GENERATOR TESTÓW
Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo?
Ilość zadań:
Wyklucz zadanie:
Filtruj

Zadanie 1:

Która z instrukcji umożliwia wysłanie tekstu do przeglądarki?
 1. break
 2. exit
 3. type
 4. echo
Przejdź.

Zadanie 2:

W strukturalnych językach programowania w celu przechowywania informacji o 50 uczniach (ich imionach, nazwiskach, średniej ocen) należy użyć
 1. tablicy 50 elementów o składowych łańcuchowych.
 2. tablicy 50 elementów o składowych strukturalnych.
 3. struktury 50 elementów o składowych typu tablicowego.
 4. klasy 50 elementów typu tablicowego.
Przejdź.

Zadanie 3:

Domyślna nazwa pliku konfiguracyjnego serwera Apache to
 1. htaccess.cnf
 2. .htaccess
 3. .configuration
 4. configuration.php
Przejdź.

Zadanie 4:

Jeśli rozmiar pliku graficznego jest zbyt duży do publikacji w Internecie, należy
 1. zmniejszyć jego rozdzielczość.
 2. zwiększyć jego głębię kolorów.
 3. zapisać w formacie BMP.
 4. dodać kanał alfa.
Przejdź.

Zadanie 5:

W językach programowania zmienna typu integer służy do przechowywania
 1. liczby całkowitej.
 2. znaku.
 3. wartości logicznej.
 4. liczby rzeczywistej.
Przejdź.

Zadanie 6:

W języku SQL przywilej SELECT polecenia GRAND pozwala użytkownikowi baz danych na
 1. modyfikowanie danych w tabeli.
 2. usunięcie danych z tabeli.
 3. odczyt danych z tabeli.
 4. tworzenie tabeli.
Przejdź.

Zadanie 7:

Wskaż rezultat działania fragmentu kodu JavaScript
img
 1. Usunięcie akapitu ze strony.
 2. Dodanie akapitu na koniec strony.
 3. Dodanie akapitu na początku strony.
 4. Wyświetlenie okna dialogowego z napisem akapit.
Przejdź.

Zadanie 8:

Aby ustawić czcionkę Verdana w kodzie CSS, należy wykorzystać właściwość
 1. font-style: Verdana
 2. font-name: Verdana;
 3. font-family: Verdana;
 4. font-weigth: Verdana;
Przejdź.

Zadanie 9:

W bazie danych, w celu uporządkowania listy uczniów według roku urodzenia, należy użyć polecenia
 1. SELECT imie,nazwisko,klasa from uczniowie where rok_urodzenia = 1994
 2. SELECT imie,nazwisko,klasa from uczniowie group by rok_urodzenia
 3. SELECT imie,nazwisko,klasa from uczniowie order bynazwisko
 4. SELECT imie,nazwisko,klasa from uczniowie order by rok_urodzenia
Przejdź.

Zadanie 10:

W celu stworzenia relacji wiele do wielu łączącej tabele A i B wystarczy, że
 1. zdefiniuje się trzecią tabelę z kluczami obcymi do tabel A i B.
 2. tabelę A połączy się z tabelą B poprzez zdefiniowanie kluczy obcych.
 3. wiele rekordów z tabeli A zduplikuje się w tabeli B.
 4. tabela A będzie zawierała te same pola co tabela B.
Przejdź.

Zadanie 11:

W celu określenia wysokości obrazka wyświetlonego na stronie WWW należy wykorzystać właściwość CSS o nazwie
 1. padding
 2. height
 3. margin
 4. width
Przejdź.

Zadanie 12:

Warunek zapisany językiem PHP wypisze liczbę, gdy
img
 1. wynik dzielenia liczby przez 2 jest równy 0
 2. jest ona liczbą pierwszą.
 3. jest ona parzysta.
 4. jest ona dodatnia.
Przejdź.

Zadanie 13:

Za pomocą którego protokołu należy wysłać pliki na serwer WWW?
 1. DHCP
 2. POP3
 3. FTP
 4. DNS
Przejdź.

Zadanie 14:

W zamieszczonym przykładzie pseudoklasa hover sprawi, że styl pogrubiony będzie przypisany
img
 1. odnośnikowi, w momencie kiedy najechał na niego kursor myszy.
 2. wszystkim odnośnikom nieodwiedzonym.
 3. każdemu odnośnikowi niezależnie od aktualnego stanu.
 4. wszystkim odnośnikom odwiedzonym.
Przejdź.

Zadanie 15:

W skład typowego Framework'a wchodzą
 1. zarządzanie komunikacją z bazą danych, mechanizm uruchamiania i przetwarzania akcji.
 2. obsługa formularzy i wbudowany serwer.
 3. mechanizm uruchamiania i przetwarzania akcji, oraz certyfikat http.
 4. domena i obsługa błędów.
Przejdź.

Zadanie 16:

Wynikiem działania zamieszczonej pętli zapisanej językiem PHP jest wypisanie kolejnych liczb
img
 1. od 10 do 1
 2. od 10 do 2
 3. od 1 do 10
 4. od 2 do10
Przejdź.

Zadanie 17:

Które z poleceń naprawi uszkodzoną tabelę w języku SQL?
 1. REPAIR TABLE tbl_name
 2. OPTIMIZE TABLE tbl_name
 3. ANALYZE TABLE tbl_name
 4. REGENERATE TABLE tbl_name
Przejdź.

Zadanie 18:

Które z poleceń umożliwia dodanie kolumny zadanie_kompletne do tabeli zadania?
 1. ALTER TABLE zadania ADD COLUMN zadanie_kompletne int
 2. CREATE INDEX zadania ADD COLUMN zadanie_kompletne int
 3. INSERT INTO zadania VALUES zadanie_kompletne
 4. ADD COLUMN zadanie_kompletne WITH zadania
Przejdź.

Zadanie 19:

Prosta animacja może być zapisana w formacie
 1. TIFF
 2. GIF
 3. PSD
 4. BMP
Przejdź.

Zadanie 20:

Projektowanie logicznego układu witryny polega na
 1. zdefiniowaniu treści witryny.
 2. opracowaniu zestawu grafik dla witryny.
 3. rozmieszczeniu elementów w konkretnych miejscach witryny.
 4. ustaleniu adresów URL dla podstron witryny.
Przejdź.

Zadanie 21:

Analizując przedstawiony kod zapisany w języku HTML, można stwierdzić, że w przeglądarce
img
 1. zostanie ustawiony dolny margines dla bloku B
 2. bloki A i B będą nachodzić na siebie
 3. blok A będzie przesunięty w lewo o 20px
 4. blok B będzie oddalony od bloku A o 20px
Przejdź.

Zadanie 22:

Który zapis stylu CSS ustawi tło bloku na kolor niebieski?
 1. div {color: blue;}
 2. div {border-color: blue;}
 3. div {shadow: blue;}
 4. div {background-color: blue;}
Przejdź.

Zadanie 23:

Fizyczny model replikacji bazy danych przedstawiony na rysunku jest modelem
img
 1. centralnego wydawcy.
 2. centralnego subskrybenta.
 3. równorzędnym.
 4. rozproszonym.
Przejdź.

Zadanie 24:

W języku HTML atrybut alt znacznika img jest wykorzystywany w celu zdefiniowania
 1. podpisu, który zostanie wyświetlony pod grafiką.
 2. atrybutów grafiki, takich jak rozmiar, obramowanie, wyrównywanie.
 3. tekstu, który będzie wyświetlony, jeśli nie może być wyświetlona grafika.
 4. ścieżki i nazwy pliku źródłowego grafiki.
Przejdź.

Zadanie 25:

Który z wymienionych formatów plików graficznych obsługuje przezroczystość?
 1. BMP
 2. JPG
 3. NEF
 4. PNG
Przejdź.

Zadanie 26:

Kwerenda pozwalająca na wprowadzenie zmian w wielu rekordach lub przeniesienie wielu rekordów przy użyciu pojedynczej operacji, nosi nazwę kwerendy
 1. parametrycznej.
 2. wybierającej.
 3. funkcjonalnej.
 4. krzyżowej.
Przejdź.

Zadanie 27:

Baza danych zawiera tabelę o nazwie pracownicy o polach: nazwisko, imie, pensja, wiek. Jak wygląda składnia polecenia wyznaczająca średnią pensję pracowników?
 1. select AVG (nazwisko) into pensja
 2. select VAR (pensja) from nazwisko
 3. select VAR (pracownicy) into pensja
 4. select AVG (pensja) from pracownicy
Przejdź.

Zadanie 28:

Zapisując hasło użytkownika serwisu WWW (np. bankowości internetowej), w celu jego zabezpieczenia przed odtajnieniem, zwykle używa się funkcji
 1. cyklometrycznych.
 2. abstrakcyjnych.
 3. klucza.
 4. mieszających.
Przejdź.

Zadanie 29:

Który z wymienionych systemów nie jest systemem CMS?
 1. Adobe Flash
 2. Joomla!
 3. WordPress
 4. Drupal
Przejdź.

Zadanie 30:

Wskaż dwa sposoby zabezpieczenia bazy danych Microsoft Access.
 1. Ustalenie zabezpieczeń na poziomie użytkownika oraz sesji.
 2. Ustalenie hasła otwarcia bazy danych oraz zabezpieczeń na poziomie użytkownika.
 3. Zaszyfrowanie pliku bazy danych oraz SMSy z kodem autoryzującym.
 4. Funkcje anonimowe oraz ustalenie hasła otwarcia bazy danych.
Przejdź.

Zadanie 31:

Certyfikat SSL jest stosowany do
 1. zidentyfikowania właściciela domeny.
 2. zapisania danych o sesjach tworzonych w witrynie.
 3. blokowania szkodliwego oprogramowania w witrynie.
 4. deszyfracji transmitowanych danych.
Przejdź.

Zadanie 32:

W języku skryptowym JavaScript zmienne mogą być deklarowane
 1. tylko na początku skryptu.
 2. zawsze z poprzedzającym nazwę znakiem $.
 3. tylko jeśli podamy typ zmiennej i jej nazwę.
 4. w momencie pierwszego użycia zmiennej.
Przejdź.

Zadanie 33:

W załączonym fragmencie kodu CSS kolor jest zapisany w postaci
img
 1. CMYK
 2. dziesiętnej.
 3. szesnastkowej.
 4. HSL
Przejdź.

Zadanie 34:

Aby zobaczyć wyniki działania skryptu napisanego w języku PHP, będącego elementem strony WWW, musi on być
 1. skompilowany po stronie klienta.
 2. zinterpretowany po stronie serwera.
 3. zinterpretowany po stronie klienta.
 4. skompilowany po stronie serwera.
Przejdź.

Zadanie 35:

Organizacja zajmująca się ustaleniem standardu dla języka HTML nosi nazwę
 1. ISO
 2. NASK
 3. W3C
 4. WYSIWYG
Przejdź.

Zadanie 36:

Która ze zdefiniowanych funkcji języka PHP jako wynik zwraca połowę kwadratu wartości przekazanej?
 1. function licz($a) { echo $a/2; }
 2. function licz($a) { echo $a*$a/2; }
 3. function licz($a) { return $a*$a/2; }
 4. function licz($a) { return $a/2; }
Przejdź.

Zadanie 37:

Zdarzenie JavaScript, będący reakcją na pojedynczo kliknięty dowolny element strony, nosi nazwę
 1. onKeyDown
 2. onClick
 3. onLoad
 4. onDblClick
Przejdź.

Zadanie 38:

W celu zapewnienia spójności danych w bazie programu Microsoft Access należy skorzystać
 1. z kwerendy aktualizującej.
 2. z archiwizacji bazy.
 3. z defragmentacji bazy.
 4. z więzów integralności.
Przejdź.

Zadanie 39:

Aby stworzyć tabelę w bazie danych, należy zastosować polecenie SQL
 1. CREATE TABLE
 2. PLUS TABLE
 3. NEW TABLE
 4. ADD TABLE
Przejdź.

Zadanie 40:

Funkcja zapisana językiem PHP służy do
img
 1. ustawienia hasła do bazy danych.
 2. połączenia z bazą danych.
 3. zabezpieczenia bazy danych.
 4. pobrania danych z bazy danych
Przejdź.
PANEL UŻYTKOWNIKA
POLUB NAS NA FACEBOOKU
REKLAMA
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW