GENERATOR TESTÓW
Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo?
Ilość zadań:
Wyklucz zadanie:
Filtruj

Zadanie 1:

Baza danych zawiera tabelę artykuly z polami: nazwa, typ, producent, cena. Aby wyświetlić wszystkie nazwy artykułów wyłącznie typu pralka, dla których cena jest z przedziału 1000 zł i 1500, należy zastosować polecenie
 1. SELECT nazwa FROM artykuly WHERE typ="pralka" AND cena FROM 1000 TO 1500;
 2. SELECT nazwa FROM artykuly WHERE typ="pralka" OR cena BETWEEN 1000 OR 1500;
 3. SELECT nazwa FROM artykuly WHERE typ="pralka" AND cena BETWEEN 1000 AND 1500;
 4. SELECT nazwa FROM artykuly WHERE typ="pralka" OR cena BETWEEN 1000 AND 1500;
Przejdź.

Zadanie 2:

Fragment kodu w języku PHP ma następującą postać.
Zakładając, że zmienne a, b, c przechowują wartość numeryczną, wynikiem działania warunku będzie wypisanie liczby
img
 1. najmniejszej.
 2. największej.
 3. nieparzystej.
 4. parzystej.
Przejdź.

Zadanie 3:

Instrukcja DROP języka SQL ma za zadanie
 1. zaktualizować dane obiektu.
 2. zmienić parametry obiektu.
 3. usunąć istniejący obiekt.
 4. dodać nowy obiekt.
Przejdź.

Zadanie 4:

Aby zdefiniować w języku HTML listę nienumerowaną, należy użyć znacznika
 1. <dd>
 2. <dt>
 3. <ol>
 4. <ul>
Przejdź.

Zadanie 5:

Automatyczna weryfikacja właściciela strony udostępnianej przez protokół HTTPS jest możliwa dzięki
 1. certyfikatowi SSL.
 2. kluczom prywatnym.
 3. danym kontaktowym na stronie.
 4. danym whois.
Przejdź.

Zadanie 6:

Najprostszą i najmniej pracochłonną metodą przetestowania działania witryny internetowej w wielu przeglądarkach i różnych wersjach jest
 1. skorzystanie z walidatora języka HTML.
 2. skorzystanie z emulatora przeglądarek internetowych np. Browser Sandbox
 3. zainstalowanie na kilku komputerach różnych przeglądarek i testowanie witryny.
 4. testowanie witryny w programie Internet Explorer, zakładając kompatybilność innych przeglądarek.
Przejdź.

Zadanie 7:

Funkcja zapisana w języku PHP ma postać:Jej zadaniem jest
img
 1. zwrócenie wartości 1, gdy liczba jest parzysta.
 2. wypisanie liczby nieparzystej.
 3. wypisanie liczby parzystej.
 4. zwrócenie wartości 0, gdy liczba jest parzysta.
Przejdź.

Zadanie 8:

W języku PHP zmienna typu float przyjmuje wartości
 1. logiczne.
 2. nieliczbowe.
 3. tylko całkowite.
 4. zmiennoprzecinkowe.
Przejdź.

Zadanie 9:

W języku JavaScript poprawnie nadana zmienna to
 1. imie2
 2. #imie
 3. imię2
 4. imię%
Przejdź.

Zadanie 10:

Kod strony WWW napisany w języku PHP
 1. jest wykonywany po stronie klienta.
 2. jest wykonywany po stronie serwera.
 3. może być uruchomiony bez obsługi serwera WWW.
 4. jest przetwarzany na tych samych zasadach co JavaScript.
Przejdź.

Zadanie 11:

Plik graficzny należy zapisać w formacie GIF, jeżeli
 1. jest to grafika wektorowa.
 2. jest to obraz stereoskopowy.
 3. jest potrzeba zapisu obrazu bez kompresji.
 4. jest potrzeba zapisu obrazu lub animacji.
Przejdź.

Zadanie 12:

Baza danych zawiera tabelę uczniowie z polami: imie, nazwisko, klasa. Aby odnaleźć imiona i nazwiska tych uczniów, których nazwiska rozpoczynają się literą M, należy zastosować polecenie SQL
 1. SELECT nazwisko, imie FROM uczniowie WHERE nazwisko LIKE 'M%';
 2. SELECT nazwisko, imie FROM uczniowie WHERE nazwisko IN 'M%';
 3. SELECT nazwisko, imie FROM uczniowie ORDER BY nazwisko='M%';
 4. SELECT nazwisko, imie FROM uczniowie ORDER BY nazwisko IN 'M%';
Przejdź.

Zadanie 13:

Polecenie pg_connect języka PHP służy do połączenie się z bazą
 1. PostgreSQL
 2. MS SQL
 3. mySQL
 4. MS ACCESS
Przejdź.

Zadanie 14:

Aby zamieścić aplikację PHP w Internecie, należy jej pliki źródłowe skopiować na serwer za pomocą protokołu
 1. NNTP
 2. HTTP
 3. SMTP
 4. FTP
Przejdź.

Zadanie 15:

Przedstawiony kod języka PHP z zadeklarowaną zmienną typu tablicowego.
img
 1. jest błędny, nieznany operator =>
 2. jest błędny, indeksami tablicy mogą być tylko liczby całkowite.
 3. definiuje tablicę z sześcioma wartościami.
 4. definiuje tablicę z trzema wartościami.
Przejdź.

Zadanie 16:

W języku CSS, w celu zdefiniowania wewnętrznego górnego marginesu, czyli odstępu między elementem a otaczającym go obramowaniem, należy użyć polecenia
 1. outline-top
 2. padding-top
 3. border-top
 4. local-top
Przejdź.

Zadanie 17:

W języku CSS właściwość font-size przyjmuje, według słów kluczowych, wartości
 1. tylko big i small
 2. ze zbioru xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large
 3. jedynie small, smaller, large, larger
 4. wyłącznie small, medium, large
Przejdź.

Zadanie 18:

Uprawnienia obiektowe, nadawane użytkownikom serwera baz danych, mogą pozwalać lub zabraniać
 1. dziedziczyć uprawnienia.
 2. wykonywać operacje na bazie, takie jak wstawianie lub modyfikowanie danych.
 3. wykonywać instrukcje, takie jak tworzenie kopii zapasowej.
 4. modyfikować role i konta użytkowników.
Przejdź.

Zadanie 19:

Który z wymienionych znaczników języka HTML nie jest stosowany w celu formatowania tekstu?
 1. <div>
 2. <sub>
 3. <em>
 4. <strong>
Przejdź.

Zadanie 20:

Aby dopasować dźwięk do danego poziomu głośności, należy użyć efektu
 1. wyciszenia.
 2. normalizacji.
 3. podbicia basów.
 4. usuwania szumów.
Przejdź.

Zadanie 21:

Wartość pola tabeli pełniącego rolę klucza podstawowego
 1. może przyjmować wartość pustą (NULL).
 2. jest zawsze typu numerycznego.
 3. służy do szyfrowania zawartości tabeli.
 4. musi być unikalna.
Przejdź.

Zadanie 22:

Aby przenieść witrynę na serwer, można skorzystać z oprogramowania
 1. Bugzilla
 2. Go!Zilla
 3. FileZilla
 4. CloneZilla
Przejdź.

Zadanie 23:

Wykonanie kodu JavaScript w przeglądarce wymaga
 1. debugowania.
 2. kompilowania.
 3. interpretowania.
 4. zamiany na kod maszynowy.
Przejdź.

Zadanie 24:

Fragment kodu w języku PHP ma następującą postać: Zakładając, że zmienna tablicowa $tab jest wypełniona liczbami naturalnymi, wynikiem programu będzie wypisanie
img
 1. tych elementów, które są większe od zmiennej $liczba.
 2. najmniejszego elementu tablicy.
 3. elementu tablicy, który jest równy wartości $tab[0].
 4. największego elementu tablicy.
Przejdź.

Zadanie 25:

Funkcja "drzewo kontekstowe" edytora WYSIWYG Adobe Dreamweaver służy do
 1. formatowania tekstu przy pomocy dostępnych znaczników.
 2. definiowania kaskadowych arkuszy stylów dołączonych do witryny.
 3. wyświetlenia interaktywnego drzewa struktury HTML dla zawartości statycznej i dynamicznej.
 4. tworzenia szablonu strony internetowej.
Przejdź.

Zadanie 26:

Personalizowanie wyglądu strony dla danego użytkownika i jego identyfikacja w serwisie są możliwe dzięki mechanizmowi
 1. obiektów DOM.
 2. łączenia z bazą.
 3. formularzy.
 4. cookie.
Przejdź.

Zadanie 27:

Baza danych 6-letniej szkoły podstawowej zawiera tabelę szkola z polami: imie, nazwisko, klasa. Wszyscy uczniowie klas 1 - 5 zdali do następnej klasy. Aby zwiększyć wartość w polu klasa o 1 należy użyć polecenia.
 1. SELECT szkola FROM klasa = klasa + 1 WHERE klasa >=1 AND klasa <=5.
 2. UDAPTE szkola SET klasa = klasa + 1 WHERE klasa >=1 AND klasa <=5.
 3. SELECT nazwisko, imie FROM klasa = klasa + 1 WHERE klasa >1 OR klasa <5.
 4. UDAPTE nazwisko, imie SET klasa = klasa + 1 WHERE klasa >1 OR klasa <5.
Przejdź.

Zadanie 28:

Narzędziem służącym do grupowania i prezentowania informacji z wielu rekordów w celu ich drukowania lub rozpowszechniania jest
 1. kwerenda.
 2. raport.
 3. formularz.
 4. makropolecenie.
Przejdź.

Zadanie 29:

Fragment kodu w języku PHP ma następującą postać:Wynikiem działania pętli będzie wypisanie liczb
img
 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 , 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
 2. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 , 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
 3. 0, 4, 8, 12, 16,
 4. 0, 4, 8, 12, 16, 20,
Przejdź.

Zadanie 30:

W MS SQL Serwer polecenie RESTORE DATABASE służy do
 1. przebudowania bazy danych w oparciu o buforowane dane.
 2. odświeżenia bazy danych z kontrolą więzów integralności.
 3. odtwarzania bazy danych z kopi bezpieczeństwa.
 4. usunięcia bazy danych z serwera centralnego subskrybenta.
Przejdź.

Zadanie 31:

Przed wykonaniem kopii bezpieczeństwa bazy danych, tak aby ta kopia była poprawna i możliwa do późniejszego otworzenia, należy sprawdzić
 1. możliwość udostępnienia bazy danych.
 2. spójność bazy danych.
 3. poprawność składni zapytań.
 4. prawa dostępu do serwera baz danych.
Przejdź.

Zadanie 32:

Aby utworzyć relację jeden do wielu, w tabeli po stronie "wiele", należy zdefiniować
 1. klucz obcy wskazujący na klucz obcy tabeli po stronie "jeden".
 2. klucz sztuczny odnoszący się do kluczy podstawowych obu tabel.
 3. klucz podstawowy wskazujący na klucz podstawowy tabeli po stronie "jeden".
 4. klucz obcy wskazujący na klucz podstawowy tabeli po stronie "jeden".
Przejdź.

Zadanie 33:

Dany jest fragment kodu PHP z zadeklarowaną zmienną typu tablicowego. W wyniku wykonania kodu zostanie wypisane imię.
img
 1. Krzysztof.
 2. Tomasz.
 3. Anna.
 4. Aleksadra.
Przejdź.

Zadanie 34:

Aby uprościć wprowadzanie i edytowanie danych w tabeli, należy zdefiniować
 1. formularz.
 2. kwerendę SELECT.
 3. raport.
 4. filtr.
Przejdź.

Zadanie 35:

Fragment kodu w języku JavaScript realizujący dodawanie dwóch liczb ma następującą postać:Aby dodawanie wykonane było po kliknięciu przycisku o nazwie "dodaj", należy w wykropkowane miejsce wstawić
img
 1. <button onclick="return dodaj()">dodaj</button>
 2. <button onselect="return dodaj()">oblicz</button>
 3. <button onclick="return oblicz()">dodaj</button>
 4. <button onselect="return dodaj()">dodaj</button>
Przejdź.

Zadanie 36:

Kolor zapisany kodem RGB, o wartościach rgb(255, 128, 16) w kodzie szesnastkowym będzie miał wartość
 1. #008010
 2. #ff8010
 3. #ff0f10
 4. #ff8011
Przejdź.

Zadanie 37:

Aby witryna internetowa prawidłowo skalowała się w urządzeniach mobilnych, należy wielkość czcionki zdefiniować
 1. w procentach.
 2. w pikselach.
 3. w milimetrach.
 4. tylko znacznikami big i small.
Przejdź.

Zadanie 38:

Znacznik meta języka HTML należy umieścić
 1. pomiędzy znacznikami <body> ... </body>.
 2. w części nagłówkowej witryny internetowej.
 3. pomiędzy znacznikami paragrafu.
 4. w stopce witryny internetowej.
Przejdź.

Zadanie 39:

Komentarz w języku JavaScript rozpoczyna się od znaku lub znaków
 1. <!--
 2. <?
 3. #
 4. //
Przejdź.

Zadanie 40:

Prawidłowy, zgodny z językiem XHTML, zapis samozamykającego się znacznika odpowiadającego za łamanie linii ma postać
 1. </br>
 2. <br> </br>
 3. </br/>
 4. <br/>
Przejdź.
PANEL UŻYTKOWNIKA
POLUB NAS NA FACEBOOKU
REKLAMA
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW