacje sygnalizacyjne.
 4. stosowany wyłącznie w sieciach analogowych.
Przejdź.

Zadanie 28:

Do pomiaru tłumienności całkowitej toru światłowodowego wykorzystuje się głównie
 1. miernik PMD.
 2. reflektometr TDR.
 3. źródło światła optycznego i miernik mocy optycznej.
 4. analizatory widma optycznego.
Przejdź.

Zadanie 29:

Rysunek przedstawia złącze światłowodowe zgodne ze standardem
img
 1. ST
 2. LC
 3. F300
 4. MTRJ
Przejdź.

Zadanie 30:

Która z klas ruchowych sieci ATM jest dedykowana dla aplikacji czasu rzeczywistego?
 1. nrt-VBR
 2. rt-VBR
 3. UBR
 4. ABR
Przejdź.

Zadanie 31:

Głównym zadaniem bloku X centrali telefonicznej jest realizacja funkcji
img
 1. sterowania.
 2. taryfikacji.
 3. komutacji.
 4. testowania.
Przejdź.

Zadanie 32:

Do wymiany informacji sygnalizacyjnych pomiędzy centralami różnych operatorów wymagany jest obecnie system sygnalizacji
 1. R1
 2. R2
 3. S11
 4. SS7
Przejdź.

Zadanie 33:

Rysunek przedstawia strukturę ramki protokołu, wykorzystywanego w systemie sygnalizacji DSS1. Który to jest protokół?
img
 1. LAP-B
 2. LAP-M
 3. LAP-D
 4. LAP-F
Przejdź.

Zadanie 34:

Przy konfiguracji protokołu OSPF maska podawana jest w postaci odwrotnej (wildcard mask). Wskaż wartość maski odwrotnej dla podsieci 255.255.252.0.
 1. 0.0.252.255
 2. 0.0.3.255
 3. 255.255.3.255
 4. 255.255.0.255
Przejdź.

Zadanie 35:

Którą komendę należy zastosować, aby dodać podsieć 5.6.7.0/24 do procesu OSPF?
 1. Router(config-router)#network 5.6.7.0 0.0.0.255 area 2
 2. Router(config-router)#network 5.6.7.0 255.255.255.0
 3. Router(config-router)#network 5.6.7.0 0.0.0.255
 4. Router(config-router)#network 5.6.7.0
Przejdź.

Zadanie 36:

Do wysyłania i odbierania żądań w protokole SNMP jest przeznaczony
 1. port 23 protokołu TCP
 2. port 80 protokołu TCP
 3. port 161 protokołu UDP
 4. port 443 protokołu UDP
Przejdź.

Zadanie 37:

Jedynym protokołem routingu, który wykorzystuje protokół TCP jako mechanizm transportowy, wymieniając pakiety na porcie 179, jest
 1. BGP
 2. RIPv2
 3. EIGRP
 4. OSPFv2
Przejdź.

Zadanie 38:

Protokołem routingu, wysyłającym aktualizacje tablic routingu domyślnie co 30 s, do najbliższych sąsiadów, jest
 1. RIP
 2. EIGRP
 3. OSPF
 4. BGP
Przejdź.

Zadanie 39:

Rysunek przedstawia pole komutacyjne
img
 1. dwusekcyjne z kompresją.
 2. dwusekcyjne z ekspansją.
 3. czterosekcyjne z ekspansją.
 4. czterosekcyjne z kompresją.
Przejdź.

Zadanie 40:

W światłowodach telekomunikacyjnych wykonanych z krzemionki, w których rdzeń domieszkowany jest germanem, tłumienność w trzecim oknie optycznym nie powinna przekraczać wartości
 1. 0,25 dB/km
 2. 0,025 dB/km
 3. 0,05 dB/km
 4. 0,005 dB/km
Przejdź.
PANEL UŻYTKOWNIKA
POLUB NAS NA FACEBOOKU
REKLAMA
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW