GENERATOR TESTÓW
Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo?
Ilość zadań:
Wyklucz zadanie:
Filtruj

Zadanie 1:

Aby pozbyć się nienaturalnego odwzorowania ukośnych krawędzi linii w grafice rastrowej, czyli tak zwanego schodkowania, należy zastosować filtr
 1. antyaliasingu.
 2. gradientu.
 3. pikselizacji.
 4. szumu.
Przejdź.

Zadanie 2:

Najprostszą i najmniej pracochłonną metodą przetestowania działania witryny internetowej w wielu przeglądarkach i różnych wersjach jest
 1. skorzystanie z walidatora języka HTML.
 2. skorzystanie z emulatora przeglądarek internetowych np. Browser Sandbox
 3. zainstalowanie na kilku komputerach różnych przeglądarek i testowanie witryny.
 4. testowanie witryny w programie Internet Explorer, zakładając kompatybilność innych przeglądarek.
Przejdź.

Zadanie 3:

Aby prawidłowo udokumentować linię kodu języka JavaScript, należy po znakach // wpisać komentarz
x = Math.max(a, b, c); //
 1. nieprawidłowe dane.
 2. wybór losowej wartości ze zmiennych a, b, c
 3. w zmiennej x minimalna wartość ze zmiennych a, b, c
 4. w zmiennej x maksymalna wartość ze zmiennych a, b, c
Przejdź.

Zadanie 4:

Instrukcja JavaScript: document.write(5==='5'); wyświetli
 1. 1
 2. 0
 3. false
 4. true
Przejdź.

Zadanie 5:

W języku JavaScript należy odwołać się do elementu zawartego w pierwszym paragrafie przedstawionego fragmentu strony HTML. Można to wykonać za pomocą funkcji
img
 1. getElement("p");
 2. getElementById("p1");
 3. getElementByTagName("p")[0];
 4. getElementByClassName("p.1")[0];
Przejdź.

Zadanie 6:

Który z formatów nie pozwala na zapis plików animowanych?
 1. GIF
 2. ACE
 3. SWF
 4. SVG
Przejdź.

Zadanie 7:

Funkcja JavaScript powinna być wywołana za każdym razem, gdy użytkownik wpisze dowolny znak do pola edycji.
Którego zdarzenia należy użyć?
 1. onload
 2. onkeydown
 3. onclick
 4. onmouseout
Przejdź.

Zadanie 8:

Znacznik meta języka HTML należy umieścić
 1. w części nagłówkowej witryny internetowej.
 2. pomiędzy znacznikami <body> ... </body>.
 3. pomiędzy znacznikami paragrafu.
 4. w stopce witryny internetowej.
Przejdź.

Zadanie 9:

Aby dopasować dźwięk do danego poziomu głośności, należy użyć efektu
 1. wyciszenia.
 2. podbicia basów.
 3. normalizacji.
 4. usuwania szumów.
Przejdź.

Zadanie 10:

Jaka wartość zostanie wypisana na standardowym wyjściu dla zamieszczonego w ramce fragmentu programu napisanego w języku C++?
img
 1. 0
 2. 3
 3. 2
 4. 32
Przejdź.

Zadanie 11:

Blok deklaracji postaci background-attachment: scroll powoduje, że
 1. grafika tła będzie powtarzana (kafelki).
 2. tło strony będzie przewijane razem z tekstem.
 3. tło strony będzie stałe, a tekst będzie się przewijał.
 4. grafika tła będzie wyświetlona w prawym górnym rogu strony.
Przejdź.

Zadanie 12:

Sposób programowania, w którym ciąg poleceń (sekwencji instrukcji) przekazywanych komputerowi jest postrzegany jako program, nosi nazwę programowania
 1. stanowego.
 2. imperatywnego.
 3. funkcyjnego.
 4. logicznego
Przejdź.

Zadanie 13:

W języku PHP zmienna typu float przyjmuje wartości
 1. logiczne.
 2. zmiennoprzecinkowe.
 3. tylko całkowite.
 4. nieliczbowe.
Przejdź.

Zadanie 14:

Jak zdefiniować w języku CSS formatowanie hiperłącza, żeby nieodwiedzony link był w kolorze żółtym, a odwiedzony w kolorze zielonym?
 1. a:visited {color: yellow;} a:link{color: green;}
 2. a:hover {color: green;} a:link{color: yellow;}
 3. a:hover {color: yellow;} a:visited{color: green;}
 4. a:link {color: yellow;} a:visited{color: green;}
Przejdź.

Zadanie 15:

Wskaż zapisany w języku JavaScript warunek, który ma sprawdzić spełnienie przynajmniej jednego z przypadków:

1) dowolna naturalna liczba a jest trzycyfrowa
2) dowolna całkowita liczba b jest ujemna
 1. ((a>99)&&(a<1000))||(b<0)
 2. ((a>99)||(a<1000))||(b<0)
 3. ((a>99)||(a<1000))&&(b<0)
 4. ((a>99)&&(a<1000))&&(b<0)
Przejdź.

Zadanie 16:

Funkcja zapisana w języku PHP ma postać:Jej zadaniem jest
img
 1. wypisanie liczby parzystej.
 2. zwrócenie wartości 1, gdy liczba jest parzysta.
 3. wypisanie liczby nieparzystej.
 4. zwrócenie wartości 0, gdy liczba jest parzysta.
Przejdź.

Zadanie 17:

Kod
SELECT imie, pesel, wiek FROM dane WHERE wiek IN (18,30)
spowoduje wybranie
 1. imion, numerów PESEL i wieku osób w wieku równym 18 lub 30 lat.
 2. imion, numerów PESEL i wieku osób z przedziału od 18 do 30 lat.
 3. imion, numerów PESEL i wieku osób posiadających powyżej 30 lat.
 4. imion, nazwisk i numerów PESEL osób w wieku poniżej 18 lat.
Przejdź.

Zadanie 18:

Jak nazywa się technika umożliwiająca otwarcie połączenia klienta z serwerem i komunikację bez przeładowania całej strony WWW w sposób asynchroniczny?
 1. AJAX
 2. XML
 3. PHP
 4. VBScript
Przejdź.

Zadanie 19:

Jakiego rodzaju mechanizmu kontroli bezpieczeństwa wykonywania aplikacji zawiera środowisko uruchomieniowe platformy .NET Framework?
 1. Mechanizm wykonywania aplikacji oparty na uprawnieniach kodu (CAS - Code Access Security) i na rolach (RBS - Role-Based Security).
 2. Mechanizm wykonywania aplikacji realizowany przez frameworki aplikacji internetowych (ASP.NET).
 3. Mechanizm wykonywania aplikacji realizowany przez funkcję Windows API (Application Programming Interface).
 4. Mechanizm wykonywania aplikacji dla bibliotek klas.
Przejdź.

Zadanie 20:

Które polecenie wydane z konsoli systemu operacyjnego, zawierające w swojej składni opcję --repair, umożliwia naprawę bazy danych?
 1. mysqlcheck
 2. mysqldump
 3. truncate
 4. create
Przejdź.

Zadanie 21:

Który z wymienionych formatów plików nie jest wykorzystywany do publikacji grafiki lub animacji na stronach internetowych?
 1. AIFF
 2. SWF
 3. SVG
 4. PNG
Przejdź.

Zadanie 22:

W przedstawionym fragmencie kwerendy języka SQL, komenda SELECT ma za zadanie zwrócić SELECT COUNT(wartosc) FROM ...
img
 1. liczbę wierszy.
 2. średnią tabeli.
 3. sumę w kolumnie wartosc.
 4. średnia w kolumnie wartosc.
Przejdź.

Zadanie 23:

Do graficznego tworzenia stron internetowych należy wykorzystać
 1. edytor CSS.
 2. przeglądarkę internetową.
 3. program typu WYSIWYG.
 4. program MS Office Picture Manager.
Przejdź.

Zadanie 24:

Którą relację w projekcie bazy danych należy ustalić między tabelami widocznymi na rysunku zakładając, że każdy klient sklepu internetowego dokona przynajmniej dwóch zamówień?
img
 1. 1:1
 2. 1:n, gdzie 1 jest po stronie Zamówienia, a wiele po stronie Klienta
 3. 1:n, gdzie 1 jest po stronie Klienta, a wiele po stronie Zamówienia
 4. n:n
Przejdź.

Zadanie 25:

W języku SQL przywilej SELECT polecenia GRAND pozwala użytkownikowi baz danych na
 1. modyfikowanie danych w tabeli.
 2. usunięcie danych z tabeli.
 3. odczyt danych z tabeli.
 4. tworzenie tabeli.
Przejdź.

Zadanie 26:

W znaczniku <meta ...> (w części <meta ...>) strony WWW nie umieszcza się informacji dotyczących
 1. autora.
 2. kodowania.
 3. automatycznego odświeżania.
 4. typu dokumentu.
Przejdź.

Zadanie 27:

Podaj wynik działania programu zapisanego w języku JavaScript, znajdującego się w ramce, po podaniu na wejściu wartości 5.
img
 1. 60
 2. 120
 3. 125
 4. 625
Przejdź.

Zadanie 28:

W języku CSS, w celu zdefiniowania wewnętrznego górnego marginesu, czyli odstępu między elementem a otaczającym go obramowaniem, należy użyć polecenia
 1. border-top
 2. outline-top
 3. padding-top
 4. local-top
Przejdź.

Zadanie 29:

Automatyczna weryfikacja właściciela strony udostępnianej przez protokół HTTPS jest możliwa dzięki
 1. danym kontaktowym na stronie.
 2. kluczom prywatnym.
 3. danym whois.
 4. certyfikatowi SSL.
Przejdź.

Zadanie 30:

Formatem bezstratnej kompresji dźwięku jest
 1. MP3
 2. AAC
 3. WWA
 4. FLAC
Przejdź.

Zadanie 31:

Wskaż sposób, w jaki należy odwołać się do pliku default.css, jeśli index.html znajduje się bezpośrednio w katalogu Strona?
img
 1. <link rel="stylsheet" type="text/css" href="...styledefault.css" />
 2. <link rel="stylsheet" type="text/css" href="C:/style/default.css" />
 3. <link rel="stylsheet" type="text/css" href="./style/default.css" />
 4. <link rel="stylsheet" type="text/css" href="c:style/default.css" />
Przejdź.

Zadanie 32:

Aby uprościć wprowadzanie i edytowanie danych w tabeli, należy zdefiniować
 1. formularz.
 2. kwerendę SELECT.
 3. raport.
 4. filtr.
Przejdź.

Zadanie 33:

W procesie walidacji stron internetowych nie bada się
 1. działania linków.
 2. błędów składni kodu.
 3. zgodności z przeglądarkami.
 4. źródła pochodzenia narzędzi edytorskich.
Przejdź.

Zadanie 34:

CMYK to zestaw czterech podstawowych kolorów farb drukarskich:
 1. czerwonego, purpurowego, żółtego, szarego.
 2. turkusowego, purpurowego, białego, czarnego.
 3. turkusowego, purpurowego, żółtego, czarnego
 4. turkusowego, błękitnego, białego, różowego
Przejdź.

Zadanie 35:

W języku PHP sumę logiczną oznacza operator
 1. !
 2. ||
 3. +
 4. &&
Przejdź.

Zadanie 36:

Jakie są nazwy typowych poleceń języka zapytań SQL, związane z wykorzystaniem typowych operacji na danych SQL DML (np. umieszczanie danych w bazie, kasowanie, dokonywanie zmian w danych)?
 1. SELECT, SELECT INTO
 2. ALTER, CREATE, DROP
 3. DELETE, INSERT, UPDATE
 4. DENY, GRANT, REVOKE
Przejdź.

Zadanie 37:

Który z formatów zapewnia największa redukcję rozmiaru pliku dźwiękowego?
 1. WAV
 2. PCM
 3. CD-Audio
 4. MP3
Przejdź.

Zadanie 38:

Przedstawione polecenie SQL, użytkownikowi adam@localhost nadaje prawa
img
 1. zarządzania strukturą tabeli klienci.
 2. manipulowania danymi w tabeli klienci.
 3. zarządzania strukturą bazy danych klienci.
 4. manipulowania danymi bazy danych klienci.
Przejdź.

Zadanie 39:

W języku SQL, wykorzystywanym przez bazę danych MySQL atrybut UNIQUE polecenia CREATE TABLE
 1. wymusza unikatowe nazwy pól tabeli.
 2. blokuje możliwość wpisania wartości NULL.
 3. jest stosowany, jeśli wartości w kolumnie nie mogą się powtarzać.
 4. jest stosowany tylko w przypadku pól liczbowych.
Przejdź.

Zadanie 40:

Do poprawnego i spójnego działania bazy danych niezbędne jest umieszczenie w każdej tabeli
 1. kluczy PRIMARY KEY i FOREIGN KEY
 2. klucza FOREIGN KEY z wartością NOT NULL
 3. klucza obcego z wartością NOT NULL i UNIQUE
 4. klucza PRIMARY KEY z wartością NOT NULL i UNIQUE
Przejdź.
PANEL UŻYTKOWNIKA
POLUB NAS NA FACEBOOKU
REKLAMA
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW