GENERATOR TESTÓW
Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo?
Ilość zadań:
Wyklucz zadanie:
Filtruj

Zadanie 1:

W ramce przedstawiono kod JavaScript z błędem logicznym. Program powinien wypisać informacje, czy liczby są sobie równe czy nie, lecz nie wykonuje tego. Wskaż odpowiedź, która dotyczy błędu.
img
 1. Nieprawidłowo zadeklarowano zmienne.
 2. Przed klauzulą else nie powinno być średnika.
 3. Instrukcje wewnątrz sekcji if oraz else powinny być zamienione miejscami.
 4. W klauzuli if występuje przypisanie zamiast porównania.
Przejdź.

Zadanie 2:

W bazie danych MySQL dana jest tabela programów komputerowych o polach: nazwa, producent, rokWydania. Aby kwerenda SELECT zwróciła wszystkie nazwy producentów tak, by nazwy te nie powtzrzały się, należy zapisać:
 1. SELECT UNIQUE producent FROM programy;
 2. SELECT producent FROM programy WHERE UNIQUE;
 3. SELECT DISTINCT producent FROM programy;
 4. SELECT producent FROM programy WHERE producent NOT DUPLICATE;
Przejdź.

Zadanie 3:

Tabela filmy zawiera klucz główny id oraz klucz obcy rezyserID. Tabela rezyserzy zawiera klucz główny id. Obydwie tabele połączone sa relacją jeden po stronie rezyserzy do wielu po stronie filmy. Aby w kwerendzie SELECT połączyć tabele filmy i rezyserzy, należy zapisać
 1. ... filmy JOIN rezyserzy ON filmy.id = rezyserzy.id ...
 2. ... filmy JOIN rezyserzy ON filmy.id = rezyserzy.filmyID ...
 3. ... filmy JOIN rezyserzy ON filmy.rezyserID = rezyserzy.id ...
 4. ... filmy JOIN rezyserzy ON filmy.rezyserID = rezyserzy.filmyID ...
Przejdź.

Zadanie 4:

W języku HTML aby zdefiniować słowa kluczowe strony, należy użyć zapisu
 1. <meta name="keywords" content="psy, koty, gryzonie">
 2. <meta name="keywords" ="psy, koty, gryzonie">
 3. <meta keywords = "psy, koty, gryzonie">
 4. <meta name="description" content="psy, koty, gryzonie">
Przejdź.

Zadanie 5:

W języku JavaScript zapisano funkcje.
Ma ona za zadanie
img
 1. wypisać wartość odwrotną do f
 2. zwrócić wartość odwrotną do f
 3. zwrócić wartość bezwzględną z f
 4. wypisać wartość bezwzględną z f
Przejdź.

Zadanie 6:

Na rysunku przedstawiono dwie tabele. Aby połączyć je relacją jeden do wielu, jeden po stronie Klienci wiele po stronie Zamówienia, należy:
img
 1. połączyć relacją pola ID z obu tabel.
 2. dodać pole klucza obcego do tabeli Klienci i połączyć je z ID tabeli Zamówienia.
 3. dodać pole klucza obcego do tabeli Zamówienia i połączyć je z ID tabeli Klienci.
 4. zdefiniować trzecią tabelę z dwoma kluczami obcymi. Jeden klucz połączyć z ID tabeli Klienci, drugi klucz połączyć z ID tabeli Zamówienia.
Przejdź.

Zadanie 7:

Aby w języku HTML uzyskać formatowanie paragrafu dla tekstunależy zastosować kod
img
 1. Tekst może być <mark>zaznaczony</mark> albo <em>istotny dla autora
 2. Tekst może być <mark>zaznaczony</mark> albo <i>istotny</i> dla autora
 3. Tekst może być <mark>zaznaczony albo <em>istotny dla autora</mark>
 4. Tekst może być <mark>zaznaczony</mark> albo <em>istotny</em> dla autora
Przejdź.

Zadanie 8:

W języku JavaScript aby sprawdzić warunek czy liczba znajduje się w przedziale (100, 200>, należy zapisać:
 1. if(liczba>100 || liczba<=200)
 2. if(liczba <100 || liczba >=200)
 3. if(liczba>100 && liczba <=200)
 4. if(liczba<100 && liczba <=200)
Przejdź.

Zadanie 9:

Źródłem rekordów dla raportu może być
 1. zapytanie INSERT INTO.
 2. inny raport.
 3. makropolecenie
 4. tabela.
Przejdź.

Zadanie 10:

Zapisano kod HTML wstawiający grafikę na stronę internetową. Jeżeli rysunek.png nie zostanie odnaleziony, przeglądarka
img
 1. nie wyświetli strony internetowej.
 2. w miejscu grafiki wypisze błąd wyświetlania strony.
 3. w miejscu grafiki wypisze tekst "rysunek.png".
 4. w miejscu grafiki wypisze tekst "pejzaż".
Przejdź.

Zadanie 11:

W ramce przedstawiono właściwości pliku graficznego. W celu optymalizacji czasu ładowania rysunku na stronę WWW należy
img
 1. zwiększyć rozdzielczość.
 2. zmniejszyć wymiary rysunku.
 3. zmienić format grafiki na CDR.
 4. zmienić proporcje szerokości do wysokości.
Przejdź.

Zadanie 12:

W języku JavaScript zapis w ramce oznacza, że
img
 1. nazwa jest polem klasy przedmiot.
 2. nazwa jest właściwością obiektu.
 3. zmienna x będzie przechowywać wynik działania funkcji przedmiot.
 4. zmienna x będzie przechowywać wynik działania metody nazwa.
Przejdź.

Zadanie 13:

W języku MySQL należy zastosować polecenie REVOKE, aby użytkownikowi anna odebrać prawo do dokonywania zmian jedynie w definicji struktury bazy danych. Polecenie odpowiadające odebraniu tych praw ma postać
 1. REVOKE ALL ON tabela1 From 'anna'@'localhost'
 2. REVOKE CREATE UPDATE DROP ON tabela1 FROM 'anna'@'localhost'
 3. REVOKE CREATE ALTER DROP ON tabela1 FROM 'anna'@'localhost'
 4. REVOKE CREATE INSETRT DELETE ON tabela1 FROM 'anna'@'localhost'
Przejdź.

Zadanie 14:

Dana jest tabela ksiazki z polami: tytul, autor (typu tekstowego), cena (typu liczbowego). Aby kwerenda SELECT zwróciła tylko tytuły, dla których cena jest mniejsza od 50 zł, należy zapisać:
 1. SELECT * FROM ksiazki WHERE cena < 50;
 2. SELECT ksiazki FROM tytul WHERE cena < '50 zł';
 3. SELECT tytul FROM ksiazki WHERE cena > '50 zł';
 4. SELECT tytul FROM ksiazki WHERE cena < 50;
Przejdź.

Zadanie 15:

Za pomocą języka PHP nie jest możliwe
 1. Przetwarzanie danych formularzy.
 2. generowanie dynamicznej zawartości strony.
 3. przetwarzanie danych zgromadzonych w bazie danych.
 4. zmienianie dynamiczne zawartości strony HTML w przeglądarce.
Przejdź.

Zadanie 16:

W języku PHP funkcja trim ma za zadanie
 1. podawać długość napisu.
 2. usuwać białe znaki lub inne znaki podane w parametrze, z obu końców napisu.
 3. zmniejszać napis o wskazaną w parametrze liczbę znaków.
 4. porównywać dwa napisy i wypisać część wspólną.
Przejdź.

Zadanie 17:

W języku CSS aby zdefiniować odmienne formatowanie dla pierwszej litery akapitu, należy zastosować selektor
 1. klasy p.first-letter
 2. pseudoelementu p::first-letter
 3. atrybutu p[first-letter]
 4. dziecka p + first-letter
Przejdź.

Zadanie 18:

W języku PHP, wykonując operacje na bazie danych MySQL, aby zakończyć pracę z bazą, należy wywołać
 1. mysqli_exit()
 2. mysqli_commit()
 3. mysqli_close()
 4. mysqli_rollback()
Przejdź.

Zadanie 19:

W języku CSS zdefiniowano następujące formatowanie.
img
 1. cały tekst nagłówka pierwszego stopnia oraz pochylony tekst akapitu.
 2. tylko tekst pochylony we wszystkich poziomach nagłówków.
 3. tylko tekst pochylony nagłówka pierwszego stopnia.
 4. cały tekst nagłówka pierwszego stopnia oraz cały tekst pochylony, niezależnie od tego w którym miejscu strony się znajduje.
Przejdź.

Zadanie 20:

W języku PHP instrukcja foreach jest instrukcją
 1. wyboru, dla elementów tablicy.
 2. pętli, wyłącznie dla elementów tablicy.
 3. pętli, niezależnie od typu zmiennej.
 4. warunkową, niezależnie od typu zmiennej.
Przejdź.

Zadanie 21:

W kodzie źródłowym zapisanym w języku HTML wskaż błąd walidacji dotyczący tego fragmentu.
img
 1. Znacznik zamykający /b niezgodny z zasadą zagnieżdżania.
 2. Znacznik br nie został poprawnie zamknięty.
 3. Znacznik br nie może występować wewnątrz znacznika p
 4. Nieznany znacznik h6
Przejdź.

Zadanie 22:

Zapis CSS postaci, sprawi, że na stronie internetowej
img
 1. punktorem listy numerowanej będzie rys.gif
 2. rys.gif będzie stanowił ramkę dla listy numerowanej.
 3. wyświetli się rysunek rys.gif jako tło listy numerowanej.
 4. każdy z punktów listy będzie miał osobne tło pobrane z grafiki rys.gif
Przejdź.

Zadanie 23:

Dana jest tabela pracownicy. Polecenie MySQL usuwające wszystkie rekordy z tabeli, dla których nie wypełniono pola rodzaj_umowy, ma postać
 1. DROP pracownicy FROM rodzaj_umowy = 0;
 2. DROP pracownicy WHERE rodzaj_umowy IS NULL;
 3. DELETE pracownicy WHERE rodzaj_umowy = 'brak';
 4. DELETE FROM pracownicy WHERE rodzaj_umowy IS NULL;
Przejdź.

Zadanie 24:

Zamieszczony kod HTML formularza zostanie wyświetlony przez przeglądarkę w sposób:
img
 1. A
 2. B
 3. D
 4. C
Przejdź.

Zadanie 25:

W programie INKSCAPE / COREL aby uzyskać przedstawiony efekt zapisu, należy
img
 1. skorzystać z funkcji wstaw / dopasuj tekst do ścieżki.
 2. zastosować funkcję sumy z kołem.
 3. zastosować funkcję wykluczenia z kołem.
 4. skorzystać z funkcji gradientu.
Przejdź.

Zadanie 26:

W języku HTML aby zdefiniować poziomą linie, należy użyć znacznika
 1. <line>
 2. <br>
 3. <hr>
 4. <h1>
Przejdź.

Zadanie 27:

W języku SQL aby stworzyć tabelę, należy zastosować polecenie
 1. ADD TABLE
 2. ALTER TABLE
 3. CREATE TABLE
 4. INSERT TABLE
Przejdź.

Zadanie 28:

Programem do edycji dźwięku jest
 1. Audacity
 2. Winamp
 3. Brasero
 4. RealPlayer
Przejdź.

Zadanie 29:

W języku HTML zdefiniowano znacznik a. Wartość nofollow atrybutu rel
img
 1. oznacza, że kliknięcie na link nie przeniesie do strony website.com.
 2. oznacza, że kliknięcie na link otworzy go w osobnej karcie przeglądarki.
 3. jest informacją dla robota wyszukiwarki Google, aby nie podążał za tym linkiem.
 4. jest informacją dla przeglądarki Internetowej, aby nie formatowała słowa "link" jako odnośnika.
Przejdź.

Zadanie 30:

W języku JavaScript zapisano fragment kodu.
Po wykonaniu skryptu zmienna x
img
 1. będzie równa 11 i zostanie wypisana w oknie popup.
 2. będzie równa 10 i zostanie wypisana w dokumencie HTML.
 3. będzie równa 10 i zostanie wypisana w głównym oknie przeglądarki internetowej
 4. będzie równa 11 i zostanie wypisana w konsoli przeglądarki internetowej
Przejdź.

Zadanie 31:

Działaniem przedstawionego kodu PHP będzie wypełnienie tablicy
img
 1. 10 losowymi wartościami, a następnie wypisanie wartości ujemnych.
 2. kolejnymi liczbami od -100 do 100 i wypisanie wartości ujemnych.
 3. kolejnymi liczbami od 0 do 9 i wypisanie ich.
 4. 100 losowymi wartościami, a następnie wypisanie wartości dodatnich.
Przejdź.

Zadanie 32:

W języku CSS aby sformatować dowolny element języka HTML w ten sposób, że po najechaniu na niego kursorem zmienia on kolor czcionki, należy zastosować pseudoklasę
 1. :active
 2. :coursor
 3. :visited
 4. :hover
Przejdź.

Zadanie 33:

Do zabezpieczeń serwera bazy danych przed atakami hakerów nie należy
 1. defragmentacja dysków.
 2. włączenie zapory.
 3. stosowanie złożonych haseł do bazy.
 4. blokowanie portów związanych z bazą danych.
Przejdź.

Zadanie 34:

które z poniższych zdań dotyczących zasad programowania w języku PHP jest prawdziwe ?
 1. W nazwach zmiennych nie jest rozróżniana wielkość liter.
 2. Nazwy zmiennych są poprzedzone znakiem !
 3. Deklaracja zmiennych następuje po słowie var
 4. Jest to język słabej kontroli typów.
Przejdź.

Zadanie 35:

W języku CSS wcięcie pierwszej linii akapitu na 30 pikseli uzyska się za pomocą zapisu
 1. p {line-indent: 30px; }
 2. p {text-spacing: 30px; }
 3. p {line-height: 30px; }
 4. p {text-indent: 30px; }
Przejdź.

Zadanie 36:

W wyniku działania pętli zapisanej w języku PHP zostanie wypisany ciąg liczb:
img
 1. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
 2. 10 15 20 25 30 35 40 45 50
 3. 10 15 20 25 30 35 40 45
 4. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Przejdź.

Zadanie 37:

W tabeli podzespoły należy zmienić wartość pola URL na "toshiba.pl" dla wszystkich rekordów, gdzie pole producent to TOSHIBA. W języku SQL modyfikacja ta będzie miała postać:
 1. UPDATE podzespoly SET URL='toshiba.pl'
 2. UPDATE producent='TOSHIBA' SET URL = 'toshiba.pl';
 3. UPDATE podzespoly.producent='TOSHIBA' SET URL='toshiba.pl';
 4. UPDATE podzespoly SET URL = 'toshiba.pl' WHERE producent = 'TOSHIBA';
Przejdź.

Zadanie 38:

Przedstawione polecenie MySQL ma za zadanie
img
 1. usunąć kolumnę tytul z tabeli ksiazki.
 2. dodać do tabeli ksiazki kolumnę tytul.
 3. zmienić typ kolumny tytul w tabeli ksiazki.
 4. zmienić nazwę kolumny w tabeli ksiazki.
Przejdź.

Zadanie 39:

W przedstawionym fragmencie kwerendy języka SQL, komenda SELECT ma za zadanie zwrócić SELECT COUNT(wartosc) FROM ...
img
 1. liczbę wierszy.
 2. średnią tabeli.
 3. sumę w kolumnie wartosc.
 4. średnia w kolumnie wartosc.
Przejdź.

Zadanie 40:

Funkcją języka PHP tworzącą ciasteczko jest
 1. createcookie()
 2. setcookie()
 3. addcookie()
 4. echocookie()
Przejdź.
PANEL UŻYTKOWNIKA
POLUB NAS NA FACEBOOKU
REKLAMA
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW