GENERATOR TESTÓW
Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo?
Ilość zadań:
Wyklucz zadanie:
Filtruj

Zadanie 1:

Jakiego formatu należy użyć do zapisu obrazu z kompresją stratną?
 1. GIF
 2. PNG
 3. JPEG
 4. PCX
Przejdź.

Zadanie 2:

Według którego parametru oraz dla ilu tabel zostaną zwrócone wiersze na liście w wyniku przedstawionego zapytania?
img
 1. Według parametru wyrob_id wyłącznie dla trzech tabel.
 2. Według parametru nr_id dla wszystkich tabel.
 3. Według parametru nr_id wyłącznie dla trzech tabel.
 4. Według parametru wyrob_id dla wszystkich tabel.
Przejdź.

Zadanie 3:

Kaskadowe arkusze stylu tworzy się w celu
 1. blokowania jakichkolwiek zmian w wartościach znaczników już przypisanych w pliku CSS.
 2. nadpisywania wartości znaczników już ustawionych na stronie.
 3. połączenia struktury dokumentu strony z właściwą formą jego prezentacji.
 4. ułatwienia formatowania strony.
Przejdź.

Zadanie 4:

Który z obiektów relacyjnej bazy danych, będący kodem języka SQL, może być wywołany w zapytaniach modyfikujących kolumny danych widoczne jako tabela, bez względu na to czy jest tworzony programowo, czy dynamicznie?
 1. Funkcja zdefiniowana.
 2. Wyzwalacz.
 3. Procedura składowa.
 4. Reguła.
Przejdź.

Zadanie 5:

Fragment kodu prezentuje składnię języka
img
 1. C
 2. PHP
 3. C#
 4. JavaScript
Przejdź.

Zadanie 6:

Który parametr obiektu graficznego ulegnie zmianie po modyfikacji wartości kanału alfa?
 1. Nasycenie barw.
 2. Przezroczystość.
 3. Ostrość krawędzi.
 4. Kolejność wyświetlania pikseli.
Przejdź.

Zadanie 7:

Jak nazywa się proces przedstawienia, we właściwej dla danego środowiska formie, informacji zawartej w dokumencie elektronicznym?
 1. Renderowanie.
 2. Rasteryzacja.
 3. Mapowanie.
 4. Teksturowanie.
Przejdź.

Zadanie 8:

Co należy zastosować w organizacji danych, aby zapytania w bazie danych były wykonywane szybciej?
 1. Indeksy.
 2. Reguły.
 3. Wartości domyśle.
 4. Klucze podstawowe.
Przejdź.

Zadanie 9:

Jak nazywa się element bazy danych, za pomocą którego można jedynie odczytywać dane z bazy, prezentując je w postaci tekstu lub wykresu?
 1. Tabela.
 2. Zapytanie.
 3. Raport.
 4. Formularz.
Przejdź.

Zadanie 10:

Model opisu przestrzeni barw o parametrach odcień, nasycenie i jasność, to
 1. HSV
 2. RGB
 3. CMY
 4. CMYK
Przejdź.

Zadanie 11:

Sposób programowania, w którym ciąg poleceń (sekwencji instrukcji) przekazywanych komputerowi jest postrzegany jako program, nosi nazwę programowania
 1. stanowego.
 2. logicznego
 3. funkcyjnego.
 4. imperatywnego.
Przejdź.

Zadanie 12:

Jaki program komputerowy przekształca kod źródłowy, napisany w konkretnym języku programowania, na język komputera?
 1. Debugger.
 2. Środowisko programistyczne.
 3. Edytor kodu źródłowego.
 4. Kompilator.
Przejdź.

Zadanie 13:

Które z wymienionych osób odpowiadają za przygotowanie systemu bazy danych do pracy produkcyjnej w sposób ciągły, zarządzanie użytkownikami i instalowanie nowych wersji systemu bazodanowego?
 1. Administratorzy systemu bazy danych.
 2. Projektanci narzędzi deweloperskich.
 3. Administratorzy serwerów i sieci komputerowych.
 4. Projektanci i programiści Systemu Zarządzania Bazą Danych
Przejdź.

Zadanie 14:

Edytor spełniający założenia WYSIWYG musi umożliwiać
 1. tworzenie podstawowej grafiki wektorowej.
 2. uzyskanie zbliżonego wyniku tworzonej strony do jej obrazu w przeglądarce internetowej.
 3. obróbkę plików dźwiękowych przed umieszczeniem ich na stronie internetowej.
 4. publikację strony na serwerze poprzez wbudowanego klienta FTP.
Przejdź.

Zadanie 15:

Jak posortowana będzie lista, utworzona ze wszystkich kolumn tabeli uczniowie i zawierającą uczniów ze średnią większą od 5, która zostanie zwrócona jako wynik przedstawionego zapytania?
img
 1. Rosnąco według parametru klasa.
 2. Rosnąco według parametru srednia.
 3. Malejąco według parametru klasa.
 4. Malejąco według parametru srednia.
Przejdź.

Zadanie 16:

Metoda udostępniania bazy danych w programie Microsoft Access, dotycząca wszystkich obiektów bazy umieszczonych na dysku sieciowym i używanych jednocześnie przez różne osoby nosi nazwę
 1. dzielonej bazy danych.
 2. serwera bazy danych.
 3. folderu sieciowego.
 4. witryny programu SharePoint.
Przejdź.

Zadanie 17:

Jak nazywa się podzbiór strukturalnego języka zapytań, związany z formułowaniem zapytań do bazy danych za pomocą polecenia SELECT?
 1. SQL DML (ang. Data Manipulation Language).
 2. SQL DDL (ang. Data Definition Language).
 3. SQL DCL (ang. Data Control Language).
 4. SQL DQL (ang. Data Query Language).
Przejdź.

Zadanie 18:

Typ zmiennej w języku JavaScript
 1. nie występuje.
 2. następuje poprzez przypisanie wartości.
 3. jest tylko jeden.
 4. musi być zadeklarowany na początku skryptu.
Przejdź.

Zadanie 19:

Wskaż model barw, który stosuje się do wyświetlania kolorów na ekranie monitora komputerowego
 1. HLS
 2. CMY
 3. RGB
 4. CMYK
Przejdź.

Zadanie 20:

Jak nazywa się element oznaczony znakiem zapytania w strukturze platformy .NET, który umożliwia tworzenie własnych aplikacji z użyciem frameworków i zamianę kompilowanego kodu pośredniego na kod maszynowy procesora zainstalowanego w komputerze?
img
 1. Infrastruktura języka (CLI).
 2. Biblioteka klas bazowych (BCL)
 3. Wspólne środowisko uruchomieniowe (CLR)
 4. Wspólne środowisko programistyczne (CLP).
Przejdź.

Zadanie 21:

W programie Microsoft Access formą zabezpieczeń dostępu do danych związaną z tabelą i kwerendą jest
 1. stosowanie makr.
 2. wprowadzenie limitów przestrzeni dyskowej.
 3. określenie przestrzeni tabel.
 4. przypisanie uprawnień.
Przejdź.

Zadanie 22:

Jakie należy posiadać uprawnienia, aby wykonać i odtworzyć kopię zapasową bazy danych Microsoft SQL serwer 2005 Express?
 1. Users.
 2. Administrator systemu.
 3. Użytkownik lokalny.
 4. Security users.
Przejdź.

Zadanie 23:

Najprostszy sposób zamiany obiektu oznaczonego cyfrą 1na obiekt oznaczony cyfrą 2 polega na
img
 1. animowaniu obiektu.
 2. zmianie warstwy obiektu.
 3. geometrycznym transformowaniu obiektu.
 4. narysowaniu docelowego obiektu.
Przejdź.

Zadanie 24:

Jak nazywa się technika umożliwiająca otwarcie połączenia klienta z serwerem i komunikację bez przeładowania całej strony WWW w sposób asynchroniczny?
 1. AJAX
 2. XML
 3. PHP
 4. VBScript
Przejdź.

Zadanie 25:

Które wartości będą kolejno wypisane w wyniku działania przedstawionego skryptu?
img
 1. 1 2 1
 2. 2 1 1
 3. 2 2 1
 4. 1 2 2
Przejdź.

Zadanie 26:

Jakiego typu specjalizowane oprogramowanie narzędziowe należy zainstalować, aby umożliwić wykonanie jego użytkownikowi operacji na zgromadzonych danych?
 1. Klucz obcy.
 2. Obiektowy System Zarządzania Bazą Danych.
 3. System Zarządzania Bazą Danych (SZBD)
 4. Otwarty mechanizm komunikacji bazy danych.
Przejdź.

Zadanie 27:

Co definiuje w języku C++ przedstawiony fragment kodu?
img
 1. Typ strukturalny składający się z trzech pól.
 2. Trzy zmienne niepowiązane ze sobą.
 3. Hierarchię zmiennych.
 4. Kontakt pomiędzy zmiennymi globalnymi i lokalnymi.
Przejdź.

Zadanie 28:

Proces filtracji sygnału wejściowego w dziedzinie czasu, obejmujący zasadę superpozycji, związany jest z filtrem
 1. przyczynowym.
 2. liniowym.
 3. niezmiennym w czasie.
 4. o skończonej odpowiedzi impulsowej.
Przejdź.

Zadanie 29:

Jakiego znacznika należy użyć, aby przejść do kolejnej linii tekstu, nie tworząc akapitu na stronie internetowej?
 1. <p>
 2. </b>
 3. <br>
 4. </br>
Przejdź.

Zadanie 30:

W procesie walidacji stron internetowych nie bada się
 1. działania linków.
 2. źródła pochodzenia narzędzi edytorskich.
 3. zgodności z przeglądarkami.
 4. błędów składni kodu.
Przejdź.

Zadanie 31:

Jakiego rodzaju mechanizmu kontroli bezpieczeństwa wykonywania aplikacji zawiera środowisko uruchomieniowe platformy .NET Framework?
 1. Mechanizm wykonywania aplikacji dla bibliotek klas.
 2. Mechanizm wykonywania aplikacji realizowany przez frameworki aplikacji internetowych (ASP.NET).
 3. Mechanizm wykonywania aplikacji oparty na uprawnieniach kodu (CAS - Code Access Security) i na rolach (RBS - Role-Based Security).
 4. Mechanizm wykonywania aplikacji realizowany przez funkcję Windows API (Application Programming Interface).
Przejdź.

Zadanie 32:

Zmienna typu int odnoszą się do liczb
 1. naturalnych.
 2. całkowitych.
 3. w notacji stałoprzecinkowej.
 4. w notacji zmiennoprzecinkowej.
Przejdź.

Zadanie 33:

Z jakimi mechanizmami nadawania zabezpieczeń, dającymi możliwości wykonywania operacji na bazie danych, związane są zagadnienia zarządzania kontami, użytkownikami i uprawnieniami?
 1. Z przywilejami systemowymi.
 2. Z atrybutami.
 3. Z przywilejami obiektowymi.
 4. Z regułami.
Przejdź.

Zadanie 34:

Który język skryptowy ogólnego przeznaczenia należy wykorzystać do tworzenia aplikacji WWW, zagnieżdżanych w języku HTML i uruchamianych po stronie serwera?
 1. C#
 2. Perl
 3. PHP
 4. JavaScript
Przejdź.

Zadanie 35:

W podanej regule CSS h1 {color: blue} h1 oznacza
 1. klasę.
 2. wartość.
 3. selektor.
 4. deklarację.
Przejdź.

Zadanie 36:

Jak nazywa się program, który wykonuje instrukcje zawarte w kodzie źródłowym tworzonego programu bez uprzedniego generowania programu wynikowego?
 1. Konwerter kodu.
 2. Kompilator.
 3. Interpreter.
 4. Konwerter języka.
Przejdź.

Zadanie 37:

Jakie są nazwy typowych poleceń języka zapytań SQL, związane z wykorzystaniem typowych operacji na danych SQL DML (np. umieszczanie danych w bazie, kasowanie, dokonywanie zmian w danych)?
 1. SELECT, SELECT INTO
 2. DELETE, INSERT, UPDATE
 3. DENY, GRANT, REVOKE
 4. ALTER, CREATE, DROP
Przejdź.

Zadanie 38:

W poleceniach, których celem jest odtwarzanie na stronie internetowej dźwięku, jako podkładu muzycznego nie wykorzystuje się atrybutu
 1. loop="10"
 2. balance="-10"
 3. volume="-100"
 4. href="C:/100.wav"
Przejdź.

Zadanie 39:

Do graficznego tworzenia stron internetowych należy wykorzystać
 1. edytor CSS.
 2. przeglądarkę internetową.
 3. program MS Office Picture Manager.
 4. program typu WYSIWYG.
Przejdź.

Zadanie 40:

Którego polecenia należy użyć, aby wyraz TEKST został wyświetlony w kolorze czarnym w oknie przeglądarki internetowej?
 1. <font color="#000000">TEKST</font>
 2. <font color="czarny">TEKST</font>
 3. <body color="black">TEKST</font>
 4. <body bgcolor="black">TEKST</body>
Przejdź.
PANEL UŻYTKOWNIKA
POLUB NAS NA FACEBOOKU
REKLAMA
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW