GENERATOR TESTÓW
Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo?
Ilość zadań:
Wyklucz zadanie:
Filtruj

Zadanie 1:

W języku CSS zdefiniowano formatowanie dla stopki. Aby użyć tego formatowania dla bloku opisanego znacznikiem div, należy zapisać
#stopka { ... }
 1. <div "stopka">
 2. <div id="stopka">
 3. <div title="stopka">
 4. <div class="stopka">
Przejdź.

Zadanie 2:

Tworząc tabelę w języku SQL, zdefiniowano dla kolumny klucz główny. Aby zabezpieczyć ją przed wstawieniem wartości pustej, należy zastosować atrybut
 1. NULL
 2. NOT NULL
 3. DEFAULT
 4. UNIQUE
Przejdź.

Zadanie 3:

Który z rysunków obrazuje efekt działania przedstawionego fragmentu kodu HTML?
img
 1. B
 2. D
 3. C
 4. A
Przejdź.

Zadanie 4:

W prezentowanym kodzie PHP w miejscu kropek powinno znaleźć się polecenie
img
 1. mysqli_free_result($zapytanie);
 2. mysqli_fetch_row($zapytanie);
 3. mysqli_num_fields($zapytanie);
 4. mysqli_query($zapytanie);
Przejdź.

Zadanie 5:

Edytując grafikę w edytorze grafiki rastrowej należy pozbyć się kolorów z rysunku tak, aby obraz był w odcieniach szarości. Można do tego efektu wykorzystać funkcję
 1. kadrowania.
 2. desaturacji.
 3. szumu RGB.
 4. filtru rozmycia.
Przejdź.

Zadanie 6:

W języku HTML zdefiniowano hiperłącze ze znakiem #. Co stanie się po wybraniu przedstawionego odsyłacza?
img
 1. Zostanie wywołany skrypt o nazwie dane.
 2. Otworzy się osobna karta przeglądarki o nazwie dane.
 3. Zostanie wybrany adres względny URL o nazwie dane.
 4. Strona przewinie się do elementu o wartości id równej dane.
Przejdź.

Zadanie 7:

Dana jest tabela mieszkania zawierająca kolumny o nazwach: adres, metraz, ile_pokoi, standard, status, cena. Wykonanie przedstawionej kwerendy SQL SELECT sprawi, że zostaną wyświetlone
img
 1. metraż oraz cena tych mieszkań, które mają więcej niż 3 pokoje.
 2. wszystkie dane tych mieszkań, które mają co najmniej 3 pokoje.
 3. metraż oraz cena tych mieszkań, które mają co najmniej niż 3 pokoje.
 4. wszystkie dane oprócz adresu tych mieszkań, które mają więcej niż 3 pokoje.
Przejdź.

Zadanie 8:

Polecenie SQL, które usuwa bazę danych o nazwie firma, ma postać
 1. DROP firma;
 2. DROP DATABASE firma;
 3. ALTER firma DROP;
 4. ALTER firma DROP DATABASE;
Przejdź.

Zadanie 9:

Jak zdefiniować w języku CSS formatowanie hiperłącza, żeby nieodwiedzony link był w kolorze żółtym, a odwiedzony w kolorze zielonym?
 1. a:link {color: yellow;} a:visited{color: green;}
 2. a:hover {color: green;} a:link{color: yellow;}
 3. a:hover {color: yellow;} a:visited{color: green;}
 4. a:visited {color: yellow;} a:link{color: green;}
Przejdź.

Zadanie 10:

Dla każdej iteracji pętli wartość bieżącego elementu tablicy jest przypisywana do zmiennej, a wskaźnik tablicy jest przesuwany o jeden, aż do ostatniego elementu tablicy. Zdanie to jest prawdziwe dla instrukcji
 1. if
 2. next
 3. switch
 4. foreach
Przejdź.

Zadanie 11:

Aby zapisać prostą animację na potrzeby strony internetowej, można skorzystać z formatu
 1. PNG
 2. JPG
 3. GIF
 4. CDR
Przejdź.

Zadanie 12:

Przedstawiono efekt formatowania CSS oraz kod HTML. Jak należy zdefiniować styl, aby osiągnąć takie formatowanie?
img
 1. .first-line {font-size: 200%; color:brown;}
 2. #first-line {font-size: 200%; color:brown;}
 3. p::first-line {font-size: 200%; color:brown;}
 4. p.first-line {font-size: 200%; color:brown;}
Przejdź.

Zadanie 13:

Które z zadań programistycznych powinno być wykonane po stronie serwera?
 1. Zapisanie danych pobranych z aplikacji internetowej w bazie danych.
 2. Zmiana stylu HTML na stronie wywołana przesunięciem kursora.
 3. Sprawdzenie danych wpisanych do pola tekstowego w czasie rzeczywistym.
 4. Ukrywanie i pokazywanie elementów strony w zależności od aktualnego stanu kursora.
Przejdź.

Zadanie 14:

W języku JavaScript należy odwołać się do elementu zawartego w pierwszym paragrafie przedstawionego fragmentu strony HTML. Można to wykonać za pomocą funkcji
img
 1. getElementByTagName("p")[0];
 2. getElementById("p1");
 3. getElement("p");
 4. getElementByClassName("p.1")[0];
Przejdź.

Zadanie 15:

W języku JavaScript stworzono funkcję o nazwie liczba_max porównującą trzy liczby naturalne pobrane z parametrów funkcji i zwracającą maksymalną z nich. Prawidłowe wywołanie takiej funkcji wraz z pobraniem jej wyniku będzie miało postać
 1. liczba_max(a,b,c);
 2. liczba_max(a,b,c,wynik);
 3. liczba_max(a,b,c)=wynik;
 4. var wynik=liczba_max(a,b,c);
Przejdź.

Zadanie 16:

Zgodnie z właściwościami ACID, dotyczącym wykonania transakcji, wymaganie trwałości (ang. durability) oznacza, że
 1. transakcja może być w pewnych warunkach podzielona na dwa niezależne etapy.
 2. dane zatwierdzone przez transakcję powinny być dostępne niezależnie od tego, co się będzie działo po jej zakończeniu.
 3. w przypadku naruszenia spójności bazy danych transakcja usuwa tabele z kluczami obcymi.
 4. w czasie wykonania transakcji dane mogą być modyfikowane przez inne transakcje.
Przejdź.

Zadanie 17:

W języku PHP zastosowano funkcję is_int(). Które z podanych wywołań tej funkcji zwróci wartość TRUE?
 1. is_int("135")
 2. is_int(NULL)
 3. is_int(13.5)
 4. is_int(135)
Przejdź.

Zadanie 18:

W języku PHP zmienna predefiniowana $_SESSION zawiera
 1. zmienne zarejestrowane w bieżącej sesji.
 2. spis zarejestrowanych sesji na serwerze WWW.
 3. zmienne przesyłane do skryptu za pomocą formularza.
 4. zmienne przesyłane do skryptu za pomocą ciastek (cookie).
Przejdź.

Zadanie 19:

O przedstawionym obiekcie języka JavaScript można powiedzieć, że ma
img
 1. dwie właściwości i jedną metodę.
 2. trzy właściwości.
 3. dwie metody i jedną właściwość.
 4. trzy metody.
Przejdź.

Zadanie 20:

Dołączenie zewnętrznego arkusza stylów do kodu HTML jest realizowane przy użyciu znacznika
 1. <css>
 2. <link>
 3. <style>
 4. <meta>
Przejdź.

Zadanie 21:

Baza danych ma dwie tabele połączone relacją 1..n. Którą klauzulą SQL należy połączyć tabele, aby wybrać korespondujące ze sobą wartości z pól obu tabel?
 1. OUTER LINK
 2. INNER LINK
 3. JOIN
 4. AND
Przejdź.

Zadanie 22:

W edytorze grafiki wektorowej stworzono przedstawiony kształt, który powstał z dwóch figur: trójkąta i koła. W celu stworzenia tego kształtu, po narysowaniu figur i odpowiednim ich ustawieniu, należy skorzystać z funkcji
img
 1. rozdzielenia.
 2. różnicy.
 3. sumy.
 4. wykluczenia.
Przejdź.

Zadanie 23:

Który z elementów dokumentacji aplikacji powinien znaleźć się w dokumentacji użytkownika?
 1. Opis kodu źródłowego.
 2. Opis algorytmów zastosowanych w kodzie.
 3. Opis wykorzystanej technologii i bibliotek.
 4. Opis obsługi funkcji systemu.
Przejdź.

Zadanie 24:

W języku JavaScript należy zapisać warunek, który będzie spełniony, gdy zmienna a będzie dowolną liczbą naturalną dodatnią (bez 0) lub gdy zmienna b będzie dowolną liczbą z przedziału domkniętego od 10 do 100. Użyte w tym warunku wyrażenie logiczne będzie miało postać
 1. (a>0) || ((b>=10) || (b<=100))
 2. (a>0) && ((b>=10) || (b<=100))
 3. (a>0) || ((b>=10) && (b<=100))
 4. (a>0) && ((b>=10) && (b<=100))
Przejdź.

Zadanie 25:

Przedstawione formatowanie CSS sprawi, że dla prezentowanego nagłówka trzeciego stopnia
img
 1. tło będzie szare.
 2. tło będzie pomarańczowe.
 3. kolor czcionki będzie szary.
 4. kolor czcionki będzie pomarańczowy.
Przejdź.

Zadanie 26:

Na przedstawionej tabeli samochody wykonano zapytanie SQL SELECT
SELECT model FROM samochody WHERE rocznik=2016;
W wyniku podanego zapytania zostaną zwrócone następujące wartości:
img
 1. Punto, Corsa, Corolla.
 2. Czerwony, grafitowy.
 3. Fiat, Opel, Toyota.
 4. Punto, Corsa, Astra, Corolla, Yaris.
Przejdź.

Zadanie 27:

W języku SQL wykonano przedstawione w ramce polecenia GRANT. Kto będzie miał prawo do przeglądania danych oraz ich zmiany?
GRANT ALL ON firmy TO 'adam'@'localhost';
GRANT ALTER, CREATE, DROP ON firmy TO 'anna'@localhost;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON firmy TO 'tomasz'@'localhost';
 1. Adam i Anna.
 2. Tylko Tomasz.
 3. Tomasz i Anna.
 4. Tomasz i Adam.
Przejdź.

Zadanie 28:

Język JavaScript ma obsługę
 1. klas abstrakcyjnych.
 2. funkcji wirtualnych.
 3. obiektów DOM.
 4. wysyłania ciastek z tą samą informacją do wielu klientów strony.
Przejdź.

Zadanie 29:

Przedstawione pole input umożliwi
img
 1. zaznaczenie opcji.
 2. wpisanie hasła.
 3. wpisanie dowolnego tekstu.
 4. wybranie opcji z listy o wartościach text1 i text2.
Przejdź.

Zadanie 30:

Baza danych zawiera tabelę faktury o polach: numer, data, id_klienta, wartość, status. Każdego dnia generowany jest raport faktur z bieżącego dnia. Wyświetlane są jedynie numery i wartości faktur. Która z kwerend SQL służy do stworzenia tego raportu?
 1. SELECT * FROM faktury;
 2. SELECT numer,wartość FROM faktury;
 3. SELECT * FROM faktury WHERE data=CURRENT_DATE();
 4. SELECT numer, wartosc FROM faktury WHERE data=CURRENT_DATE();
Przejdź.

Zadanie 31:

Podana definicja stylu CSS sprawi, że nagłówki pierwszego stopnia będą
img
 1. wyśrodkowane, pisane wielkimi literami, a odstępy między literami będą ustawione na 10px
 2. ustawione na 10 px
  wyjustowane, pisane małymi literami, a odstępy między literami będą ustawione na 10px
 3. wyśrodkowane, pisane małymi literami, a odstępy między liniami będą ustawione na 10px
 4. wyjustowane, pisane wielkimi literami, a odstępy między liniami będą ustawione na 10px
Przejdź.

Zadanie 32:

Przedstawiony kod źródłowy ma za zadanie wyświetlić
img
 1. wylosowane liczby od 1 do 99.
 2. kolejne liczby od 1 do 100.
 3. wczytane z klawiatury liczby tak długo, aż nie zostanie wczytana wartość 0.
 4. losowe liczby od 0 do 100 tak długo, aż nie zostanie wylosowana wartość 0.
Przejdź.

Zadanie 33:

Zdefiniowanie klucza obcego jest niezbędne do utworzenia
 1. transakcji.
 2. relacji 1..n.
 3. relacji 1..1.
 4. klucza podstawowego.
Przejdź.

Zadanie 34:

Deklaracja typu dokumentu HTML:
<!DOCTYPE HTML>
oznacza, że kod jest napisany w wersji
 1. 7
 2. 4
 3. 6
 4. 5
Przejdź.

Zadanie 35:

Do tabeli pracownicy wpisano rekordy. Co zostanie wyświetlone po uruchomieniu kwerendy SQL SELECT podanej w ramce?
img
 1. Wartość 10000, czyli suma pensji pracownika o id=4 oraz o id=6
 2. Wartość 19500, czyli suma wszystkich pensji pracowników.
 3. Wartość 5400, czyli najwyższa pensja pracownika.
 4. Dwie wartości: 4600 i 5400, jako pensje pracowników wyższe niż 4000
Przejdź.

Zadanie 36:

Aby przywrócić bazę danych z kopii bezpieczeństwa na serwerze MSSQL, należy posłużyć się poleceniem
 1. EXPORT DATABASE
 2. BACKUP DATABASE
 3. UNBACKUP DATABASE
 4. RESTORE DATABASE
Przejdź.

Zadanie 37:

W języku JavaScript wynik działania instrukcji zmienna++; będzie taki sam jak instrukcji
 1. zmienna --;
 2. zmienna=zmienna+10;
 3. zmienna+=1;
 4. zmienna===zmienna+1;
Przejdź.

Zadanie 38:

Zastosowanie kwerendy SQL spowoduje usunięcie
DELETE FROM mieszkania WHERE status=1;
 1. tabeli mieszkania z bazy danych.
 2. rekordów, w których pole status jest równe 1, z tabeli mieszkania.
 3. pola o nazwie status z tabeli mieszkania.
 4. tabel, w których pole status jest równe 1, z bazy danych mieszkania.
Przejdź.

Zadanie 39:

W języku XHTML zapisano fragment kodu, który zawiera błąd walidacji. Na czym polega ten błąd?
img
 1. Znaczniki należy pisać wielkimi literami.
 2. Nie istnieje nagłówek szóstego stopnia.
 3. Znacznik <br> powinien być zamknięty.
 4. Znacznik <b> nie może być zagnieżdżony w znaczniku <p>.
Przejdź.

Zadanie 40:

Kolor zapisany kodem heksadecymalnym: #1510FE w kodzie RGB będzie miał wartość
 1. rgb(15,10,FE)
 2. rgb(21,16,FE)
 3. rgb(21,16,254)
 4. rgb(21,16,255)
Przejdź.
PANEL UŻYTKOWNIKA
POLUB NAS NA FACEBOOKU
REKLAMA
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW