GENERATOR TESTÓW
Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo?
Ilość zadań:
Wyklucz zadanie:
Filtruj

Zadanie 1:

W sygnalizacji DSS1 wiadomość "Release Complete" oznacza, że
 1. powtórnie wznowiono przerwane połączenie.
 2. urządzenie wysyłające tę wiadomość zwolniło kanał i identyfikator kanału.
 3. rozpoczęto sterowanie przeciążeniami w czasie transmisji.
 4. zgłoszenie zostało zaakceptowane przez abonenta wywoływanego.
Przejdź.

Zadanie 2:

W aparacie telefonicznym zadanie eliminowanie przeniku dźwięków z mikrofonu do słuchawki telefonicznej spełnia
 1. układ antylokalny.
 2. głośnik.
 3. układ wybierczy.
 4. mikrofon.
Przejdź.

Zadanie 3:

Dla przywrócenia ustawień fabrycznych w ruterze ADSL należy
img
 1. w narzędziu konfiguracyjnym HTTP wybrać Zarządzanie>Ustawienia>Ustawienia fabryczne.
 2. trzymać wciśnięty przycisk RESET przez czas nie dłuższy niż 10 sekund.
 3. nacisnąć 10 razy przycisk RESET.
 4. wprowadzić ID oraz hasło połączenia, a następnie wcisnąć i trzymać przez około 10 sekund przycisk RESET.
Przejdź.

Zadanie 4:

W cyfrowych łączach abonenckich do przesyłania informacji między stacjami końcowymi a węzłem komutacyjnym stosuje się sygnalizację
 1. R1
 2. R2
 3. SS7
 4. DSS1
Przejdź.

Zadanie 5:

Na którym urządzeniu wynik pomiaru jest przedstawiany w sposób pokazany na rysunku?
img
 1. Na szukaczu par przewodów.
 2. Na multimetrze cyfrowym.
 3. Na reflektometrze TDR.
 4. Na mierniku bitowej stopy błędów.
Przejdź.

Zadanie 6:

Które medium transmisyjne zapewnia największy zasięg transmisji?
 1. Światłowód wielomodowy.
 2. Kabel koncentryczny.
 3. Światłowód jednomodowy.
 4. Kabel UTP.
Przejdź.

Zadanie 7:

W którym bloku centrali odbywa się zestawianie połączeń między łączami doprowadzonymi do węzła komutacyjnego?
img
 1. W urządzeniu sterującym.
 2. W ZP - zespole połączeniowym.
 3. W polu komutacyjnym.
 4. W ZO - zespole obsługowym.
Przejdź.

Zadanie 8:

Który interfejs w dostępie BRA sieci ISDN przekształca sygnał analogowy na cyfrowy, zgodny ze standardem ISDN?
img
 1. TA
 2. TE1
 3. NT1
 4. NT2
Przejdź.

Zadanie 9:

Proces, polegający na zmianie częstotliwości analogowego sygnału fali nośnej zgodnie ze zmianami wartości analogowego sygnału informacyjnego, to modulacja
 1. FM
 2. PCM
 3. PAM
 4. AM
Przejdź.

Zadanie 10:

Wyraz software oznacza
 1. rodzaj licencji.
 2. oprogramowanie.
 3. typ pamięci.
 4. wirus komputerowy.
Przejdź.

Zadanie 11:

Na podstawie fragmentu karty katalogowej wskaż, z jaką maksymalną prędkością modem/ruter ADSL2+ może transmitować dane do sieci rozległej.
img
 1. 3,5 Mb/s
 2. 10 Mb/s
 3. 24 Mb/s
 4. 100 Mb/s
Przejdź.

Zadanie 12:

Linia długa, w której nie występują straty, charakteryzuje się
 1. zerową rezystancją i zerową upływnością.
 2. nieskończoną rezystancją i zerową upływnością.
 3. zerową rezystancją i nieskończoną upływnością.
 4. nieskończoną rezystancją i nieskończoną upływnością.
Przejdź.

Zadanie 13:

Oprogramowanie CAD jest stosowane w procesie
 1. zarządzania systemem plików i folderów na dysku.
 2. sprawdzania wydajności komponentów komputera.
 3. zarządzania relacyjnymi bazami danych.
 4. projektowania wspomaganego komputerowo.
Przejdź.

Zadanie 14:

Który element panelu sterowania umożliwia zarządzanie aktualizacjami systemu Windows 7?
 1. Narzędzia administracyjne.
 2. System.
 3. Windows Defender.
 4. Windows Update.
Przejdź.

Zadanie 15:

Podstawowa usługa telefoniczna umożliwiająca analogowy przekaz głosu przez komutowane łącza telefoniczne, realizowane w paśmie 300 Hz÷3400 Hz, jest oznaczona skrótem
 1. UMTS
 2. PTSM
 3. ISDN
 4. POTS
Przejdź.

Zadanie 16:

Okno przedstawia program msconfig. Zakładka BOOT.INI pozwala na
img
 1. sprawdzenie ścieżek rozruchu pod względem obecności wirusów.
 2. zdefiniowanie partycji dostępnych na dysku.
 3. definiowanie opcji uruchomieniowych wybranego systemu operacyjnego.
 4. wyszczególnienie programów i usług uruchamianych przy starcie systemu.
Przejdź.

Zadanie 17:

Do którego gniazda urządzenia wielofunkcyjnego należy podłączyć analogowy aparat telefoniczny?
img
 1. EXT
 2. RJ45
 3. LINE
 4. USB
Przejdź.

Zadanie 18:

Ile partycji podstawowych można zainstalować na dysku twardym?
 1. 8
 2. 4
 3. 16
 4. Nie ma ograniczeń.
Przejdź.

Zadanie 19:

Szybką transmisję danych w małych paczkach o stałej długości 53 bajtów, umożliwia sprzętowa realizacja komutacji
 1. łączy.
 2. komórek.
 3. ramek.
 4. kanałów.
Przejdź.

Zadanie 20:

Wskaż metodę kodowania danych w warstwie fizycznej łączy ISDN, która polega na wykorzystaniu czterech poziomów napięcia.
 1. 2B1Q
 2. HDB-3
 3. 1B2B
 4. AMI II
Przejdź.

Zadanie 21:

Który rodzaj licencji pozwala na bezpłatnie użytkowanie wyłącznie przez określony czas lub liczbę uruchomień w pełni funkcjonalnego oprogramowania?
 1. Trial
 2. Demo
 3. Freeware
 4. GNU GPL
Przejdź.

Zadanie 22:

Wskaż program, który w systemie operacyjnym Windows weryfikuje logiczną spójność systemu plików na twardym dysku.
 1. fsck
 2. chkdsk
 3. df
 4. regedit
Przejdź.

Zadanie 23:

Do transmisji symetrycznej z maksymalną szybkością 2 Mbit/s, za pośrednictwem tylko jednej pary przewodów miedzianych należy zastosować urządzenia zgodne z technologią
 1. VDSL
 2. SDSL
 3. ADSL
 4. HFC
Przejdź.

Zadanie 24:

Zadaniem filtru dolnoprzepustowego na wejściu układu próbkującego przetwornika A/C jest
 1. zmiana natężenia sygnału zależnego od częstotliwości składowych.
 2. ograniczenie minimalnej częstotliwości próbkowania sygnału.
 3. usunięcie z widma sygnału częstości przewyższających częstotliwość Nyquista.
 4. poprawienie kształtu przebiegu wejściowego sygnału analogowego.
Przejdź.

Zadanie 25:

Programy Open Office, GIMP, Inkscape są dystrybuowane na licencji
 1. Adware
 2. Shareware
 3. GNU GPL
 4. Trial
Przejdź.

Zadanie 26:

Efektywność widmowa BF (Bandwidth Efficiency) określa
 1. prawdopodobieństwo wystąpienia przekłamania bitu informacji w strumieniu przesyłanej informacji.
 2. liczbę bitów, którą można przesłać w ciągu 1 sekundy, mając do dyspozycji pasmo o szerokości 1 herca z dostępnego pasma częstotliwości.
 3. różnicę między górną a dolną częstotliwością pasma, które kanał jest zdolny przenieść z nierównomiernością nie gorszą niż 3 dB.
 4. zdolność kanału do przenoszenia informacji binarnej, to znaczy określenia, ile bitów danych można przesłać w ciągu sekundy przez konkretne medium transmisyjne.
Przejdź.

Zadanie 27:

Po włączeniu modemu kolejno zapalają się kontrolki: Internet, PC Link i Cable Activity. Którą fazę uruchamiania modemu przedstawia rysunek, jeżeli świecą kontrolki: Internet, PC Link, Cable Link?
img
 1. Konfigurację.
 2. Dostrajanie odbioru.
 3. Dostrajanie nadawania.
 4. Połączenie aktywne.
Przejdź.

Zadanie 28:

Bezprzewodowe połączenie myszy z komputerem umożliwia interfejs
 1. RS 232
 2. Bluetooth
 3. DVI
 4. IEEE_1284
Przejdź.

Zadanie 29:

Wskaż kabel do podłączenia analogowego aparatu telefonicznego do gniazda.
img
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
Przejdź.

Zadanie 30:

Który program pakietu MS Office umożliwia gromadzenie i przetwarzanie informacji poprzez tworzenie tabel, kwerend i formularzy?
 1. Excel
 2. Access
 3. Outlook
 4. Publisher
Przejdź.

Zadanie 31:

Modulacja polegająca na kodowaniu dwubitowym na czterech ortogonalnych przesunięciach fazy to modulacja
 1. impulsowa amplitudy.
 2. kluczowana częstotliwości.
 3. kwadraturowa amplitudy.
 4. kwadraturowa fazy.
Przejdź.

Zadanie 32:

Który typ zdarzenia w linii miedzianej na ekranie reflektometru TDR jest zobrazowany w sposób pokazany na rysunku?
img
 1. Niepełna przerwa.
 2. Rozwarcie.
 3. Naciągnięty przewód.
 4. Zwarcie.
Przejdź.

Zadanie 33:

Usługa ISDN świadczona abonentowi wywołującemu pozwalająca na wyświetlenie numeru abonenta, z którym zostało faktycznie zestawione połączenie, to
 1. CFB
 2. CFU
 3. COLR
 4. COLP
Przejdź.

Zadanie 34:

Które z podanych haseł spełnia wymagania co do złożoności?
 1. m@rcelina
 2. !@#$4567
 3. Ag@ta
 4. K!er0wnik
Przejdź.

Zadanie 35:

Na którym rysunku przedstawiono symbol graficzny komutatora?
img
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
Przejdź.

Zadanie 36:

Podczas wykonywania procedury POST został wyświetlony komunikat "ERROR INITIALIZING HARD DISK CONTROLER". Przyczyną wyświetlenia komunikatu jest
 1. uszkodzona głowica dysku twardego.
 2. niepodłączony przewód zasilania dysku twardego.
 3. uszkodzony kontroler dysku twardego.
 4. źle podłączony przewód sygnałowy dysku twardego.
Przejdź.

Zadanie 37:

Sygnał powstały w wyniku próbkowania analogowego sygnału ciągłego to sygnał
 1. o skończonej liczbie poziomów reprezentacji.
 2. dyskretny w czasie.
 3. cyfrowy binarny.
 4. skwantowany.
Przejdź.

Zadanie 38:

Sygnał analogowy przyjmuje wartości
 1. dowolne z czasem ciągłym.
 2. dyskretne z czasem ciągłym.
 3. dyskretne z czasem dyskretnym.
 4. dowolne z czasem dyskretnym.
Przejdź.

Zadanie 39:

Który z nośników, ze względu na swoją pojemność, jest najbardziej odpowiedni do zapisania na nim kopii zapasowej dysku twardego o pojemności powyżej 1 TB?
 1. Flashdrive.
 2. Płyta DVD.
 3. Dysk zewnętrzny.
 4. Płyta BluRay.
Przejdź.

Zadanie 40:

Na rysunku przedstawiono kod
img
 1. Alternate Mark Inversion - AMI
 2. High Density Bipolar 3 - HDB 3
 3. Return to Zero
 4. Manchester
Przejdź.
PANEL UŻYTKOWNIKA
POLUB NAS NA FACEBOOKU
REKLAMA
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW