GENERATOR TESTÓW
Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo?
Ilość zadań:
Wyklucz zadanie:
Filtruj

Zadanie 1:

Ile wynosi przepływność kanału D w dostępie BRA sieci ISDN?
 1. 100 kbit/s
 2. 56 kbit/s
 3. 64 kbit/s
 4. 16 kbit/s
Przejdź.

Zadanie 2:

Na schemacie modemu przedstawionego na rysunku układ transmisji szeregowej oznaczono literą
img
 1. D
 2. B
 3. C
 4. A
Przejdź.

Zadanie 3:

Który ze standardów umożliwia najszybszy transfer danych?
 1. USB 2.0
 2. LPT
 3. RS-232C
 4. SCSI-SAS
Przejdź.

Zadanie 4:

Podzespoły na płycie głównej , takie jak układy modemowe i dźwiękowe, a także kontrolery sieciowe czy FireWire, konfiguruje się w menu programu BIOS w zakładce
 1. CPU Host Freąuency
 2. PCI Configuration Setup
 3. Advanced Chip Configuration
 4. Advanced Hardware Monitoring
Przejdź.

Zadanie 5:

W strategii sporządzania kopi i zapasowych wg zasady Dziadek – Ojciec – Syn nośnik oznaczony jako „Ojciec” jest wykorzystywany do sporządzania kopi i zapasowej
 1. tygodniowej.
 2. godzinnej.
 3. rocznej.
 4. dziennej.
Przejdź.

Zadanie 6:

Wybieranie sygnałami wieloczęstotliwościowymi zgodnie z zaleceniem Q23 polega na jednoczesnym wysyłaniu dwóch tonów spośród
 1. ośmiu, jednego z grupy niższych, a drugiego z grupy wyższych częstotliwości.
 2. szesnastu, obu o zbliżonych częstotliwościach.
 3. czterech, obu o zbliżonych częstotliwościach.
 4. szesnastu, jednego z grupy niższych, a drugiego z grupy wyższych częstotliwości.
Przejdź.

Zadanie 7:

Na rysunku przedstawiono przetwornik C/A z rezystancyjnym dzielnikiem napięcia. Blok oznaczony symbolem 1 jest
img
 1. wzmacniaczem sygnałów cyfrowych.
 2. analizatorem stanów logicznych.
 3. buforem cyfrowym.
 4. multiplekserem.
Przejdź.

Zadanie 8:

Która spośród wymienionych cech jest charakterystyczna dla komutacji kanałów?
 1. Zestawiony na czas połączenia kanał transmisyjny jest w pełni wykorzystany.
 2. W czasie trwania połączenia użytkownik może korzystać jednocześnie z wielu usług.
 3. Dane przesyłane są w małych porcjach zwanych komórkami o stałej długości.
 4. Droga pomiędzy urządzeniami końcowymi jest zestawiana na cały czas trwania połączenia.
Przejdź.

Zadanie 9:

Aby ustawić datę systemową komputera należy z menu programu BIOS Setup wybrać opcję
 1. Power Management Setup
 2. Advanced BIOS Features
 3. Advanced Chipset Features
 4. Standard CMOS Features
Przejdź.

Zadanie 10:

Który sygnał w każdej chwil i czasu jest opisany ścisłą zależnością matematyczną, a jego wykres jest tworzony na zasadzie szczegółowej analizy każdej chwil i czasowej ze względu na jego ciągłą zmienność?
 1. Losowy stacjonarny.
 2. Deterministyczny nieokresowy.
 3. Deterministyczny okresowy.
 4. Losowy niestacjonarny.
Przejdź.

Zadanie 11:

System analizujący i monitorujący pracę dysku twardego to
 1. SMART
 2. BIOS
 3. CMOS
 4. MBR
Przejdź.

Zadanie 12:

Która kategoria kabla UTP umożliwia transmisję z szybkością 1000Mbit/s?
 1. 2
 2. 3
 3. 6
 4. 4
Przejdź.

Zadanie 13:

Zależność współczynnika załamania ośrodka od częstotliwości fali świetlnej nazywa się
 1. interferencją.
 2. dyspersją.
 3. dyfrakcją.
 4. tłumieniem.
Przejdź.

Zadanie 14:

Która spośród wymienionych cech jest charakterystyczna dla komutacji pakietów w trybie datagram?
 1. Pakiety docierają do stacji docelowej zawsze w kolejności w jakiej zostały wysiane.
 2. Przed przesłaniem pakietów miedzy dwoma użytkownikami zestawiany jest kanał logiczny.
 3. Pakiety pomiędzy użytkownikiem a centralą mogą być przesyłane różnymi drogami.
 4. W czasie trwania połączenia użytkownik nic może korzystać z innych usług.
Przejdź.

Zadanie 15:

Najszersze pasmo przenoszenia sygnału posiada
 1. skrętka.
 2. kabel energetyczny.
 3. kabel koncentryczny.
 4. światłowód.
Przejdź.

Zadanie 16:

Który z zamieszczonych reflektogramów toru zamkniętego impedancją dopasowującą na odległym końcu, przedstawia wynik pomiaru kabla telefonicznego bez defektów?
img
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
Przejdź.

Zadanie 17:

Zamieszczony oscylogram sygnału modulującego i zmodulowanego odpowiada modulacji
img
 1. FSK
 2. PSK
 3. ASK
 4. QPSK
Przejdź.

Zadanie 18:

Przetwornik A/C o rozdzielczości 8 bitów przetwarza próbkę sygnału na jedną
 1. ze 128 wartości liczbowych.
 2. z 512 wartości liczbowych.
 3. z 256 wartości liczbowych.
 4. z 1024 wartości liczbowych.
Przejdź.

Zadanie 19:

Nadmiarowa macierz niezależnych dysków zwana mirroringiem to
 1. RAID 0
 2. RAID 1
 3. RAID 3
 4. RAID 5
Przejdź.

Zadanie 20:

Jednostką miary parametru jednostkowego symetrycznej linii długiej, reprezentującego straty cieplne w dielektryku między przewodami, jest
 1. F/m
 2. H/m
 3. S/m
 4. Ω/m
Przejdź.

Zadanie 21:

Kompresja cyfrowa sygnału powoduje
 1. zmniejszenie liczby danych i zwiększenie przepływności tego sygnału.
 2. zwiększenie liczby danych i zmniejszenie przepływności tego sygnału.
 3. zmniejszenie liczby danych i zmniejszenie przepływności tego sygnału.
 4. zwiększenie liczby danych i zwiększenie przepływności tego sygnału.
Przejdź.

Zadanie 22:

Przedstawiony symbol graficzny stosowany w schematach telekomunikacyjnych jest oznaczeniem
img
 1. generatora.
 2. filtru.
 3. rozgałęźnika.
 4. transformatora.
Przejdź.

Zadanie 23:

W którym typie modulacji jest wykorzystywane połączenie modulacji amplitudy i fazy?
 1. QAM
 2. GFSK
 3. DPCM
 4. ASK
Przejdź.

Zadanie 24:

Które ze zdań dotyczących strategii sporządzania kopi i zapasowych wg zasady Wieży Hanoi jest prawdziwe?
 1. Na nośniku B zapisujemy kopię w trzecim dniu, w którym nie został użyty nośnik A.
 2. Nośnik A rozpoczyna schemat rotacji i jest używany w sposób cykliczny co drugi dzień.
 3. Najbardziej aktualne kopie danych znajdują się na nośnikach o najdłuższym cyklu zapisu.
 4. Trzeci nośnik C jest używany cyklicznie co cztery dni.
Przejdź.

Zadanie 25:

Która sekwencja została podana na wejście przetwornika C/A, jeżel i na wyjściu przetwornika otrzymano napięcie U(wy) = 3V przy napięciu odniesienia U(odn) = – 4V?
img
 1. a(1)a(2)a(3) = 010
 2. a(1)a(2)a(3) = 011
 3. a(1)a(2)a(3) = 110
 4. a(1)a(2)a(3) = 101
Przejdź.

Zadanie 26:

W modulatorze amplitudy W taki sposób dobrano amplitudę przebiegu modulującego, że na jego wyjściu uzyskano pełną modulację. Do wyjścia modulatora podłączono oscyloskop pracujący w trybie Y – T (włączona podstawa czasu). Przebieg modulujący jest w fazie z falą nośną w.cz. Który z obrazów jest wyświetlany na oscyloskopie?
img
 1. D
 2. B
 3. C
 4. A
Przejdź.

Zadanie 27:

Który z przebiegów czasowych przedstawia sygnał zgłoszenia centrali w łączu abonenckim?
img
 1. D
 2. B
 3. C
 4. A
Przejdź.

Zadanie 28:

Który spośród wymienionych typów programów monitoruje funkcje odwołań do dysków i skanuje nośniki pamięci zewnętrznej pod kątem obecności szkodliwego oprogramowania?
 1. Debbuger
 2. Antywirus
 3. Firewall
 4. Sniffer
Przejdź.

Zadanie 29:

Który z zamieszczonych przebiegów czasowych przedstawia sygnał okresowy, ciągły?
img
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
Przejdź.

Zadanie 30:

Program MS Access służy do
 1. edycji wielostronicowego tekstu.
 2. przygotowywania multimedialnych prezentacji.
 3. tworzenia publikacji prasowych.
 4. tworzenia baz danych i zarządzania nimi.
Przejdź.

Zadanie 31:

Który z zamieszczonych przebiegów czasowych przedstawia sygnał dyskretny z ciągłą dziedziną czasu?
img
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
Przejdź.

Zadanie 32:

Parametrem jednostkowym symetrycznej linii długiej reprezentującym pole magnetyczne obu przewodów jest
 1. pojemność jednostkowa.
 2. indukcyjność jednostkowa.
 3. rezystancja jednostkowa.
 4. upływność jednostkowa.
Przejdź.

Zadanie 33:

Aby zabezpieczyć system operacyjny przed atakami z sieci, należy zainstalować i poprawnie skonfigurować
 1. zaporę sieciową.
 2. przeglądarkę internetową.
 3. komunikator internetowy.
 4. program archiwizujący.
Przejdź.

Zadanie 34:

Zamieszczony poniżej rysunek prezentuje kod
img
 1. HDB-3
 2. AMI
 3. RZ
 4. Manchester
Przejdź.

Zadanie 35:

Jak nazywa się zjawisko, które jest wynikiem sprzężeń elektromagnetycznych pomiędzy parami żył w kablu telekomunikacyjnym?
 1. Rozpraszanie.
 2. Propagacja sygnału.
 3. Opóźnienie.
 4. Przenik.
Przejdź.

Zadanie 36:

Który typ licencji przyporządkowuje oprogramowanie wyłącznie do jednego, konkretnego zestawu komputerowego?
 1. GNU GPL
 2. CPL
 3. BOX
 4. OEM
Przejdź.

Zadanie 37:

W wielozadaniowych systemach operacyjnych skrót PID oznacza
 1. numeryczny identyfikator użytkownika.
 2. średni czas bezawaryjnej pracy.
 3. procent zajętości pamięci operacyjnej.
 4. identyfikator procesu.
Przejdź.

Zadanie 38:

Przedstawiony na rysunku symbol oznacza pole komutacyjne
img
 1. czterosekcyjne.
 2. dwusekcyjne.
 3. ośmiosekcyjne.
 4. szesnastosekcyjne.
Przejdź.

Zadanie 39:

DCE (Data Communication Equipment) jest urządzeniem
 1. komunikacyjnym zakończenia obwodu danych, umożliwiającym urządzeniom końcowym dostęp do łączy telekomunikacyjnych.
 2. końcowym transmisji danych.
 3. pełniącym funkcję źródła danych.
 4. dostępowym znajdującym się poza szkieletem sieci, pełniącym funkcje terminala do transmisji danych.
Przejdź.

Zadanie 40:

Przedstawiony symbol graficzny jest oznaczeniem
img
 1. oscylatora.
 2. tłumika.
 3. kompensatora.
 4. przetwornika.
Przejdź.
PANEL UŻYTKOWNIKA
POLUB NAS NA FACEBOOKU
REKLAMA
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW