GENERATOR TESTÓW
Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo?
Ilość zadań:
Wyklucz zadanie:
Filtruj

Zadanie 1:

Automatyczna weryfikacja właściciela strony udostępnianej przez protokół HTTPS jest możliwa dzięki
 1. danym whois.
 2. danym kontaktowym na stronie.
 3. kluczom prywatnym.
 4. certyfikatowi SSL.
Przejdź.

Zadanie 2:

Wskaż prawidłową kolejność stylów CSS mając na uwadze ich pierwszeństwo w formatowaniu elementów strony WWW.
 1. Wewnętrzny, Zewnętrzny, Rozciąganie stylu.
 2. Zewnętrzny, Wydzielone bloki, Lokalny.
 3. Rozciąganie stylu, Zewnętrzny, Lokalny.
 4. Lokalny, Wewnętrzny, Zewnętrzny.
Przejdź.

Zadanie 3:

Chcąc zdefiniować marginesy wewnętrzne dla danych: margines górny 50px, dolny 40px, prawy 20px i lewy 30px należy użyć składni CSS
 1. padding: 50px, 40px, 20px, 30px;
 2. padding: 20px, 40px, 30px, 50px;
 3. padding: 50px, 20px, 40px, 30px;
 4. padding: 40px, 30px, 50px, 20px;
Przejdź.

Zadanie 4:

Wskaż prawdziwe stwierdzenie dla polecenia.
img
 1. IF NOT EXISTS stosuje się opcjonalnie, aby upewnić się, że brak w bazie danych takiej tabeli.
 2. Klauzula CHARACTER SET utf8 jest obowiązkowa.
 3. Do tabeli nie można wprowadzać ulic zawierających w nazwie polskie znaki.
 4. Rekordem tabeli nie może być 3 MAJA.
Przejdź.

Zadanie 5:

W kodzie JavaScript pętla zostanie wykonana
img
 1. 2 razy.
 2. 3 razy.
 3. 26 razy.
 4. 27 razy.
Przejdź.

Zadanie 6:

W języku PHP, dla zmiennych a = 5 i b = 3 wartość typu zmiennoprzecinkowego zwróci wyrażenie
 1. a + b
 2. a * b
 3. a && b
 4. a / b
Przejdź.

Zadanie 7:

Które ze znaczników HTML umożliwią wyświetlenie na stronie tekstu w jednym wierszu, jeżeli żadne formatowanie CSS nie zostało zdefiniowane?
img
 1. <p>Dobre strony </p><p style="letter-spacing:3px">mojej strony</p>
 2. <h3>Dobre strony </h3><h3 style="letter-spacing:3px">mojej strony</h3>
 3. <span>Dobre strony </span><span style="letter-spacing:3px">mojej strony</span>
 4. <div>Dobre strony </div><div style="letter-spacing:3px">mojej strony</div>
Przejdź.

Zadanie 8:

Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące normalizacji sygnału dźwiękowego.
 1. Polecenie normalizacja dostępne jest w menu programu do obróbki dźwięku.
 2. W wyniku normalizacji wyrównywany jest poziom głośności całego nagrania.
 3. Jeśli najgłośniejszy fragment dźwięku osiąga połowę skali, wszystko zostanie pogłośnione razy dwa - czyli tak, aby najgłośniejszy fragment osiągnął maksimum na skali.
 4. Normalizacja polega na zmniejszeniu poziomu najgłośniejszej próbki w sygnale do zadanej wartości i następnie w odniesieniu do niej proporcjonalnym zwiększeniu głośności reszty sygnału.
Przejdź.

Zadanie 9:

W języku SQL dla dowolnych zestawów danych w tabeli Uczniowie, aby wybrać rekordy, które zawierają wyłącznie uczennice o imieniu „Aleksandra”, urodzone po roku „1998″, należy zapisać zapytanie
 1. SELECT * FROM Uczniowie WHERE imie="Aleksandra" OR rok_urodzenia > "1998";
 2. SELECT * FROM Uczniowie WHERE imie ="Aleksandra" OR rok_urodzenia < "1998";
 3. SELECT * FROM Uczniowie WHERE imie="Aleksandra" AND rok_urodzenia > "1998";
 4. SELECT * FROM Uczniowie WHERE imie="Aleksandra" AND rok_urodzenia < "1998";
Przejdź.

Zadanie 10:

Aby stworzyć przycisk na stronę internetową według wzoru, należy w programie do grafiki rastrowej użyć opcji
img
 1. propagacja wartości.
 2. zaznaczenie eliptyczne.
 3. zaokrąglenie lub wybranie opcji prostokąt z zaokrąglonymi rogami.
 4. zniekształcenia i deformowanie.
Przejdź.

Zadanie 11:

W języku JavaScript zdefiniowana zmienna i, która ma przechowywać wynik dzielenia wynoszący 1, to
 1. var i=3/2;
 2. var i=parseInt(3/2);
 3. var i=Number(3/2);
 4. var i=parseFloat(3/2);
Przejdź.

Zadanie 12:

Którą relację w projekcie bazy danych należy ustalić między tabelami widocznymi na rysunku zakładając, że każdy klient sklepu internetowego dokona przynajmniej dwóch zamówień?
img
 1. 1:n, gdzie 1 jest po stronie Klienta, a wiele po stronie Zamówienia
 2. 1:1
 3. 1:n, gdzie 1 jest po stronie Zamówienia, a wiele po stronie Klienta
 4. n:n
Przejdź.

Zadanie 13:

W celu dodania rekordu do tabeli Pracownicy należy użyć polecenia SQL
 1. INSERT (Jan, Kowalski) INTO Pracownicy;
 2. INSERT VALUES (Jan, Kowalski) INTO Pracownicy;
 3. INSERT VALUES Pracownicy INTO (Jan, Kowalski);
 4. INSERT INTO Pracownicy VALUES (Jan, Kowalski);
Przejdź.

Zadanie 14:

Włączenie do kodu skryptu zawartości pliku egzamin.php, zawierającego kod PHP, wymaga dodania instrukcji
 1. fgets("egzamin.php");
 2. fopen("egzamin.php");
 3. include("egzamin.php");
 4. getfile("egzamin.php");
Przejdź.

Zadanie 15:

Do poprawnego i spójnego działania bazy danych niezbędne jest umieszczenie w każdej tabeli
 1. klucza PRIMARY KEY z wartością NOT NULL i UNIQUE
 2. klucza FOREIGN KEY z wartością NOT NULL
 3. klucza obcego z wartością NOT NULL i UNIQUE
 4. kluczy PRIMARY KEY i FOREIGN KEY
Przejdź.

Zadanie 16:

Instrukcja przypisania elementu do tablicy w języku JavaScript dotyczy tablicy
img
 1. statycznej.
 2. asocjacyjnej.
 3. numerycznej.
 4. wielowymiarowej.
Przejdź.

Zadanie 17:

Barwa zapisana w modelu RGB(255, 0, 0) jest
 1. żółta.
 2. zielona.
 3. czerwona.
 4. niebieska.
Przejdź.

Zadanie 18:

Podaj wynik działania programu zapisanego w języku JavaScript, znajdującego się w ramce, po podaniu na wejściu wartości 5.
img
 1. 60
 2. 120
 3. 125
 4. 625
Przejdź.

Zadanie 19:

Który z atrybutów background-attachment w języku CSS należy wybrać, aby tło strony było nieruchome względem okna przeglądarki?
 1. Scroll
 2. Local
 3. Fixed
 4. Inherit
Przejdź.

Zadanie 20:

W języku PHP chcąc wyświetlić ciąg n znaków @, należy użyć funkcji
 1. function znaki($znak,$i++){
  for($i=0;$i<$n;$i++)
  print($znak);
  }
  znaki(@,$n);
 2. function znaki($i){
  for($i=0;$i<$n;$i++)
  print("@");
  }
  znaki($i);
 3. function znaki($znak,$i++){
  for($i=0;$i<$n;$i++)
  print($znak);
  }
  znaki($n);
 4. function znaki($znak,$n){
  for($i=0;$i<$n;$i++)
  print($znak);
  }
  znaki("@",$n);
Przejdź.

Zadanie 21:

W folderze www znajdują się podfoldery html i style, w których zapisane są odpowiednio pliki z rozszerzeniem html i pliki z rozszerzeniem css. Chcąc dołączyć styl.css do pliku HTML należy użyć
 1. <link rel="Stylesheet" type="text/css" href="styl.css" />
 2. <link rel="Stylesheet" type="text/css" href="/style/styl.css" />
 3. <link rel="Stylesheet" type="text/css" href="../style/styl.css" />
 4. <link rel="Stylesheet" type="text/css" href="www/style/styl.css" />
Przejdź.

Zadanie 22:

Wartość i typ zmiennej w języku PHP można sprawdzić za pomocą funkcji
 1. var_dump()
 2. readfile()
 3. implode()
 4. strlen()
Przejdź.

Zadanie 23:

Poprawne udokumentowanie wzorca weryfikacji pola nazwa w części kodu aplikacji JavaScript to
img
 1. /* Pole nazwa może składać się z dowolnego ciągu cyfr (z wyłączeniem 0), małych i dużych liter. */
 2. /* Pole nazwa powinno składać się w kolejności: z ciągu cyfr (z wyłączeniem 0), następnie dużej litery i ciągu małych liter. */
 3. /* Pole nazwa musi składać się w kolejności: z ciągu cyfr (z wyłączeniem 0), następnie duże litery i dwóch małych liter. */
 4. /* Pole nazwa może zawierać dowolny ciąg cyfr (z wyłączeniem 0), następnie musi zawiera dużą literę i ciąg minimum dwóch małych liter. */
Przejdź.

Zadanie 24:

Który z wymienionych formatów plików nie jest wykorzystywany do publikacji grafiki lub animacji na stronach internetowych?
 1. PNG
 2. AIFF
 3. SVG
 4. SWF
Przejdź.

Zadanie 25:

Pierwszym krokiem podczas przetwarzania sygnału analogowego na cyfrowy jest
 1. próbkowanie.
 2. kwantyzacja.
 3. filtrowanie.
 4. kodowanie.
Przejdź.

Zadanie 26:

Połączenie dwóch barw leżących po przeciwnych stronach w kole barw jest połączeniem
 1. trójkątnym.
 2. dopełniającym.
 3. sąsiadującym.
 4. monochromatycznym.
Przejdź.

Zadanie 27:

Przy użyciu którego znacznika w języku HTML nie można umieścić na stronie grafiki dynamicznej?
 1. <img>
 2. <object>
 3. <embed>
 4. <strike>
Przejdź.

Zadanie 28:

W celu zmodyfikowania tekstu „ala ma psa” na „ALA MA PSA” należy użyć funkcji PHP
 1. strstr ('ala ma psa');
 2. strtolower('ala ma psa');
 3. ucfirst ('ala ma psa');
 4. strtoupper('ala ma psa');
Przejdź.

Zadanie 29:

Znaczniki <header>, <article>, <section>, <footer> są charakterystyczne dla języka
 1. HTML 4.01 Transitional
 2. XHTML 1.1
 3. HTML 4.01 Strict
 4. HTML 5
Przejdź.

Zadanie 30:

W formularzu dokumentu PHP istnieje pole <input name="im" />. Po wprowadzeniu przez użytkownika ciągu znaków „Janek”, w celu dodania zawartości pola do bazy danych, w tablicy $_POST zawarty jest element
 1. im o indeksie Janek.
 2. Janek o indeksie im.
 3. im z kolejnym numerem indeksu.
 4. Janek z kolejnym numerem indeksu.
Przejdź.

Zadanie 31:

Właściwym zestawem kroków według kolejności, które należy wykonać w celu nawiązania współpracy między aplikacją internetową po stronie serwera a bazą SQL, jest
 1. zapytanie do bazy, wybór bazy, wyświetlenie na stronie WWW, zamknięcie połączenia.
 2. wybór bazy danych, nawiązanie połączenia z serwerem baz danych, zapytanie do bazy - wyświetlane na stronie WWW, zamknięcie połączenia.
 3. wybór bazy, zapytanie do bazy, nawiązanie połączenia z serwerem baz danych, wyświetlenie na stronie WWW, zamknięcie połączenia.
 4. nawiązanie połączenia z serwerem baz danych, wybór bazy, zapytanie do bazy - wyświetlane na stronie WWW, zamknięcie połączenia.
Przejdź.

Zadanie 32:

Wyszukując z tabeli Pracownicy wyłącznie nazwiska, w których ostatnią literą jest „i”, można użyć kwerendy SQL
 1. SELECT nazwisko FROM Pracownicy WHERE nazwisko LIKE "i";
 2. SELECT nazwisko FROM Pracownicy WHERE nazwisko LIKE "%i%";
 3. SELECT nazwisko FROM Pracownicy WHERE nazwisko LIKE "i%";
 4. SELECT nazwisko FROM Pracownicy WHERE nazwisko LIKE "%i";
Przejdź.

Zadanie 33:

Wskaż błędny opis optymalizacji kodu wynikowego programu
 1. Jej celem jest poprawienie wydajności programu.
 2. W celu zwiększenia szybkości wykonywania kodu przez procesor może być prowadzona na różnych etapach pracy.
 3. Jej celem jest sprawdzenie zgodności z wymogami formalnymi.
 4. Powinna prowadzić do modyfikacji kodu źródłowego do postaci, w której będzie on działał szybciej.
Przejdź.

Zadanie 34:

Model barw oparty na 3 parametrach: odcień, nasycenie i jasność to
 1. HSV
 2. RGB
 3. CMY
 4. CMYK
Przejdź.

Zadanie 35:

Jak działa instrukcja łącząca wyniki zapytań INTERSECT w języku SQL?
 1. Zwraca listę wyników z pierwszego zapytania oraz listę wyników z drugiego zapytania, powodując domyślne usuwanie powtarzających się wierszy.
 2. Zwraca część wspólną wyników dwóch zapytań.
 3. Zwraca te wiersze, które wystąpiły w wyniku drugiego zapytania, ale nie było ich w wyniku pierwszego zapytania.
 4. Zwraca te wiersze, które wystąpiły w wyniku pierwszego zapytania, ale nie było ich w wyniku drugiego zapytania.
Przejdź.

Zadanie 36:

W języku HTML, atrybut shape znacznika area, określający typ obszaru, może przyjąć wartość
 1. rect, triangle, circle
 2. poly, square, circle
 3. rect, poly, circle
 4. rect, square, circle
Przejdź.

Zadanie 37:

Chcąc sformatować w stylach CSS wszystkie obrazy zawarte w akapicie, powinno się użyć selektora
 1. p + img
 2. p # img
 3. p img
 4. p.img
Przejdź.

Zadanie 38:

Językami programowania działającymi po stronie serwera są:
 1. Java, C#, AJAX, Ruby, PHP
 2. C#, Python, Ruby, PHP, JavaScript
 3. Java, C#, Python, Ruby, PHP
 4. Java, C#, Python, ActionScrip, PHP
Przejdź.

Zadanie 39:

W języku SQL w wyniku wykonania zapytania zostanie
img
 1. dodana kolumna grupa.
 2. zmieniona nazwa tabeli na grupa.
 3. usunięta kolumna grupa.
 4. zmieniona nazwa kolumny na grupa.
Przejdź.

Zadanie 40:

Jakie elementy wypisze funkcja wypisz(2) stworzona w języku JavaScript?
img
 1. 3 4 6
 2. 2 3 4 6
 3. 3 4 6 8
 4. 6
Przejdź.
PANEL UŻYTKOWNIKA
POLUB NAS NA FACEBOOKU
REKLAMA
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW