GENERATOR TESTÓW
Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo?
Ilość zadań:
Wyklucz zadanie:
Filtruj

Zadanie 1:

W języku HTML, aby dodać animację FLASH (z rozszerzeniem .swf) na stronę internetową, należy użyć znacznika
 1. <img>
 2. <audio>
 3. <object>
 4. <video>
Przejdź.

Zadanie 2:

W HTML, aby wstawić obrazek z tekstem przyległym, znajdującym się pośrodku obrazka, należy zapisać znacznik
 1. <img src="obrazek.png" alt="obraz1" hspace="30px">tekst
 2. <img src="obrazek.png" alt="obraz2" align="middle">tekst
 3. <img src="obrazek.png" alt="obraz3" height="50%">tekst
 4. <img src="obrazek.png" alt="obraz4">tekst
Przejdź.

Zadanie 3:

Na tabeli muzyka, przedstawionej na rysunku, zostało wykonane następujące zapytanie SQL.
Jaki wynik zwróci ta kwerenda?
img
 1. posty wynik
 2. Czeslaw
 3. Czeslaw, Niemen
 4. Czeslaw, Czechowski
Przejdź.

Zadanie 4:

W JavaScript wywołanie zdarzenia onKeydown nastąpi wtedy, gdy klawisz
 1. myszki został naciśnięty.
 2. myszki został zwolniony.
 3. klawiatury został naciśnięty.
 4. klawiatury został zwolniony.
Przejdź.

Zadanie 5:

Który opis odnosi się do metody POST wysyłania formularza?
 1. Może być zapisana jako zakładka w przeglądarce internetowej.
 2. Dane przesyłane są za pomocą adresu URL, czyli w sposób widoczny dla użytkownika.
 3. Jest wskazana, gdy przesyłane są informacje poufne, np. hasło, numer telefonu czy numer karty kredytowej.
 4. Posiada dodatkowe ograniczenia jakim jest długość adresu - maksymalnie 255 znaków.
Przejdź.

Zadanie 6:

W języku PHP sumę logiczną oznacza operator
 1. !
 2. &&
 3. +
 4. ||
Przejdź.

Zadanie 7:

W języku HTML atrybutem znacznika video, który włącza tryb odtwarzania w kółko, jest
 1. muted
 2. loop
 3. poster
 4. controls
Przejdź.

Zadanie 8:

Kolor zapisany w notacji heksadecymalnej #0000FF to
 1. niebieski.
 2. zielony.
 3. czarny.
 4. czerwony.
Przejdź.

Zadanie 9:

Znacznik <s> w języku HTML powoduje
 1. migotanie tekstu
 2. pochylanie tekstu
 3. przekreślanie tekstu
 4. podkreślanie tekstu
Przejdź.

Zadanie 10:

Przedstawiono kod tabeli 3x2.
Której z modyfikacji w jej drugim wierszu należy dokonać, aby tabela wyglądała jak na obrazku z niewidocznym wierszem?
img
 1. <tr style="clear: none">
 2. <tr style="display: none">
 3. <tr style="display: table-cell">
 4. <tr style="visibility: hidden">
Przejdź.

Zadanie 11:

W której technologii nie jest możliwe przetwarzanie danych użytkownika wprowadzanych na stronie WWW?
 1. CSS
 2. PHP
 3. AJAX
 4. JavaScript
Przejdź.

Zadanie 12:

Tworzenie i przypisanie do zmiennej tablicy asocjacyjnej zrealizuje się w PHP zapisem
 1. $tab = array (1, 2, 3, 4);
 2. $tab = array ("a" => 1, "b" => 2, "c" => 3);
 3. $tab = array (); $tab[] = array (1, 2, 3, 4);
 4. $tab = array (array (1, 2), array (3, 4));
Przejdź.

Zadanie 13:

Które zapytanie SQL dla tabeli pracownicy utworzonej według schematu: id, imie, nazwisko, plec, zarobek, obliczy osobno średni zarobek kobiet i średni zarobek mężczyzn?
 1. SELECT AVG(zarobek) FROM pracownicy GROUP BY plec;
 2. SELECT AVG(zarobek) FROM pracownicy AS sredni_zarobek;
 3. SELECT AVG(zarobek) FROM pracownicy WHERE plec='k' AND plec='m';
 4. SELECT AVG(zarobek) FROM pracownicy GROUP BY plec HAVING plec='k' AND plec='m';
Przejdź.

Zadanie 14:

Jaki wynik zwróci zapytanie z ramki wykonane na przedstawionej tabeli?
img
 1. 0
 2. 1
 3. 3
 4. 4
Przejdź.

Zadanie 15:

Co można powiedzieć o normalizacji przedstawionej tabeli?
img
 1. Tabela jest w trzeciej postaci normalnej.
 2. Tabela nie jest znormalizowana.
 3. Tabela jest w drugiej postaci normalnej.
 4. Tabela jest w pierwszej postaci normalnej.
Przejdź.

Zadanie 16:

Wynikiem działania pętli for w przedstawionym kodzie PHP jest wyświetlenie liczb
img
 1. 1 0
 2. 1 0 1 0
 3. 1 0 1
 4. 1 1
Przejdź.

Zadanie 17:

Który styl CSS pozwoli zdefiniować wyrównanie tekstu do prawej strony?
 1. <p style="font: right">tekst</p>
 2. <p style="align: right">tekst</p>
 3. <p style="position: right">tekst</p>
 4. <p style="text-align: right">tekst</p>
Przejdź.

Zadanie 18:

Która wartość tekstowa nie pasuje do podanego w ramce wzorca wyrażenia regularnego?
img
 1. Jelenia Góra
 2. Kasprowicza
 3. Kowalski
 4. Nowakowska-Kowalska
Przejdź.

Zadanie 19:

Przy użyciu jakiego znacznika HTML otrzymamy tekst napisany czcionką o stałej szerokości znaku, który uwzględnia dodatkowe spacje, tabulacje i znaki końca linii?
 1. <ins>...</ins>
 2. <code>...</code>
 3. <pre>...</pre>
 4. <blockquote>...</blockquote>
Przejdź.

Zadanie 20:

Instrukcja JavaScript: document.write(5==='5'); wyświetli
 1. false
 2. 0
 3. true
 4. 1
Przejdź.

Zadanie 21:

Które polecenie SQL zamieni w tabeli tab w kolumnie kol wartość Ania na Zosia?
 1. UPDATE tab SET kol='Zosia' WHERE kol='Ania';
 2. UPDATE tab SET kol='Ania' WHERE kol='Zosia';
 3. ALTER TABLE tab CHANGE kol='Zosia' kol='Ania';
 4. ALTER TABLE tab CHANGE kol='Ania' kol='Zosia';
Przejdź.

Zadanie 22:

Systemem zarządzania treścią pozwalającym na łatwe utworzenie i aktualizację serwisu WWW jest
 1. SQL
 2. CMS
 3. PHP
 4. CSS
Przejdź.

Zadanie 23:

W programowaniu obiektowym w języku JavaScript użyty w przedstawionym kodzie zapis: this.zawod oznacza
img
 1. klasę.
 2. metodę.
 3. konstruktor.
 4. właściwość.
Przejdź.

Zadanie 24:

Wciśnięcie przycisku o treści "niebieski" spowoduje wykonanie przedstawionego kodu JavaScript. Jaki będzie efekt jego działania?
img
 1. Zmiana koloru przycisku na niebieski.
 2. Zmiana koloru tekstu "Przykładowy tekst" na niebieski.
 3. Zmiana koloru tekstu "i skrypt" na niebieski.
 4. Zmiana koloru tekstu "Przykładowy tekst i skrypt" na niebieski.
Przejdź.

Zadanie 25:

Formatem plików dźwiękowych z kompresją bezstratną jest
 1. MP3
 2. WAV
 3. MPEG
 4. FLAC
Przejdź.

Zadanie 26:

Atrybut value w polu formularza XHTML
img
 1. wskazuje odpowiedź domyślną
 2. wskazuje pole tylko do odczytu.
 3. ustawia pole tylko do odczytu.
 4. ogranicza długość pola.
Przejdź.

Zadanie 27:

Przedstawiona linia kreskowana w stylu obramowania CSS jest określona właściwością
img
 1. solid
 2. dashed
 3. dotted
 4. double
Przejdź.

Zadanie 28:

Aby w tworzonej w języku SQL tabeli praca dodać w kolumnie stawka warunek, że musi przyjmować rzeczywiste wartości dodatnie mniejsze od 50, należy użyć zapisu
 1. ... stawka float CHECK(stawka IN (0, 50.00))
 2. ... stawka float CHECK(stawka>0 OR stawka<50.00)
 3. ... stawka float CHECK(stawka>0 AND stawka<50.00)
 4. ... stawka float CHECK(stawka BETWEEN 0 AND 50.00)
Przejdź.

Zadanie 29:

Który modyfikator wskazuje podany w ramce opis?
img
 1. private
 2. public
 3. static
 4. protected
Przejdź.

Zadanie 30:

W jakim formacie będzie wyświetlana data po uruchomieniu przedstawionego kodu?
img
 1. Monday, 10 July 2017
 2. Monday, 10th July 2017
 3. Monday, 10th July 17
 4. 10, Monday July 2017
Przejdź.

Zadanie 31:

W jaki sposób wykonanie podanej w ramce kwerendy SQL wpłynie na tabelę pracownicy?
img
 1. Zmieni typ danych kolumny plec na znakowy o stałej długości 9
 2. Doda kolumnę plec ze znakowym typem danych o stałej długości 9
 3. Zmieni typ danych kolumny plec na znakowy o zmiennej długości 9
 4. Doda kolumnę plec ze znakowym typem danych o zmiennej długości 9
Przejdź.

Zadanie 32:

Wykonując raport w systemie obsługi relacyjnych baz danych, umożliwia się
 1. usuwanie danych w tabelach.
 2. analizę wybranych danych.
 3. dodawanie danych w tabelach.
 4. aktualizowanie danych w tabelach.
Przejdź.

Zadanie 33:

W języku HTML zapis &lt; spowoduje wyświetlenie w przeglądarce znaku
 1. >
 2. <
 3. "
 4. &
Przejdź.

Zadanie 34:

Który zapis znacznika <div> może wystąpić w dokumencie HTML tylko jeden raz, a ponowne użycie tego zapisu spowoduje wygenerowanie błędów podczas walidacji dokumentu?
 1. <div class="klasa1 klasa2">
 2. <div id="identyfikator">
 3. <div class="klasa">
 4. <div>
Przejdź.

Zadanie 35:

W celu uzyskania efektu widocznego na rysunku, w kodzie HTML, należy umieścić znacznik skrótu <abbr> z atrybutem
img
 1. alt
 2. title
 3. dfn
 4. name
Przejdź.

Zadanie 36:

Które stwierdzenie odnosi się do skalowania obrazu?
 1. Łączy lub odejmuje kształty.
 2. Polega na zmianie sposobu zapisu obrazu tak, aby zmienić sposób kompresji.
 3. Powoduje wycięcie z oryginalnego obrazu określonego jego fragmentu z celu uzyskania optymalnego widoku
 4. Powoduje zmianę rozmiaru obrazu bez zmieniania ważnej zawartości wizualnej.
Przejdź.

Zadanie 37:

W relacyjnym modelu baz danych krotkami nazywa się
 1. liczbę rekordów tabeli.
 2. wszystkie wiersze tabeli wraz z wierszem nagłówkowym.
 3. wiersze tabeli z wyjątkiem wiersza nagłówkowego, w którym umieszcza się nazwy kolumn.
 4. wszystkie kolumny tabeli, które zawierają atrybuty obiektu.
Przejdź.

Zadanie 38:

Metainformacja "Description" zawarta w pliku źródłowym HTML powinna zawierać
img
 1. nazwę programu, przy użyciu którego została stworzona strona.
 2. informację, kto jest autorem strony.
 3. wykazy kluczowe, z których korzystają wyszukiwarki sieciowe.
 4. opis, co znajduje się na stronie.
Przejdź.

Zadanie 39:

Po wykonaniu przedstawionego kodu JavaScript wyświetli się wartosć
img
 1. 11
 2. 12
 3. 14
 4. 13
Przejdź.

Zadanie 40:

W podanym kodzie HTML przedstawiony styl CSS jest stylem
img
 1. nagłówkowym.
 2. dynamicznym.
 3. zewnętrznym.
 4. lokalnym.
Przejdź.
PANEL UŻYTKOWNIKA
POLUB NAS NA FACEBOOKU
REKLAMA
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW