GENERATOR TESTÓW
Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo?
Ilość zadań:
Wyklucz zadanie:
Filtruj

Zadanie 1:

Zgodnie z twierdzeniem Kotielnikowa-Shannona częstotliwość próbkowania musi być
 1. dokładnie dwukrotnie większa od dolnej częstotliwości przenoszonego pasma.
 2. dokładnie dwukrotnie większa od górnej częstotliwości przenoszonego pasma.
 3. co najmniej dwukrotnie większa od górnej częstotliwości przenoszonego pasma.
 4. co najmniej dwukrotnie większa od dolnej częstotliwości przenoszonego pasma.
Przejdź.

Zadanie 2:

Zestaw reguł i ich opisów gwarantujący kompatybilność utworzonych aplikacji z systemem operacyjnym to
 1. IRQ (Interrupt ReQuest).
 2. ACAPI (Advanced Configuration and Power Interface).
 3. DMA (Direct Memory Access).
 4. API (Application Programming Interface).
Przejdź.

Zadanie 3:

Logarytmiczną jednostką miary poziomu mocy odniesiona do 1 mW jest
 1. dBmO
 2. dBm
 3. dB
 4. dBr
Przejdź.

Zadanie 4:

W cyfrowym łączu abonenckim do przesyłania informacji między stacjami abonenckimi a węzłem komutacyjnym stosuje się sygnalizację
 1. R1
 2. DSS1
 3. SS7
 4. R2
Przejdź.

Zadanie 5:

Jaką rolę pełni zapora systemu Windows?
 1. Sprawdza nazwę konta użytkownika i hasło w czasie logowania się do systemu.
 2. Kontroluje na bieżąco wszystkie operacje komputera w celu ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem.
 3. Blokuje dostęp do określonych ustawień systemu użytkownikom nieposiadającym uprawnień administratora.
 4. Chroni komputer nieautoryzowanym użytkownikom dostęp do komputera za sieci LAN lub Internetu.
Przejdź.

Zadanie 6:

Abonent centrali skarży się na duży poziom zakłóceń pochodzących z linii telefonicznej, takich jak: przy dźwięk, przesłuchy, szumy. Sposobem na lokalizowanie uszkodzenia jest pomiar
 1. impedancji falowej linii.
 2. średnicy żył kabla.
 3. rezystancji izolacji żył kabla.
 4. impedancji wejściowej aparatu.
Przejdź.

Zadanie 7:

Przedstawiany na rysunku etap procesu modulacji impulsowo-kodowej nosi nazwę
img
 1. kwantyzacji.
 2. kodowania.
 3. próbkowania.
 4. filtrowania.
Przejdź.

Zadanie 8:

Do pomiaru rezystancji pętli abonenckiej wykorzystuje się
 1. poziomoskop.
 2. miernik poziomu.
 3. omomierz.
 4. megaomomierz.
Przejdź.

Zadanie 9:

U abonenta zainstalowano trzy telefony cyfrowe ISDN, wykorzystując sposób podany na rysunku. Taka konfiguracja nosi nazwę
img
 1. magistrali aktywnej.
 2. krótkiej magistrali pasywnej.
 3. połączenia dwupunktowego.
 4. długiej magistrali pasywnej.
Przejdź.

Zadanie 10:

Zniekształcenia tłumieniowe są wynikiem
 1. przenikania energii elektrycznej z jednego kanału do drugiego.
 2. przenoszenia składowych przesyłanego sygnału z różną szybkością.
 3. niejednakowego tłumienia przebiegów o różnych częstotliwościach w paśmie przenoszenia.
 4. nieliniowości charakterystyk napięciowo-prądowych elementów czynnych.
Przejdź.

Zadanie 11:

Wartość rezystancji jednostkowej, pary symetrycznej linii długiej przedstawionej w postaci schematu zastępczego, zależy między innymi od
 1. pojemności między żyłami.
 2. stanu izolacji żył.
 3. średnicy żył.
 4. rodzaju izolacji żył.
Przejdź.

Zadanie 12:

Do połączenia centralki abonenckiej firmy kurierskiej z centralą operatora zgodnie ze schematem na rysunku stosuje się modemy
img
 1. VDSL
 2. SDH
 3. ATM
 4. HDSL
Przejdź.

Zadanie 13:

Użytkownik podczas próby uruchomiania komputera zobaczył czarny ekran z komunikatem "ntldr is missing". W konsekwencji tego błędu
 1. system operacyjny nie będzie mógł się załadować.
 2. komputer będzie się ciągle restartował.
 3. automatycznie uruchomi się narzędzie przywracania sytemu.
 4. system operacyjny załaduje się, ale będzie pracował niestabilnie.
Przejdź.

Zadanie 14:

Plikiem zawierającym opis zainstalowanych systemów operacyjnych wraz z partycjami, z których są uruchamiane, jest
 1. boot.ini
 2. ntbootdd.sys
 3. mrinfo.exe
 4. autoexec.bat
Przejdź.

Zadanie 15:

Rysunek przedstawia strukturę elektryczną w dostępie abonenckim sieci ISDN styku
img
 1. U
 2. S
 3. V
 4. Z
Przejdź.

Zadanie 16:

Sygnał zgłoszenia centrali jest wysyłany do abonenta w postaci
 1. impulsów o częstotliwości 15 ÷ 25 Hz
 2. impulsów o częstotliwości 16 kHz
 3. sygnału tonowego przerywanego, o częstotliwości 400 ÷ 450 Hz
 4. sygnału tonowego ciągłego, o częstotliwości 400 ÷ 450 Hz
Przejdź.

Zadanie 17:

Przedstawiony na rysunku schemat służy do wyznaczania
img
 1. szumów termicznych.
 2. przeników zdalnych.
 3. tłumienności skutecznej.
 4. przeników zbliżnych.
Przejdź.

Zadanie 18:

Punkt przywracania w systemie Windows reprezentuje zapisany stan
 1. całej zawartości dysku.
 2. tylko danych użytkownika i aplikacji.
 3. całej zawartości danej partycji.
 4. plików systemowych komputera.
Przejdź.

Zadanie 19:

Medium transmisyjnym o największej odporności na zakłócenia elektromagnetyczne jest
 1. skrętka UTP.
 2. kabel symetryczny.
 3. światłowód.
 4. kabel koncentryczny.
Przejdź.

Zadanie 20:

Tony DTMF powstają z nałożenia na siebie dwóch sygnałów o różnych częstotliwościach przypisanych danemu przyciskowi (patrz tabela). Naciśnięcie 6 powoduje wytworzenie tonu, którego składowe to
img
 1. 697 Hz i 1477 Hz
 2. 770 Hz i 1477 Hz
 3. 852 Hz i 1336 Hz
 4. 770 Hz i 1633 Hz
Przejdź.

Zadanie 21:

Technologią pozwalająca na automatyczną identyfikację oraz instalację urządzeń jest
 1. NMI
 2. PnP
 3. AGP
 4. HAL
Przejdź.

Zadanie 22:

Komutacja kanałów polega na
 1. przesyłaniu wiadomości, w których trasa poszczególnych pakietów jest ustalana indywidualnie.
 2. wytyczeniu jednolitej, wirtualnej trasy obowiązującej dla wszystkich pakietów przesyłanej wiadomości.
 3. tworzeniu na żądanie, między dwiema lub więcej stacjami końcowymi drogi połączeniowej będącej do ich wyłącznego użytku aż do chwili rozłączenia.
 4. przesyłaniu informacji między stacjami końcowymi, przy czym wiadomości te mogą być przechowywane przez pewien czas w węzłach sieci zanim zostaną przesłane dalej.
Przejdź.

Zadanie 23:

Narzędzie Sysprep.exe w Windows 7 Professional umożliwia
 1. sklonowanie obrazu zainstalowanego systemu.
 2. aktualizację zdalną systemu.
 3. sprawdzanie błędów na dysku.
 4. defragmentację dysku.
Przejdź.

Zadanie 24:

Poniżej zamieszczono fragment dokumentacji technicznej urządzeń dostępowych. Którego systemu dotyczą zapisane w nim parametry?
img
 1. ADSL-2
 2. HDSL
 3. STM-1
 4. VDSL
Przejdź.

Zadanie 25:

W dokumentacji technicznej systemu dostępowego zamieszczono charakterystykę widmową kanału transmisyjnego. Który to system?
img
 1. ISDN PRA
 2. ISDN BRA
 3. ADSL
 4. VDSL
Przejdź.

Zadanie 26:

Partycjonowanie i formatowanie dysków twardych w systemie Windows 7 dostępne jest w narzędziu
 1. zarządzanie dyskami
 2. menedżer urządzeń
 3. windows update
 4. zarządzenie systemem plików
Przejdź.

Zadanie 27:

Przedstawiony na schemacie Blok 1 jest
img
 1. koncentratorem DSLAM
 2. filtrem LPF
 3. filtrem HPF
 4. przełącznikiem PSTN
Przejdź.

Zadanie 28:

Do podstawowych parametrów czwórnika, zależnych jedynie od jego struktury wewnętrznej, należy tłumienność
 1. wtrąceniowa.
 2. skuteczna.
 3. falowa.
 4. niedopasowania.
Przejdź.

Zadanie 29:

Co należy zrobić po zainstalowaniu systemu operacyjnego Windows 7, aby sprawdzić czy sprzęt komputerowy jest poprawnie zainstalowany?
 1. Wykorzystać polecenie testall
 2. Uruchomić Menadżer urządzeń
 3. Uruchomić polecenie bcdedit
 4. Wykorzystać narzędzie msconfig
Przejdź.

Zadanie 30:

Które narzędzie systemu Windows 7 umożliwia sprawdzenie systemu plików w poszukiwaniu błędów związanych z integralnością danych?
 1. Diskpart
 2. Chkdsk
 3. Cleanmgr
 4. Defrag
Przejdź.

Zadanie 31:

Rysunek przedstawia schemat blokowy przetwornika
img
 1. c/a z rezystorami wagowymi.
 2. a/c równoległego typu Flash.
 3. a/c z wyjściem napięciowym.
 4. c/a z drabinką rezystorów R-2R.
Przejdź.

Zadanie 32:

Jaka jest tłumienność toru transmisyjnego, jeżeli poziom sygnału na wejściu toru wynosi – 10 dBm, na wyjściu – 20 dBm, a impedancje wejściowa i wyjściowa są sobie równe?
 1. 0 dB
 2. 20 dB
 3. 10 dB
 4. 30 dB
Przejdź.

Zadanie 33:

W warunkach zrównoważenia mostka (I(AB) = 0) układu antylokalnego, impedancja równoważnika Z(R) wynosi
img
 1. 800 Ω
 2. 600 Ω
 3. 300 Ω
 4. 1 200 Ω
Przejdź.

Zadanie 34:

Rysunek przedstawia zakodowany sygnał w kodzie transmisyjnym 2B1Q wiadomości binarnej o następującej sekwencji:
img
 1. 1101100110011000
 2. 0010011001110010
 3. 1101100110001101
 4. 0010011000010100
Przejdź.

Zadanie 35:

Uzyskane w wyniku pomiarów parametry sygnału w linii abonenckiej:
– częstotliwość 15 Hz
– napięcie 90 V± 15 V
– rytm nadawania: emisja 1,2 s, przerwa 4 s

wskazują, że jest to sygnał
 1. wywołania.
 2. natłoku.
 3. zajętości.
 4. specjalny.
Przejdź.

Zadanie 36:

Rysunek przedstawia model odniesienia systemów
img
 1. ISDN
 2. ATM
 3. ADSL
 4. HDSL
Przejdź.

Zadanie 37:

Do transmisji sygnałów na duże odległości bez stosowania urządzeń regenerujących stosuje się głównie
 1. kable symetryczne.
 2. światłowody.
 3. skrętkę kat. 6.
 4. kable koncentryczne.
Przejdź.

Zadanie 38:

Na podstawie schematu zastępczego linii długiej można określić impedancję falową, która opisana jest wzorem nr 1. W przypadku linii bezstratnej wzór upraszcza się do
img
 1. D
 2. B
 3. C
 4. A
Przejdź.

Zadanie 39:

Maksymalna wartość natężenia prądu pobierana przez urządzenie abonenckie zasilane z linii w stanie otwartej pętli wg normy europejskiej EN 300 001 wynosi
 1. 0,9 mA
 2. 0,6 mA
 3. 0,7 mA
 4. 0,4 mA
Przejdź.

Zadanie 40:

Rysunek przedstawia symbol koncentratora
img
 1. o strukturze rozproszonej pierścieniowej.
 2. lokalnego o strukturze scentralizowanej.
 3. o strukturze rozproszonej gwiaździstej.
 4. oddalonego o strukturze scentralizowanej.
Przejdź.
PANEL UŻYTKOWNIKA
POLUB NAS NA FACEBOOKU
REKLAMA
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW