GENERATOR TESTÓW
Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo?
Ilość zadań:
Wyklucz zadanie:
Filtruj

Zadanie 1:

Które ze stwierdzeń prawidłowo charakteryzuje zdefiniowaną tabelę:
CREATE TABLE dane (kolumna INTEGER(3));
 1. Tabela o nazwie dane posiada trzy kolumny liczb całkowitych
 2. Tabela o nazwie dane posiada jedną kolumnę liczb całkowitych
 3. Tabela posiada jedną kolumnę zawierającą trzy elementowe tablice
 4. Kolumny tabeli dane nazywają się: kolumna1, kolumna2, kolumna3
Przejdź.

Zadanie 2:

Jaka wartość zostanie wypisana na standardowym wyjściu dla zamieszczonego w ramce fragmentu programu napisanego w języku C++?
img
 1. 3
 2. 2
 3. 0
 4. 32
Przejdź.

Zadanie 3:

Którego ze słów kluczowych języka SQL należy użyć, aby wyeliminować duplikaty?
 1. LIKE
 2. GROUP BY
 3. ORDER BY
 4. DISTINCT
Przejdź.

Zadanie 4:

W skrypcie PHP należy utworzyć cookie o nazwie owoce które przyjmie wartość jabłko. Cookie ma być dostępne przez jedną godzinę od jego utworzenia. W tym celu należy w skrypcie PHP użyć funkcji:
 1. setcookie("owoce","jabłko",time()+3600);
 2. cookie("jabłko","owoce",3600);
 3. cookie("owoce","jabłko",3600);
 4. setcookie("jabłko","owoce",time()+3600);
Przejdź.

Zadanie 5:

W znaczniku <meta ...> (w części <meta ...>) strony WWW nie umieszcza się informacji dotyczących
 1. autora.
 2. typu dokumentu.
 3. kodowania.
 4. automatycznego odświeżania.
Przejdź.

Zadanie 6:

Który z formatów graficznych pozwala na zapis przejrzystego tła?
 1. JPEG
 2. RAW
 3. BMP
 4. GIF
Przejdź.

Zadanie 7:

Które ze stwierdzeń, w odniesieniu do zamieszczonej w ramce definicji funkcji, jest poprawne?
img
 1. Pętla wykona się tylko raz.
 2. Wczytanie tekstu zakończy się, gdy tekst będzie się składał przynajmniej z 3 znaków.
 3. Tekst będzie wczytywany do momentu podania liczby większej niż 3.
 4. Funkcja posiada pętlę powtarzającą się 3 razy.
Przejdź.

Zadanie 8:

Którą z właściwości pola tabeli należy zdefiniować, aby pole przyjmowało dane składające się wyłącznie z cyfr?
img
 1. Tagi inteligentne
 2. Maskę wprowadzania
 3. Wartość domyślną
 4. Regułę sprawdzania poprawności
Przejdź.

Zadanie 9:

Proces walidacji strony internetowej to
 1. zespół działań mających na celu zwiększenie oglądalności
 2. publikowanie w sieci
 3. sprawdzenie jej w celu wyeliminowania błędów
 4. promocja strony
Przejdź.

Zadanie 10:

Który z formatów nie pozwala na zapis plików animowanych?
 1. GIF
 2. ACE
 3. SWF
 4. SVG
Przejdź.

Zadanie 11:

Wskaż typ relacji pomiędzy tabelami: Tabela1 i Tabela3
img
 1. Wiele do wielu
 2. Wiele do jednego
 3. Jeden do wielu
 4. Jeden do jednego
Przejdź.

Zadanie 12:

W palecie kolorów RGB kolor żółty jest połączeniem dwóch kolorów: zielonego i czerwonego. Który z kodów szesnastkowych oznacza kolor żółty?
 1. #FF00FF
 2. #FFFF00
 3. #00FFFF
 4. #F0F0F0
Przejdź.

Zadanie 13:

W językach programowania tylko zmienna jednego typu wbudowanego może przyjmować wyłącznie dwie wartości. Jest to typ
 1. łańcuchowy.
 2. znakowy.
 3. tablicowy.
 4. logiczny.
Przejdź.

Zadanie 14:

Wskaż stwierdzenie, które nie jest prawdziwe dla następującej definicji funkcji w języku C++?
img
 1. Funkcja nie zwraca wartości.
 2. Funkcja zwraca wartość.
 3. Funkcja posiada dwa parametry.
 4. Funkcja odwołuje się do parametrów przez referencję.
Przejdź.

Zadanie 15:

Wskaż słowo kluczowe w języku C++ dodawane przed wbudowanym typem danych, które przesuwa zakres liczby wyłącznie nieujemne
 1. long
 2. const
 3. short
 4. unsigned
Przejdź.

Zadanie 16:

Który z odsyłaczy posiada poprawną konstrukcję?
 1. <a href='mailto:adres'> tekst </a>
 2. <a href="mailto:adres"> tekst </a>
 3. <a href="http://adres"> tekst <\a>
 4. <a href='http://adres'> tekst </a>
Przejdź.

Zadanie 17:

Które polecenie wydane z konsoli systemowej dokona przywrócenia bazy danych?
 1. mysql -u root -p baza < kopia.sql
 2. mysqldump -u root -p baza < kopia.sql
 3. mysqldump -u root -p baza > kopia.sql
 4. mysql -u root -p baza > kopia.sql
Przejdź.

Zadanie 18:

Poprzez deklarację var x="true"; w języku JavieScript tworzy się zmienną typu
 1. Logicznego
 2. String (ciąg znaków)
 3. Liczbowego
 4. Nieokreślonego (undefined)
Przejdź.

Zadanie 19:

Po wykonaniu zamieszczonego w ramce skryptu napisanego w języku JavaScript w przeglądarce zostanie wypisana wartość
img
 1. 12,5
 2. 12,4
 3. 15,4
 4. 15,5
Przejdź.

Zadanie 20:

Które oprogramowanie nie jest systemem zarządzania treścią (CMS)?
 1. Apache
 2. Joomla
 3. Mambo
 4. WordPress
Przejdź.

Zadanie 21:

Wskaż prawidłową kolejność tworzenia aplikacji
 1. Specyfikacja wymagań, analiza wymagań klienta, tworzenie, wdrażanie, testy
 2. Tworzenie, analiza wymagań klienta, specyfikacja wymagań, wdrażanie, testy
 3. Analiza wymagań klienta, specyfikacja wymagań, tworzenie, testy, wdrażanie
 4. Analiza wymagań klienta, specyfikacja wymagań, tworzenie, wdrażanie, testy
Przejdź.

Zadanie 22:

Wskaż stwierdzenie, które jest prawdziwe dla następującej definicji stylu:
img
 1. Jest to styl lokalny.
 2. Odnośnik będzie pisany czcionką 14 punktów.
 3. Akapit będzie transponowany na małe litery.
 4. Zdefiniowano dwie klasy.
Przejdź.

Zadanie 23:

Element zadeklarowany w języku C++ double x*; to
 1. Wskaźnik.
 2. Zmienna rzeczywista.
 3. Zmienna całkowita.
 4. Parametr formalny typu rzeczywistego.
Przejdź.

Zadanie 24:

Proces tłumaczenia kodu źródłowego pisanego przez programistę na zrozumiały dla komputera kod maszynowy to
 1. kompilowanie.
 2. uruchamianie.
 3. debugowanie.
 4. implementowanie.
Przejdź.

Zadanie 25:

Polecenie w języku SQL GRANT ALL PRIVILEGES ON klienci TO pracownik
 1. nadaje uprawnienie grupie klienci do tabeli pracownik.
 2. odbiera wszystkie uprawnienia pracownikowi do tabeli klienci
 3. nadaje wszystkie uprawnienia do tabeli klienci użytkownikowi pracownik.
 4. skopiuje uprawnienia z grupy klienci na użytkownika pracownik.
Przejdź.

Zadanie 26:

Który z formatów zapewnia największa redukcję rozmiaru pliku dźwiękowego?
 1. WAV
 2. PCM
 3. CD-Audio
 4. MP3
Przejdź.

Zadanie 27:

Instrukcja języka PHP tworząca obiekt pkt dla zdefiniowanej w ramce klasy Punkt ma postać
img
 1. pkt Punkt;
 2. pkt = new Punkt();
 3. pkt Punkt();
 4. Punkt() pkt;
Przejdź.

Zadanie 28:

Polecenie colspan służy do łączenia komórek tabeli w poziomie, natomiast rowspan w pionie. Którą z tabel wyświetli fragment kodu napisany w języku HTML?
img
 1. B
 2. A
 3. C
 4. D
Przejdź.

Zadanie 29:

Proces, w którym wykrywa się i usuwa błędy w kodzie źródłowym programów, to
 1. kompilowanie
 2. debugowanie
 3. standaryzacja
 4. normalizacja
Przejdź.

Zadanie 30:

Wskaż prawidłową kolejność tworzenia bazy danych
 1. Określenie celu, utworzenie relacji, stworzenie tabel, normalizacja
 2. Określenie celu, stworzenie tabel, utworzenie relacji, normalizacja
 3. Określenie celu, normalizacja, utworzenie relacji, stworzenie tabel
 4. Określenie celu, normalizacja, stworzenie tabel, utworzenie relacji
Przejdź.

Zadanie 31:

Które z pól są umieszczone w formularzu?
img
 1. Textarea, Option, Input(Chechbox), Input(Checkbox), Input(Submit) Input(Reset)
 2. Input(Text), Input(Chechbox), Select, Select, Input(Submit), Input(Reset)
 3. Textarea, Select, Input(Radio), Input(Radio), Input(Reset), Input(Submit)
 4. Input(Text), Select, Input(Radio), Input(Radio), Input(Submit), Input(Reset)
Przejdź.

Zadanie 32:

Które polecenie wydane z konsoli systemu operacyjnego, zawierające w swojej składni opcję --repair, umożliwia naprawę bazy danych?
 1. mysqlcheck
 2. mysqldump
 3. truncate
 4. create
Przejdź.

Zadanie 33:

Platforma wspierająca programowanie w technologii .NET to
 1. framework
 2. eclipse
 3. db2
 4. middleware
Przejdź.

Zadanie 34:

Polecenie REVOKE SELECT ON nazwa1 FROM nazwa2 w języku SQL umożliwia
 1. nadanie uprawnień z użyciem zdefiniowanego schematu.
 2. nadawanie praw do tabeli.
 3. usuwanie użytkownika z bazy.
 4. odbieranie uprawnień użytkownikowi.
Przejdź.

Zadanie 35:

Która z wymienionych funkcji sortowania wykorzystywana w języku PHP sortuje tablicę asocjacyjną według indeksów
 1. sort()
 2. rsort()
 3. asort()
 4. ksort()
Przejdź.

Zadanie 36:

Jaką wartość zwróci funkcja zao zdefiniowana w języku C++, wywołana z aktualnym parametrem 3.55
img
 1. 3
 2. 3.5
 3. 4
 4. 4.05
Przejdź.

Zadanie 37:

Fragment kodu napisany w języku HTML zamieszczony w ramce przedstawia listę
img
 1. wypunktowaną.
 2. odnośników.
 3. numerowaną.
 4. skrótów.
Przejdź.

Zadanie 38:

Wskaż wynik wykonania skryptu napisanego w języku PHP
img
 1. B
 2. A
 3. C
 4. D
Przejdź.

Zadanie 39:

Które ze stwierdzeń dotyczących języków programowania NIE jest prawdziwe
 1. C++ jest językiem obiektowym
 2. JavaScript jest językiem skryptowym
 3. PHP jest językiem do tworzenia stron w czasie rzeczywistym
 4. SQL jest językiem programowania strukturalnego
Przejdź.

Zadanie 40:

Wskaż sposób, w jaki należy odwołać się do pliku default.css, jeśli index.html znajduje się bezpośrednio w katalogu Strona?
img
 1. <link rel="stylsheet" type="text/css" href="...styledefault.css" />
 2. <link rel="stylsheet" type="text/css" href="C:/style/default.css" />
 3. <link rel="stylsheet" type="text/css" href="./style/default.css" />
 4. <link rel="stylsheet" type="text/css" href="c:style/default.css" />
Przejdź.
PANEL UŻYTKOWNIKA
POLUB NAS NA FACEBOOKU
REKLAMA
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW