GENERATOR TESTÓW
Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo?
Ilość zadań:
Wyklucz zadanie:
Filtruj

Zadanie 1:

Które z urządzeń jest stosowane do połączenia z siecią Internet na łączu wdzwanianym (Dial Up)?
 1. Filtr elektroniczny.
 2. Ruter DSL.
 3. Modem analogowy.
 4. Koncentrator DSLAM.
Przejdź.

Zadanie 2:

Ile wynosi przepływność kanału D w dostępie PRA sieci ISDN?
 1. 16Kbit/s
 2. 64 Kbit/s
 3. 56 Kbit/s
 4. 100 Kbit/s
Przejdź.

Zadanie 3:

Do czego służy w systemach operacyjnych rodziny Windows program cleanmgr?
 1. Przeglądania rejestru systemu i usuwania zbędnych kluczy z rejestru.
 2. Wykrywania i usuwania szkodliwego oprogramowania.
 3. Oczyszczania dysku, usuwania zbędnych plików.
 4. Deinstalacji programów zainstalowanych w systemie.
Przejdź.

Zadanie 4:

Multipleksacja TDM, stosowana w koncentratorach DSLAM, jest zwielokrotnianiem z podziałem
 1. przestrzeni.
 2. czasu.
 3. długości fali.
 4. częstotliwości.
Przejdź.

Zadanie 5:

Który typ licencji przekazuje użytkownikom prawa do uruchamiania programu w dowolnym celu, do kopiowania oraz udoskonalania i publikowania własnych poprawek kodu źródłowego?
 1. FREEWARE
 2. DEMO
 3. BOX
 4. GNU GPL
Przejdź.

Zadanie 6:

Symbol XTKMXpw 5x2x0,6 oznacza kabel telekomunikacyjny
 1. miejscowy 5-cio żyłowy.
 2. stacyjny 5-cio żyłowy.
 3. miejscowy 5-cio parowy.
 4. stacyjny 5-cio parowy.
Przejdź.

Zadanie 7:

W BIOS-ie komputera w opcji "Boot Sequence" są ustawione następujące wartości:

First Boot Device: Removable Device
Second Boot Device: ATAPI CD-ROM
Third Boot Device: Hard Drive


Która kolejność obowiązuje podczas przeszukiwania zainstalowanych urządzeń w celu znalezienia sektora startowego?
 1. Napęd dyskietek, CD/DVD, dysk twardy.
 2. CD/DVD, napęd dyskietek, dysk twardy.
 3. Dysk twardy, napęd dyskietek, CD/DVD.
 4. Dysk twardy, CD/DVD, napęd dyskietek.
Przejdź.

Zadanie 8:

W przedstawionym przetworniku n-bitowym napięcie wejściowe jest jednocześnie porównywane z 2(n-1) poziomami odniesienia przy użyciu 2(n-1) komparatorów napięcia. Cyfrowe stany wyjściowe komparatorów, po odpowiednim zakodowaniu, dają cyfrową informację wyjściową w kodzie dwójkowym. Jest to przetwornik
img
 1. podwójnie całkujący.
 2. kompensacyjno-wagowy.
 3. kompensacyjny.
 4. bezpośredniego porównania.
Przejdź.

Zadanie 9:

W celu ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem danych i systemu operacyjnego komputera podłączonego do Internetu, należy na nim zainstalować
 1. program antywirusowy.
 2. najnowszą wersję przeglądarki.
 3. program antyadware.
 4. filtr antyspamowy.
Przejdź.

Zadanie 10:

W cyfrowych łączach abonenckich do przesyłania informacji między stacjami końcowymi, a węzłem komutacyjnym stosuje się sygnalizację
 1. R2
 2. SS7
 3. DSS1
 4. R1
Przejdź.

Zadanie 11:

W kablach telekomunikacyjnych typu skrętka, zjawisko polegające na przenikaniu energii elektrycznej z jednej pary do drugiej określa się jako
 1. tłumienie.
 2. przesłuch.
 3. opóźnienie.
 4. propagacja sygnału.
Przejdź.

Zadanie 12:

Jak nazywa się operacja odwrotna do multipleksacji, polegająca na podziale jednego strumienia danych między kilka kanałów fizycznych?
 1. Sniffering
 2. Splitting
 3. Striping
 4. Streaming
Przejdź.

Zadanie 13:

W systemach operacyjnych rodziny Windows program chkdsk jest uruchamiany w celu
 1. usunięcia zbędnych plików.
 2. wyszukania plików na dysku.
 3. sprawdzenia spójności systemu plików na dysku.
 4. odzyskania usuniętych z dysku danych.
Przejdź.

Zadanie 14:

Wskaż etapy przetwarzania sygnału analogowego na cyfrowy.
 1. Próbkowanie, kwantyzacja, kodowanie.
 2. Modulacja, kluczowanie, kodowanie.
 3. Kluczowanie, modulacja, kwantyzacja.
 4. Próbkowanie, modulacja, kwantyzacja.
Przejdź.

Zadanie 15:

W której modulacji zmiana amplitudy fali nośnej jest połączona z różnicową modulacją fazy?
 1. DPCM
 2. QAM
 3. DPSK
 4. FSK
Przejdź.

Zadanie 16:

W standardzie V.29 przeznaczonym do transmisji faksmodemowych i faksowych, zastosowano modulację
 1. FSK
 2. 8DPSK
 3. QAM/DPSK
 4. QAM/TCM
Przejdź.

Zadanie 17:

Na schemacie modemu, procesor sygnałowy oznaczono literą
img
 1. A
 2. B
 3. D
 4. C
Przejdź.

Zadanie 18:

W celu zwiększenia zasięgu sygnału cyfrowego oraz poprawy jego kształtu i parametrów czasowych należy zastosować
 1. modem.
 2. multiplekser.
 3. regenerator.
 4. demultiplekser.
Przejdź.

Zadanie 19:

Który wykres przedstawia sygnał dyskretny w dziedzinie czasu?
img
 1. C
 2. B
 3. A
 4. D
Przejdź.

Zadanie 20:

Na rysunku przedstawiającym strukturę dostępu do sieci ISDN interfejs przekształcający sygnał analogowy na cyfrowy, zgodny ze standardem ISDN, oznaczony jest symbolem
img
 1. NT2
 2. TE1
 3. NT1
 4. TA
Przejdź.

Zadanie 21:

Sygnalizacja prądem przemiennym, polegająca na przesyłaniu sygnałów o określonych częstotliwościach z zakresu od 300 Hz do 3400 Hz jest sygnalizacją
 1. poza pasmem.
 2. poza szczeliną.
 3. w szczelinie.
 4. w paśmie.
Przejdź.

Zadanie 22:

Który program pakietu Microsoft Office jest systemem zarządzania bazami danych (SZBD)?
 1. MS Access
 2. MS Excel
 3. MS Word
 4. MS Power Point
Przejdź.

Zadanie 23:

Backup systemu jest
 1. zakończeniem wszystkich zadań wykonywanych przez system operacyjny.
 2. kopią zapasową systemu operacyjnego.
 3. zakończeniem pracy komputera.
 4. ponowną instalacją systemu operacyjnego.
Przejdź.

Zadanie 24:

Typem sygnalizacji, stosowanej w naturalnych łączach akustycznych, polegającej na przerywaniu pętli lub w niektórych przypadkach zmianie kierunku płynącego w niej prądu jest sygnalizacja
 1. prądem przemiennym w paśmie.
 2. prądem stałym.
 3. cyfrowa poza szczeliną.
 4. prądem przemiennym poza pasmem.
Przejdź.

Zadanie 25:

Który z przebiegów czasowych przedstawia sygnał zajętości w łączu abonenckim?
img
 1. A
 2. C
 3. B
 4. D
Przejdź.

Zadanie 26:

DTE (Data Terminal Equipment) jest urządzeniem
 1. dostępowym, znajdującym się poza szkieletem sieci, pełniącym funkcje terminala do transmisji danych.
 2. stanowiącym połączenie elektryczne pomiędzy szkieletowymi węzłami sieci.
 3. łączącym dwie lub więcej sieci lub segmenty sieci.
 4. komunikacyjnym zakończenia obwodu danych, umożliwiającym urządzeniom końcowym dostęp do łączy telekomunikacyjnych.
Przejdź.

Zadanie 27:

Przedstawiony na rysunku symbol oznacza pole komutacyjne
img
 1. z ekspansją.
 2. z kompresją.
 3. wielosekcyjne.
 4. jednosekcyjne.
Przejdź.

Zadanie 28:

W łączu abonenckim sygnał tonowy o emisji ciągłej oznacza
 1. zgłoszenie centrali.
 2. zajętość numeru.
 3. nieosiągalność numeru.
 4. połączenie oczekujące.
Przejdź.

Zadanie 29:

Która z wymienionych komutacji polega na tworzeniu fizycznego połączenia między dwoma lub więcej stacjami końcowymi, będącego do ich wyłącznego użytku, aż do chwili rozłączenia?
 1. Komutacja pakietów.
 2. Komutacja kanałów.
 3. Komutacja ATM.
 4. Komutacja wiadomości.
Przejdź.

Zadanie 30:

Który z parametrów przypadających na jednostkę długości przewodu jest oznaczony literą G na schemacie zastępczym linii długiej?
img
 1. Upływność jednostkowa.
 2. Pojemność jednostkowa.
 3. Indukcyjność jednostkowa.
 4. Rezystancja jednostkowa.
Przejdź.

Zadanie 31:

Użytkownik, który zakupił program na licencji OEM, może
 1. używać go wyłącznie na sprzęcie komputerowym, z którym został zakupiony.
 2. zainstalować go na dowolnej ilości komputerów oraz udostępniać innym użytkownikom w sieci.
 3. uruchamiać go w dowolnym celu, udoskonalać i publikować własne poprawki programu i kod źródłowy tego programu.
 4. korzystać z niego tylko przez określony czas od dnia jego zainstalowania w systemie, po tym okresie musi go odinstalować.
Przejdź.

Zadanie 32:

Komutacja pakietów w trybie datagram polega na
 1. zestawieniu na żądanie między dwoma lub wieloma urządzeniami stałego połączenia utrzymywanego do chwili rozłączenia połączenia.
 2. przesyłaniu od urządzenia inicjującego do urządzenia końcowego informacji w postaci wiadomości, przy czym wiadomości te mogą być przechowywane przez pewien czas w węzłach komutacyjnych sieci.
 3. dzieleniu wiadomości na części o stałej długości, a następnie wysyłaniu ich za pomocą łączy komunikacyjnych pomiędzy węzłami sieci, przy czym każdy pakiet podlega osobnemu trasowaniu.
 4. przydzielaniu wybranemu połączeniu wybranej sekwencji połączonych kanałów od terminala źródłowego do terminala docelowego.
Przejdź.

Zadanie 33:

Na schemacie abonenckiego zespołu liniowego, przetwornik analogowo-cyfrowy oznaczono literą
img
 1. A
 2. C
 3. B
 4. D
Przejdź.

Zadanie 34:

Jaką rolę pełni zapora systemu Windows?
 1. Chroni komputer uniemożliwiając nieautoryzowanym użytkownikom dostęp do komputera za pośrednictwem sieci LAN lub Internetu.
 2. Blokuje dostęp do określonych ustawień systemu użytkownikom nieposiadającym uprawnień administratora.
 3. Kontroluje na bieżąco wszystkie operacje komputera w celu ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem.
 4. Sprawdza nazwę konta użytkownika i hasło w czasie logowania się do systemu.
Przejdź.

Zadanie 35:

Jaka jest wartość napięcia wyjściowego 3-bitowego przetwornika C/A, jeżeli napięcie odniesienia wynosi 5 V, a słowo wejściowe a(2)a(1)a(0) = 100 ?
img
 1. 0,625 V
 2. 1,25 V
 3. 2,5 V
 4. 10 V
Przejdź.

Zadanie 36:

W której macierzy dyskowej sumy kontrolne przechowywane są na ostatnim dysku?
 1. RAID 0
 2. RAID 3
 3. RAID 1
 4. RAID 5
Przejdź.

Zadanie 37:

Jaki typ wykresu w arkuszu kalkulacyjnym należy wybrać do pokazania procentowego udziału poszczególnych danych w całości?
 1. Kołowy.
 2. Punktowy.
 3. Liniowy.
 4. Kolumnowy.
Przejdź.

Zadanie 38:

Podczas ładowania systemu operacyjnego komputera na ekranie monitora pojawia się komunikat systemu POST "non -system disk or disk error". Co oznacza ten komunikat?
 1. Uszkodzone są kluczowe pliki systemowe.
 2. Brak płyty instalacyjnej systemu w napędzie CD/DVD.
 3. Dysk nie jest dyskiem systemowym lub wystąpił błąd dysku.
 4. Zainstalowany system operacyjny nie jest systemem Windows.
Przejdź.

Zadanie 39:

Którą z wymienionych opcji menu głównego BIOS-u należy wybrać, aby ustawić datę systemową?
 1. Advanced BIOS Features
 2. Integrated Peripherals
 3. Standard CMOS Features
 4. Power Management Setup
Przejdź.

Zadanie 40:

Jak określa się technikę modulacji, w której nadajnik próbkuje sygnał, a następnie koduje różnicę pomiędzy próbką rzeczywistą a przewidywaną?
 1. PAM
 2. PCM
 3. DPCM
 4. PWM
Przejdź.
PANEL UŻYTKOWNIKA
POLUB NAS NA FACEBOOKU
REKLAMA
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW