GENERATOR TESTÓW
Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo?
Ilość zadań:
Wyklucz zadanie:
Filtruj

Zadanie 1:

Przedstawiony kod został zapisany w języku JavaScript. W podanej definicji obiektu metodą jest element o nazwie
img
 1. obj1
 2. oblicz
 3. czescCalkowita
 4. czescUlamkowa
Przejdź.

Zadanie 2:

Istnieje tabela pracownicy z polami: id, imie, nazwisko, pensja. W nowym roku postanowiono podnieść pensję wszystkim pracownikom o 100zł. Aktualizacja ta w bazie danych będzie miała postać
 1. UPDATE pensja SET +100
 2. UPDATE pracownicy SET pensja = 100;
 3. UPDATE pracownicy SET pensja = pensja + 100;
 4. UPDATE PENSJA SET 100
Przejdź.

Zadanie 3:

Wstawki kodu JavaScript w dokumencie HTML mogą się znaleźć
 1. tylko w części <head>, w znaczniku <script>
 2. zarówno w części <head>, jak i <body> , w znaczniku <script>
 3. zarówno w części <head>, jak i <body> , w znaczniku <java>
 4. tylko w części <body>, w znaczniku <java>
Przejdź.

Zadanie 4:

W języku CSS zapis postaci
h1::first-letter{color: red}
sprawi, że kolor czerwonego będzie
 1. Pierwsza linia paragrafu.
 2. tekst nagłówka pierwszego stopnia
 3. pierwsza litera nagłówka drugiego stopnia.
 4. pierwsza litera nagłówka pierwszego stopnia.
Przejdź.

Zadanie 5:

Baza danych MySQL uległa uszkodzeniu. Które z działań nie pomoże przy jej naprawie
 1. Stworzenie nowej bazy i przeniesienie do niej tabel.
 2. Próba naprawy poleceniem REPAIR
 3. Odtworzenie bazy z kopii bezpieczeństwa.
 4. Wykonanie replikacji bazy danych
Przejdź.

Zadanie 6:

W części nagłówka kodu HTML zapisano
<title>Strona miłośników psów</title>
Zapisany tekst zostanie wyświetlony
 1. w treści strony, na banerze strony.
 2. na pasku tytułu przeglądarki.
 3. w polu adresu, za wpisany adresem URL.
 4. w treści strony, w pierwszym wyświetlonym nagłówku.
Przejdź.

Zadanie 7:

Do uruchomienia skryptu JavaScript wymagane jest oprogramowanie
 1. przeglądarki internetowej.
 2. serwera MySQL
 3. debugera JavaScript
 4. serwera WWW
Przejdź.

Zadanie 8:

Aby uzyskać informacje o środowisku pracy serwera obsługującego PHP, należy skorzystać z funkcji
 1. php()
 2. phpgetinfo()
 3. phpinfo()
 4. phpinformation
Przejdź.

Zadanie 9:

W standardzie HDTV jest stosowana rozdzielczość
 1. 704 x 576 px
 2. 720 x 480 px
 3. 1280 x 1024 px
 4. 1920 x 1080 px
Przejdź.

Zadanie 10:

W języku CSS zapis w postaci:
p {background-image:url("rysunek.png");}
sprawi,że rysunek.png będzie
 1. tłem całej strony
 2. wyświetlony, jeśli w kodzie zostanie zastosowany znacznik img.
 3. wyświetlony obok każdego paragrafu.
 4. tłem każdego paragrafu
Przejdź.

Zadanie 11:

Dana jest tabela programisci o polach: id, nick, ilosc_kodu, ocena. Pole ilosc_kodu zawiera liczbę linii kodu napisanych przez programistę w danym miesiącu. Aby policzyć sumę linii kodu, który napisali wszyscy programiści, należy użyć polecenia
 1. SELECT SUM(ocena) FROM ilosc_kodu;
 2. SELECT MAX(ilosc_kodu) FROM programisci
 3. SELECT COUNT(programisci) FROM ilosc_kodu
 4. SELECT SUM(ilosc_kodu) FROM programisci;
Przejdź.

Zadanie 12:

W przedstawionym kodzie PHP, zamiast znaków zapytania powinien pojawić się komunikat:
img
 1. Zapytanie przetworzono pomyślnie.
 2. Błąd przetwarzania zapytania.
 3. Nieprawidłowa nazwa bazy danych.
 4. Nieprawidłowe hasło do bazy danych.
Przejdź.

Zadanie 13:

W formularzu dane z pola input o typie number zostały zapisane do zmiennej a, a następnie przetworzone w skrypcie JavaScript w następujący sposób
var x = parseInt(a);
Zmienna x będzie typu
 1. NaN
 2. liczbowego, całkowitego.
 3. zmiennoprzecinkowego.
 4. napisowego.
Przejdź.

Zadanie 14:

Który z przedstawionych kodów XHTML sformatuje tekst według podanego wzorca?
img
 1. <p>Ala ma <b>kota </b></br>
  a <i>kot</i> ma Alę</p>
 2. <p>Ala ma <b>kota</i> </br>
  a <b>kot</b> ma Alę</p>
 3. <p>Ala  ma <b>kota </br>
  a <i>kot</i> ma Alę</p>
 4. <p>Ala ma <b>kota</b> </br>
  a <b>kot</b> ma Alę</p>
Przejdź.

Zadanie 15:

W tabeli artykuły wykonano następujące polecenia dotyczące praw użytkownika jan
GRANT ALL PRIVILEGES ON artykuly TO jan
REVOKE SELECT, UPDATE ON artykuly FROM jan

Po wykonaniu poleceń użytkownik jan będzie miał prawa do
 1. tworzenia tabeli i aktualizowania w niej danych.
 2. tworzenie tabeli i wypełniania jej danymi.
 3. aktualizowania danych i przeglądania tabeli.
 4. przeglądania tabeli.
Przejdź.

Zadanie 16:

Przekierowanie 301 służące przekierowaniu użytkownika z jednego adresu URL na inny można ustawić w pliku konfiguracji Apache o nazwie
 1. conf.php
 2. .apacheConf
 3. .htaccess
 4. configuration.php
Przejdź.

Zadanie 17:

Zapisany znacznik HTML w postaci
<a href="#hobby">przejdź</a>
 1. jest niepoprawny, w atrybucie href należy podać adres URL.
 2. jest poprawny, po wybraniu odnośnika aktualna strona zostanie przewinięta do elementu o nazwie "hobby".
 3. jest poprawny, po wybraniu odnośnika otworzy się strona internetowa o adresie URL "hobby".
 4. jest niepoprawny, zastosowano błędny znak "#" w atrybucie href.
Przejdź.

Zadanie 18:

W instrukcji warunkowej języka JavaScript należy sprawdzić przypadek, gdy zmienne a oraz b są dodatnie, z czego zmienna b jest mniejsza od 100. Warunek taki powinien być zapisany w następujący sposób:
 1. if (a > 0 || b > 0 || b > 100) ...
 2. if (a > 0 && b > 0 || b > 100) ...
 3. if (a > 0 || (b > 0 || b < 100)) ...
 4. if (a > 0 && b > 0 && b < 100) ...
Przejdź.

Zadanie 19:

Aby przywrócić bazę danych MS SQL z kopii bezpieczeństwa, należy zastosować polecenie
 1. DBCC CHECKDB
 2. RESTORE DATABASE
 3. SAVE DATABASE
 4. REBACKUP DATABASE
Przejdź.

Zadanie 20:

Testy wydajnościowe mają na celu sprawdzenie
 1. zdolności oprogramowania do działania w warunkach wadliwej pracy sprzętu.
 2. stopnia spełnienia wymagań wydajnościowych przez system lub moduł.
 3. zdolności oprogramowania do działania w warunkach wadliwej pracy systemu.
 4. ciągu zdarzeń, w którym prawdopodobieństwo każdego zdarzenia zależy jedynie od wyniku poprzedniego.
Przejdź.

Zadanie 21:

Ile iteracji będzie miała przedstawiona pętla zapisana w języku PHP, zakładając, że zmienna sterująca nie jest modyfikowana we wnętrzu pętli?
for($i = 0; $i <= 10; $i++) { .......... }
 1. 0
 2. 11
 3. 10
 4. Nieskończenie wiele.
Przejdź.

Zadanie 22:

W języku HTML informacje dotyczące autora, streszczenia i słów kluczowych strony należy umieścić
 1. pomiędzy znacznikami <head> i </head> w znaczniku <meta>
 2. pomiędzy znacznikami <head> i </head> w znaczniku <style>
 3. pomiędzy znacznikami <body> i </body> w znaczniku <meta>
 4. pomiędzy znacznikami <body> i </body> w znaczniku <html>
Przejdź.

Zadanie 23:

Którą klauzulę powinno się zastosować w poleceniu CREATE TABLE języka SQL, aby dane pole rekordu nie było puste
 1. NULL
 2. CHECK
 3. DEFAULT
 4. NOT NULL
Przejdź.

Zadanie 24:

Przeglądarka internetowa wyświetliła stronę w następujący sposób.Wskaż kod HTML, który poprawnie definiuje przedstawioną hierarchiczną strukturę tekstu:
img
 1. <h1>Rozdział 1</h1><p>tekst</p><h2>Podrozdział 1.1</h2><p>tekst</p><h2>Podrozdział 1.2</h2>
 2. <ul><li>Rozdział 1<li>tekst<li>Podrozdział 1.1<li>tekst<li>Podrozdział 1.2</ul>
 3. <big>Rozdział 1</big>tekst<big>Podrozdział 1.1</big>tekst<big>Podrozdział 1.2</big>
 4. <h1>Rozdział 1<p>tekst<h2>Podrozdział 1.1<p>tekst<h2>Podrozdział 1.2
Przejdź.

Zadanie 25:

W bazie danych hurtowni zdefiniowano tabelę sprzedaz o polach: id, kontrahent, grupa_cenowa, obrot. Aby wyszukać wyłącznie kontrahentów z drugiej grupy cenowej, których obrót jest większy niż 4000 zł, należy zastosować polecenie
 1. SELECT sprzedaz FROM kontrahent WHERE obrot > 4000;
 2. SELECT kontrahent FROM sprzedaz WHERE grupa_cenowa = 2 OR obrot > 4000;
 3. SELECT sprzedaz FROM kontrahent WHERE grupa_cenowa = 2 AND obrot > 4000;
 4. SELECT kontrahent FROM sprzedaz WHERE grupa_cenowa = 2 AND obrot > 4000;
Przejdź.

Zadanie 26:

W przedstawionym kodzie JavaScript dla ułatwienia ponumerowano linie. W kodzie znajduje się błąd, gdyż po uruchomieniu żaden komunikat nie zostaje wyświetlony. Aby wyeliminować błąd, należy
img
 1. wstawić znaki $ przed nazwami zmiennych.
 2. w liniach 3 i 6 zamienić znaki cudzysłowu na apostrof, np. ' jest mniejsze'
 3. w liniach 2 i 5 zmienne a i ab wstawić w cudzysłów
 4. wstawić nawiasy klamrowe do secji if oraz else
Przejdź.

Zadanie 27:

W języku HTML, aby uzyskać efekt jak na przykładzie, należy zastosować konstrukcję
img
 1. <p><big>Duży tekst</p>zwykły tekst
 2. <p><strike>Duży tekst zwykły tekst</p>
 3. <p><big>Duży tekst</big> zwykły tekst</p>
 4. <p><strike>Duży tekst</strike>zwykły tekst</p>
Przejdź.

Zadanie 28:

document.getElementById("napis").innerHTML = Date(); //
Aby prawidłowo udokumentować przedstawioną linię kodu języka JavaScript, należy po znakach // wpisać komentarz
 1. nieprawidłowe dane
 2. wyświetlenie daty i czasu w znaczniku id = napis
 3. wyświetlenie tekstu "Date()" w znaczniku od id = napis
 4. zmiana stylu atrybutu innerHTML
Przejdź.

Zadanie 29:

Baza danych księgarni zawiera tabelę książki z polami: id, idAutor, tytul, ileSprzedanych oraz tabelę autorzy z polami: id, imie, nazwisko. Aby stworzyć raport sprzedanych książek z tytułami i nazwiskami autorów, należy
 1. stworzyć kwerendę wyszukującą tytuły książek.
 2. stworzyć dwie osobne kwerendy: pierwszą wyszukującą tytuły książek, drugą wyszukującą nazwiska autorów.
 3. zdefiniować relację 1..1 dla tabel książki i autorzy, a następnie stworzyć kwerendę łączącą obie tabele
 4. zdefiniować relację 1..n dla tabel książki i autorzy, a następnie stworzyć kwerendę łączącą obie tabele
Przejdź.

Zadanie 30:

W języku CSS zdefiniowano formatowanie
p > i {color:blue}
Oznacza to, że kolorem niebieskim zostanie zapisany
 1. cały tekst paragrafu niezależnie od jego formatowania.
 2. cały tekst nagłówka niezależnie od ich formatowania.
 3. pochylony tekst paragrafu.
 4. pogrubiony tekst paragrafu.
Przejdź.

Zadanie 31:

Zadaniem przedstawionej funkcji zapisanej w języku JavaScript jest
img
 1. zwrócenie wartości parzystych liczb od a do b
 2. wypisanie liczb parzystych z przedziału od a do b
 3. wypisanie wszystkich liczb z przedziału od a do b
 4. sprawdzenie, czy liczba a jest nieparzysta; jeśli tak, wypisanie jej.
Przejdź.

Zadanie 32:

W języku CSS,aby zdefiniować niestandardowe odstępy między wyrazami, stosuje się właściwość
 1. line-spacing
 2. word-spacing
 3. white-space
 4. letter-spacing
Przejdź.

Zadanie 33:

W instrukcji CREATE TABLE użycie klauzuli PRIMARY KEY przy deklaracji pola tabeli spowoduje, że pole to stanie się
 1. kluczem obcym
 2. indeksem klucza.
 3. kluczem podstawowym.
 4. indeksem unikalnym.
Przejdź.

Zadanie 34:

Które ze zdań opisuje grafikę wektorową?
 1. Jest to prezentacja obrazu za pomocą pionowo-poziomej siatki odpowiednio kolorowanych pikseli na monitorze komputera, drukarce lub innym urządzeniu wyjściowym.
 2. Może być przechowywana w formacie JPG lub PNG.
 3. Zapisywany obraz jest opisywany za pośrednictwem figur geometrycznych umieszczonych w układzie współrzędnych.
 4. Jest wykorzystywana do zapisu fotografii cyfrowej.
Przejdź.

Zadanie 35:

W języku JavaScript metoda document.getElementById(id) ma za zadanie
 1. wstawić tekst o treści 'id' na stronie WWW.
 2. sprawdzić poprawność formularza od identyfikatorze id
 3. zwrócić odniesienie do pierwszego elemetu HTML od podanym id
 4. pobrać dane z pola formularza i wstawić je do zmiennej id
Przejdź.

Zadanie 36:

Polecenie języka SQL w postaci
ALTER TABLE 'miasta'
ADD 'kod' text;
 1. zamienia nazwę tabeli miasta na nazwę kod
 2. w tabeli miasta zamienia nazwę kolumny kod na nazwę text
 3. dodaje do tabeli dwie kolumny o nazwach: kod i text
 4. dodaje do tabeli kolumnę o nazwie kod typu text
Przejdź.

Zadanie 37:

Aby zbadać rozkład ilościowy poszczególnych kolorów zdjęcia, należy użyć
 1. desaturacji.
 2. balansu kolorów.
 3. histogramu.
 4. rozmycia Gaussa.
Przejdź.

Zadanie 38:

Kolor zapisany kodem RGB o wartości rgb(128,16,8) w postaci szesnastkowej ma wartość
 1. #FF0F80
 2. #801008
 3. #FF1008
 4. #800F80
Przejdź.

Zadanie 39:

Zadaniem funkcji PHP o nazwie mysql_select_db() jest
 1. połączyć bazę danych z serwerem SQL.
 2. określić bazę, z której będą pobierane dane.
 3. określić tabel, z której będą pobierane dane.
 4. pobierać dane z bazy danych na podstawie kwerendy.
Przejdź.

Zadanie 40:

Fragment kodu w języku PHP wypisze
img
 1. nazwę konta ze znakiem @, czyli 'adres@'
 2. samą nazwę konta, czyli 'adres'
 3. samę nazwę domeny, czyli 'host.pl'
 4. cały adres e-mail, czyli 'adres@host.pl'
Przejdź.
PANEL UŻYTKOWNIKA
POLUB NAS NA FACEBOOKU
REKLAMA
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW