GENERATOR TESTÓW
Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo?
Ilość zadań:
Wyklucz zadanie:
Filtruj

Zadanie 1:

W języku PHP zapisano fragment kodu. Plik cookie stworzony tym poleceniem
img
 1. będzie przechowywany na serwerze przez jeden dzień.
 2. zostanie usunięty po jednym dniu od jego utworzenia.
 3. zostanie usunięty po jednej godzinie od jego utworzenia.
 4. będzie przechowywany na serwerze przez jedną godzinę.
Przejdź.

Zadanie 2:

W języku PHP zapisano fragment kodu działającego na bazie MySQL. Jego zadaniem jest wypisanie
img
 1. ulicy i miasta z pierwszego zwróconego rekordu.
 2. ulicy i miasta ze wszystkich zwróconych rekordów.
 3. miasta i kodu pocztowego z pierwszego zwróconego rekordu.
 4. miasta i kodu pocztowego ze wszystkich zwróconych rekordów.
Przejdź.

Zadanie 3:

W języku PHP zapisano fragment kodu. Po zakończeniu pętli zmienna a przyjmie wartość
img
 1. 0
 2. 2
 3. 20
 4. 10
Przejdź.

Zadanie 4:

Który sposób komentowania jest dozwolony w języku JavaScript?
 1. !
 2. #
 3. <!
 4. //
Przejdź.

Zadanie 5:

W języku SQL, wykorzystywanym przez bazę danych MySQL atrybut UNIQUE polecenia CREATE TABLE
 1. wymusza unikatowe nazwy pól tabeli.
 2. blokuje możliwość wpisania wartości NULL.
 3. jest stosowany, jeśli wartości w kolumnie nie mogą się powtarzać.
 4. jest stosowany tylko w przypadku pól liczbowych.
Przejdź.

Zadanie 6:

Przedstawiono fragment kodu HTML, który nie waliduje się poprawnie. Błąd walidacji tego fragmentu kodu będzie dotyczył
img
 1. braku cudzysłowu.
 2. niedomknięcia znacznika br.
 3. niedomknięcia znacznika img.
 4. powtórzenie nazwy pliku graficznego.
Przejdź.

Zadanie 7:

Tabela o nazwie naprawy zawiera pola klient, czyNaprawione. Aby usunąć te rekordy, Aby usunąć te rekordy, których pole czyNaprawione jest prawdą, należy posłużyć się poleceniem
 1. DELETE FROM naprawy;
 2. DELETE naprawy WHERE czyNaprawione = TRUE;
 3. DELETE klient FROM naprawy WHERE czyNaprawione = TRUE;
 4. DELETE FROM naprawy WHERE czyNaprawione = TRUE;
Przejdź.

Zadanie 8:

Przedstawione polecenie SQL, użytkownikowi adam@localhost nadaje prawa
img
 1. manipulowania danymi w tabeli klienci.
 2. zarządzania strukturą tabeli klienci.
 3. zarządzania strukturą bazy danych klienci.
 4. manipulowania danymi bazy danych klienci.
Przejdź.

Zadanie 9:

Formularz nadrzędny wykorzystywany do nawigacji w bazie danych pomiędzy dostępnymi w systemie formami, kwerendami jest nazywany formularzem
 1. głównym.
 2. sterującym.
 3. pierwotnym.
 4. zagnieżdżonym.
Przejdź.

Zadanie 10:

Funkcja agregująca MIN języka SQL ma za zadanie policzyć
 1. liczby wierszy zwróconych kwerendą.
 2. długość znaków w zwróconych kwerendą rekordach.
 3. wartość minimalną kolumny zwróconej kwerendą.
 4. średnią wartości różnych pól rekordu zwróconego zapytaniem.
Przejdź.

Zadanie 11:

Która z wymienionych funkcji zapisanych językiem PHP zwraca sumę połowy a i połowy b
 1. function licz($a, $b) {return $a/2 + $b;}
 2. function licz($a, $b) {return $a/2 + $b/2;}
 3. function licz($a, $b) {return 2/$a = 2/$b;}
 4. function licz($a, $b) {return ($a/2 + $b)/2;}
Przejdź.

Zadanie 12:

Która z zasad tworzenia części <head> języka HTML jest poprawna?
 1. W części <head> zawiera się część <body>
 2. W części <head> mogą wystąpić znaczniki <meta>, <title>, <link>
 3. W części <head> można definiować szablon strony znacznikami <div>
 4. W części <head> nie można umieszczać kodu CSS, a jedynie odwołanie do pliku CSS.
Przejdź.

Zadanie 13:

W języku HTML, aby zapisać sekcję cytatu, która moce zawierać kilka paragrafów tak, by przeglądarka dodała wspólne wcięcie należy zastosować znacznik
 1. <q>
 2. <indent>
 3. <blockq>
 4. <blockquote>
Przejdź.

Zadanie 14:

W przedstawionej definicji stylu CSS, powtarzanie dotyczny
img
 1. tła każdego ze znaczników akapitu.
 2. rysunku umieszczonego w tle strony w pionie
 3. rysunku umieszczonego znacznikiem img.
 4. rysunku umieszczonego w tle strony w poziomie
Przejdź.

Zadanie 15:

Wskaż zapisany w języku JavaScript warunek, który ma sprawdzić spełnienie przynajmniej jednego z przypadków:

1) dowolna naturalna liczba a jest trzycyfrowa
2) dowolna całkowita liczba b jest ujemna
 1. ((a>99)||(a<1000))||(b<0)
 2. ((a>99)&&(a<1000))||(b<0)
 3. ((a>99)||(a<1000))&&(b<0)
 4. ((a>99)&&(a<1000))&&(b<0)
Przejdź.

Zadanie 16:

W języku CSS zdefiniowano styl.
Sformatowana stylem sekcja będzie zawierała obramowanie o szerokości
img
 1. 2 px oraz marginesy wewnątrz tego obramowania.
 2. 20 px oraz marginesy wewnątrz tego obramowania.
 3. 20 px oraz marginesy na zewnątrz tego obramowania.
 4. 2 px oraz marginesy na zewnątrz tego obramowania.
Przejdź.

Zadanie 17:

W języku JavaScript, aby zmienić wartość atrybutu znacznika HTML, po uzyskaniu obiektu za pomocą metody getElementById należy skorzystać z
 1. metody setAttribute.
 2. metody getAttribute.
 3. pola innerHTML.
 4. pola attribute i podać nazwę atrybutu.
Przejdź.

Zadanie 18:

W języku JavaScript zapisano definicję obiektu. Aby odwołać się do właściwości nazwisko należy zapisać
img
 1. osoba.nazwisko
 2. osoba[2]
 3. osoba[1]
 4. osoba::nazwisko
Przejdź.

Zadanie 19:

W języku JavaScript zapisano kod, którego wynikiem działania jest
img
 1. wyświetlenie okna z pustym polem edycyjnym.
 2. wyświetlenie okna z polem edycyjnym, w którym jest wpisany domyślny tekst "Adam".
 3. pobranie z formularza wyświetlonego na stronie HTML imienia "Adam".
 4. bezpośrednie wpisanie do zmiennej osoba wartości "Adam".
Przejdź.

Zadanie 20:

Hermetyzacja to zasada programowania obiektowego mówiąca o tym, że
 1. pola i metody wykorzystywane tylko przez daną klasę/obiekt są ograniczane zasięgiem private lub protected.
 2. klasy/obiekty mogą współdzielić ze sobą funkcjonalność.
 3. klasy/obiekty mogą mieć zdefiniowane metody wirtualne, które są implementowane w pochodnych klasach/obiektach.
 4. typy pól w klasach/obiektach mogą być dynamicznie zmieniane w zależności od danych im przypisywanych.
Przejdź.

Zadanie 21:

W języku SQL, wykorzystywanym przez bazę danych MySQL w tabeli samochody, aby nadać wartość równą 0 dla kolumny przebieg, należy posłużyć się kwerendą
 1. UPDATE przebieg SET 0 TABLE samochody;
 2. UPDATE przebieg SET 0 FROM samochody;
 3. UPDATE samochody SET przebieg = 0;
 4. UPDATE samochody SET przebieg VALUE 0;
Przejdź.

Zadanie 22:

Którą czynność gwarantującą poprawne wykonanie przedstawionego kodu JavaScript, należy wykonać przed pętlą?
img
 1. Zadeklarować zmienną i
 2. Sprawdzić czy text jest typu znakowego.
 3. Sprawdzić rozmiar tabeli tab
 4. Zainicjować zmienną text
Przejdź.

Zadanie 23:

W języku HTML znacznik <strong>tekst</strong> będzie wyświetlany w ten sam sposób przez przeglądarkę co znacznik
 1. <h1>tekst</h1>
 2. <b>tekst</b>
 3. <big>tekst</big>
 4. <sub>tekst</sub>
Przejdź.

Zadanie 24:

W bazie danych sklepu komputerowego istnieje tabela komputery. Aby zdefiniować raport wyświetlający dla dowolnego zbioru danych tabeli, jedynie pola tabeli dla komputerów, w których jest nie mniej niż 8 GB pamięci, a procesor to Intel, można posłużyć się kwarendą
 1. SELECT * FROM komputery WHERE procesor = 'Intel' OR pamiec < 8;
 2. SELECT * FROM komputery WHERE procesor = 'Intel' OR pamiec >= 8;
 3. SELECT * FROM komputery WHERE procesor = 'Intel' AND pamiec < 8;
 4. SELECT * FROM komputery WHERE procesor = 'Intel' AND pamiec >= 8;
Przejdź.

Zadanie 25:

Który ze sposobów wypisywania tekstu nie jest zdefiniowany w języku JavaScript?
 1. Własność innerHTML
 2. Metoda window.alert()
 3. Funkcja MessageBox()
 4. Metoda document.write()
Przejdź.

Zadanie 26:

Funkcja JavaScript powinna być wywołana za każdym razem, gdy użytkownik wpisze dowolny znak do pola edycji.
Którego zdarzenia należy użyć?
 1. onload
 2. onkeydown
 3. onclick
 4. onmouseout
Przejdź.

Zadanie 27:

W języku CSS określono formatowanie znacznika h1 według wzoru. Zakładając, że żadne inne formatowanie nie jest dodane do znacznika h1, wskaż sposób znacznika
img
 1. A
 2. C
 3. B
 4. D
Przejdź.

Zadanie 28:

Dla każdej iteracji pętli wartość bieżącego elementu tablicy jest przypisywana do zmiennej, a wskaźnik tablicy jest przesuwany o jeden, aż do ostatniego elementu tablicy.
Zdanie to jest prawdziwe dla instrukcji
 1. for
 2. foreach
 3. while
 4. next
Przejdź.

Zadanie 29:

W języku JavaScript przedstawiona definicja jest definicją
img
 1. klasy.
 2. obiektu.
 3. tablicy.
 4. kolekcji.
Przejdź.

Zadanie 30:

Modelem barw opisującym kolor z użyciem stożka przestrzeni barw jest
 1. HSV
 2. CIE
 3. CMY
 4. CMYK
Przejdź.

Zadanie 31:

Dana jest tabela o nazwie wycieczkiz polami nazwa, cena, miejsca (jako liczba wolnych miejsc). Aby dla dowolnego zbioru danych wyświetlić jedynie nazwy tych wycieczek, dla których cena jest niższa niż 2000 złotych i mają przynajmniej cztery wolne miejsca, należy posłużyć się zapytaniem
 1. SELECT * FROM wycieczki WHERE cena < 2000 AND miejsca > 4;
 2. SELECT nazwa FROM wycieczki WHERE cena < 2000 OR miejsca > 4;
 3. SELECT nazwa FROM wycieczki WHERE cena < 2000 AND miejsca > 3;
 4. SELECT * FROM wycieczki WHERE cena < 2000 OR miejsca > 4;
Przejdź.

Zadanie 32:

Strona HTML definiuje akapit oraz rysunek. Aby rysunek został umieszczony przez przeglądarkę w tej samej linii co akapit po jego lewej stronie, należy w stylu CSS rysunku zawrzeć własność
 1. alt: left;
 2. align: left;
 3. style: left;
 4. float: left;
Przejdź.

Zadanie 33:

Aby strona WWW była responsywna, należy między innymi definiować
 1. jedynie znane czcionki, np. Arial
 2. rozkład strony wyłącznie za pomocą tabel
 3. rozmiary obrazów wyłącznie w pikselach
 4. rozmiary obrazów w procentach
Przejdź.

Zadanie 34:

Przedstawiono fragment JavaScript. Po jego wykonaniu zmienna str2 będzie przechowywać
img
 1. vaScri
 2. avaS
 3. vaSc
 4. avaScr
Przejdź.

Zadanie 35:

Aby edytować nakładające się na siebie pojedyncze fragmenty obrazu, pozostawiając pozostałe elementy niezmienione, należy zastosować
 1. histogram.
 2. warstwy.
 3. kanał alfa.
 4. kadrowanie.
Przejdź.

Zadanie 36:

Dana jest tabela o nazwie przedmioty z polami ocena i uczenID. Aby policzyć średnią ocen ucznia o ID równym 7, należy posłużyć się zapytaniem
 1. SELECT AVG(ocena) FROM przedmioty WHERE uczenID = 7;
 2. AVG SELECT ocena FROM przedmioty WHERE uczenID = 7;
 3. COUNT SELECT ocena FROM przedmioty WHERE uczenID = 7;
 4. SELECT COUNT(ocena) FROM przedmioty WHERE uczenID = 7;
Przejdź.

Zadanie 37:

Rozmycie Gaussa, wygładzenie, szum RGB są funkcjami programu do obróbki
 1. dźwięku w formacie MIDI.
 2. grafiki wektorowej.
 3. ścieżki dźwiękowej.
 4. grafiki rastrowej.
Przejdź.

Zadanie 38:

Za pomocą polecenia ALTER TABLE można
 1. zmienić wartości rekordów.
 2. usunąć tabelę.
 3. usunąć rekord.
 4. zmienić strukturę tabeli.
Przejdź.

Zadanie 39:

W języku CSS wartości: underline, overline, blink przyjmuje atrybut
 1. text-decoration
 2. font-style
 3. font-weight
 4. text-style
Przejdź.

Zadanie 40:

Aby przygotować szablon strony z trzeba kolumnami ustawionymi obok siebie, można posłużyć się stylem CSS
 1. .kolumny {
  float: right;
  height: 33%;
  }
 2. .kolumny {
  float: left;
  width: 33%;
  }
 3. .kolumny {
  clear: both;
  height: 33%;
  }
 4. .kolumny {
  float: left;
  width: 40%;
  }
Przejdź.
PANEL UŻYTKOWNIKA
POLUB NAS NA FACEBOOKU
REKLAMA
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW