GENERATOR TESTÓW
Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo?
Ilość zadań:
Wyklucz zadanie:
Filtruj

Zadanie 1:

Który element szafy krosowniczej jest przedstawiony na rysunku?
img
 1. Maskownica 1U
 2. Panel krosowy 1U
 3. Wieszak do kabli 2U
 4. Przepust kablowy 2U
Przejdź.

Zadanie 2:

Połączenie typu trunk dwóch przełączników daje możliwość
 1. przesyłania w jednym łączu ramek pochodzących od wielu wirtualnych sieci lokalnych.
 2. zwiększenia przepustowości połączenia przez wykorzystanie kolejnego portu.
 3. zablokowania wszystkich nadmiarowych połączeń na konkretnym porcie.
 4. skonfigurowania agregacji portów, zwiększającej przepustowość pomiędzy przełącznikami.
Przejdź.

Zadanie 3:

Gdzie przechowywane są informacje o kontach użytkowników domenowych w systemach Windows Server?
 1. W bazie danych kontrolera domeny.
 2. W plikach hosts na każdym komputerze używanym w domenie.
 3. W bazie SAM zapisanej na lokalnym komputerze.
 4. W pliku [u]users[/u] w katalogu komputera [u]C:\Windows\system32[/u].
Przejdź.

Zadanie 4:

Jeżeli sieć 172.16.6.0/26 podzieli się na dwie równe podsieci, to ile hostów będzie można zaadresować w każdej z tych podsieci?
 1. 32 hosty.
 2. 29 hostów.
 3. 30 hostów.
 4. 28 hostów.
Przejdź.

Zadanie 5:

Protokół TCP (Transmission Control Protocol) działa w trybie
 1. hybrydowym.
 2. połączeniowym.
 3. sekwencyjnym.
 4. bezpołączeniowym.
Przejdź.

Zadanie 6:

Aby w systemach Windows Server wykonać aktualizację dzierżawy adresów DHCP oraz rejestrację nazw związanych z systemem DNS w wierszu polecenia, należy wpisać polecenie
 1. ipconfig /release
 2. ipconfig /flushdns
 3. ipconfig /registerdns
 4. ipconfig /renew
Przejdź.

Zadanie 7:

Topologia fizyczna, w której każdy węzeł ma własne połączenia z wszystkimi pozostałymi węzłami, to topologia
 1. siatki.
 2. hierarchiczna.
 3. pojedynczego pierścienia.
 4. gwiazdy rozszerzonej.
Przejdź.

Zadanie 8:

Gniazdo w sieciach komputerowych, jednoznacznie identyfikujące dany proces na urządzeniu, jest kombinacją
 1. adresu fizycznego i adresu IP.
 2. adresu IP i numeru sekwencyjnego danych.
 3. adresu fizycznego i numeru portu.
 4. adresu IP i numeru portu.
Przejdź.

Zadanie 9:

Centralny punkt, z którego rozprowadzane jest okablowanie szkieletowe, to punkt
 1. pośredni.
 2. dostępowy.
 3. abonencki.
 4. dystrybucyjny.
Przejdź.

Zadanie 10:

W metodzie dostępu do nośnika CSMA/CD (Carrier Sense Multiplc Access with Collision Detection) stacja która zamierza rozpocząć nadawanie, nasłuchuje czy w sieci odbywa się ruch, a następnie
 1. oczekuje na nadanie priorytetu transmisji przez koncentrator.
 2. oczekuje żetonu zezwalającego rozpoczęcie nadawania.
 3. po wykryciu ruchu w sieci czeka aż nośnik będzie wolny.
 4. wysyła zgłoszenie żądania transmisji.
Przejdź.

Zadanie 11:

Transmisja danych typu półduplex jest transmisją
 1. jednokierunkową z trybem bezpołączeniowym.
 2. dwukierunkową jednoczesną.
 3. dwukierunkową naprzemienną.
 4. jednokierunkową z kontrolą parzystości.
Przejdź.

Zadanie 12:

Udostępnienie linuksowych usług drukowania oraz serwera plików stacjom roboczym Windows, OS X, Linux umożliwia serwer
 1. SQUID
 2. SAMBA
 3. APACHE
 4. POSTFIX
Przejdź.

Zadanie 13:

Narzędzie systemów z rodziny Windows tracert jest stosowane do
 1. wyświetlania i zmian tablicy trasowania pakietów sieciowych.
 2. nawiązania połączenia ze zdalnym serwerem na określonym porcie.
 3. śledzenia trasy przesyłania pakietów w sieci.
 4. wyszukiwania szczegółowych informacji odnoszących się do serwerów DNS.
Przejdź.

Zadanie 14:

Jaką rolę serwera z rodziny Windows Server należy dodać, aby serwer realizował usługi rutingu?
 1. Serwer sieci Web (IIS).
 2. Usługi domenowe w usłudze Active Directory.
 3. Usługi zasad i dostępu sieciowego.
 4. Usługi zarządzania dostępu w usłudze Active Directory.
Przejdź.

Zadanie 15:

Jak nazywamy atak na sieć komputerową polegający na przechwytywaniu pakietów przesyłanych w sieci?
 1. Skanowanie sieci.
 2. ICMP echo.
 3. Nasłuchiwanie.
 4. Spoofing.
Przejdź.

Zadanie 16:

Który protokół warstwy aplikacji definiuje wysyłanie poczty elektronicznej?
 1. DNS (Domain Name System)
 2. FTP (File Transfer Protocol)
 3. HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
 4. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
Przejdź.

Zadanie 17:

Medium transmisyjne o symbolu S/FTP oznacza skrętkę
 1. z ekranem z folii na każdej parze przewodów oraz ekranem z siatki na czterech parach.
 2. nieekranowaną.
 3. z ekranem na każdej parze oraz ekranem z foli na czterech parach przewodów.
 4. jedynie z ekranem z folii na czterech parach przewodów.
Przejdź.

Zadanie 18:

Protokół SNMP (Simple Network Management Protocol) jest stosowany do
 1. konfiguracji urządzeń sieciowych i gromadzenia informacji na ich temat.
 2. przydzielania adresów IP oraz adresu bramy i DNS-a.
 3. odbioru poczty elektronicznej.
 4. szyfrowania terminalowego połączenia z komputerami zdalnymi.
Przejdź.

Zadanie 19:

Aby móc tworzyć konta użytkowników, komputerów i innych obiektów oraz przechowywać centralnie informacje o nich, należy na serwerze Windows zainstalować rolę
 1. Usługi LDS w usłudze Active Directory
 2. Usługi Domenowe Active Directory
 3. Active Directory Federation Service
 4. Usługi certyfikatów Active Directory
Przejdź.

Zadanie 20:

Fizyczna topologia sieci komputerowej, którą przedstawiono na rysunku, to topologia
img
 1. hierarchiczna.
 2. gwiazdy.
 3. gwiazdy rozszerzonej.
 4. magistrali.
Przejdź.

Zadanie 21:

Który adres IPv6 jest wykorzystywany jako adres link-local w procesie autokonfiguracji urządzeń?
 1. fe80::/10
 2. fe88::/10
 3. he88::/10
 4. de80::/10
Przejdź.

Zadanie 22:

Za pomocą ilu liczb szesnastkowych zapisuje się pełną postać adresu IPv6?
 1. 16
 2. 12
 3. 8
 4. 24
Przejdź.

Zadanie 23:

Na którym domyślnym porcie odbywa się komunikacja protokołu ftp?
 1. 53
 2. 23
 3. 21
 4. 80
Przejdź.

Zadanie 24:

Który zestaw protokołów sieciowych jest charakterystyczny dla warstwy internetowej modelu TCP/IP?
 1. DHCP, DNS
 2. TCP, UDP
 3. IP, ICMP
 4. HTTP, FTP
Przejdź.

Zadanie 25:

W systemie linux Ubuntu Server, aby zainstalować serwer DHCP należy użyć polecenia
 1. sudo apt-get install isc-dhcp-server
 2. sudo apt-get isc-dhcp-server start
 3. sudo service isc-dhcp-server install
 4. sudo service isc-dhcp-server start
Przejdź.

Zadanie 26:

W schemacie logicznym okablowania strukturalnego, zgodnie z terminologią polską zawartą w normie PN-EN 50174, właściwością kondygnacyjnego punktu dystrybucyjnego jest to, że
 1. łączy okablowanie budynku i centralny punkt dystrybucyjny.
 2. łączy okablowanie pionowe i międzybudynkowe.
 3. obejmuje zasięgiem cały budynek.
 4. obejmuje zasięgiem całe piętro budynku.
Przejdź.

Zadanie 27:

W wyniku wykonania przedstawionych poleceń systemu Linux interfejs sieciowy eth0 otrzyma
img
 1. adres IP 10.0.0.10, maskę /24, bramę 10.0.0.255
 2. adres IP 10.0.0.10, maskę /16, bramę 10.0.0.100
 3. adres IP 10.0.0.100, maskę /22, bramę 10.0.0.10
 4. adres IP 10.0.0.100, maskę /24, bramę 10.0.0.10
Przejdź.

Zadanie 28:

Symbol którego urządzenia sieci komputerowej został przedstawiony na rysunku?
img
 1. Punktu dostępowego.
 2. Rutera.
 3. Koncentratora.
 4. Przełącznika.
Przejdź.

Zadanie 29:

Które urządzenie sieciowe warstwy łącza danych modelu OSI analizuje zawarte w ramce Ethernet adresy MAC i na tej podstawie podejmuje decyzję, o przesłaniu sygnału z jednego do drugiego segmentu sieci lub o jego zablokowaniu?
 1. Koncentrator.
 2. Wzmacniak.
 3. Most.
 4. Punkt dostępowy.
Przejdź.

Zadanie 30:

Podczas instalacji i konfiguracji serwera DHCP w systemach rodziny Windows Server, można dodać zastrzeżenia adresów, które określą
 1. adresy początkowy i końcowy zakresu serwera DHCP.
 2. konkretne adresy IP przydzielane urządzeniom na podstawie ich adresu MAC.
 3. adresy MAC które nie będą przydzielane w ramach zakresu DHCP.
 4. adresy IP, które będą przydzielane w ramach zakresu DHCP dopiero po ich autoryzacji.
Przejdź.

Zadanie 31:

Aby zapewnić jakość usług QoS, w przełącznikach warstwy dostępu jest stosowany mechanizm
 1. wykorzystywania jednocześnie kilku portów jako jednego łącza logicznego.
 2. zapobiegający powstawaniu pętli w sieci.
 3. podejmowania decyzji co do liczby urządzeń mogących się łączyć z danym przełącznikiem.
 4. nadawania priorytetu określonym rodzajom danych.
Przejdź.

Zadanie 32:

Jaką funkcję realizuje usługa NAT uruchomiona na ruterze?
 1. Transport danych korekcyjnych RTCM z wykorzystaniem protokołu NTRIP.
 2. Tłumaczenie adresów używanych w sieci LAN na jeden lub kilka adresów publicznych.
 3. Uwierzytelnianie protokołem NTLM nazwy i hasła użytkownika.
 4. Synchronizację zegara z serwerem czasu w sieci Internet.
Przejdź.

Zadanie 33:

Jaki jest adres rozgłoszeniowy sieci o adresie IP 192.168.10.0/24?
 1. 192.168. 0.255
 2. 192.168.10.255
 3. 192.168.0.0
 4. 192.168.10.0
Przejdź.

Zadanie 34:

Na rysunkach technicznych instalacji sieci komputerowej wraz z dedykowaną jej instalacją elektryczną symbolem przedstawionym na rysunku oznacza się gniazdo
img
 1. elektryczne bez styku ochronnego.
 2. komputerowe.
 3. elektryczne ze stykiem ochronnym.
 4. telefoniczne.
Przejdź.

Zadanie 35:

Które pole jest zawarte w nagłówku protokołu UDP?
 1. Numer potwierdzenia.
 2. Wskaźnik pilności.
 3. Numer sekwencyjny.
 4. Suma kontrolna.
Przejdź.

Zadanie 36:

Jakie zadanie realizuje protokół ARP (Address Resolution Protocol)?
 1. Zarządza grupami multicastowymi w sieciach opartych na protokole IP.
 2. Ustala adres MAC na podstawie adresu IP.
 3. Przesyła informacje zwrotne o problemach z siecią.
 4. Kontroluje przepływ pakietów wewnątrz systemów autonomicznych.
Przejdź.

Zadanie 37:

Do przetestowania działania serwera DNS w systemach Windows Server można użyć narzędzia nslookup. Jeżeli jako argumentu polecenia użyje się nazwy komputera, np. nslookup host.domena.com, to nastąpi sprawdzenie
 1. strefy przeszukiwania do przodu.
 2. strefy przeszukiwania wstecz.
 3. aliasu wprowadzonego dla rekordu adresu domeny.
 4. obu stref przeszukiwania, najpierw wstecz a następnie do przodu.
Przejdź.

Zadanie 38:

Zgodnie z normą PN-EN 50174 okablowanie poziome w systemie okablowania strukturalnego to część okablowania pomiędzy
 1. punktami rozdzielczymi w głównych pionach budynku.
 2. gniazdkiem użytkownika a terminalem końcowym.
 3. serwerem a szkieletem sieci.
 4. punktem rozdzielczym a gniazdem użytkownika.
Przejdź.

Zadanie 39:

Jakie powinno być rozmieszczenie gniazd komputerowych RJ45 w stosunku do powierzchni biurowej zgodnie z normą PN-EN 50174?
 1. Gniazdo komputerowe 2 x RJ45 na 20 m2 powierzchni biura.
 2. Gniazdo komputerowe 1 x RJ45 na 10 m2 powierzchni biura.
 3. Gniazdo komputerowe 2 x RJ45 na 10 m2 powierzchni biura.
 4. Gniazdo komputerowe 1 x RJ45 na 20 m2 powierzchni biura.
Przejdź.

Zadanie 40:

Jaki zakres adresów obejmują adresy klasy C?
 1. 224.0.0.1÷ 239.255.255.254
 2. 1.0.0.1 ÷ 126.255.255.254
 3. 128.0.0.1 ÷ 191.255.255.254
 4. 192.0.0.0 ÷ 223.255.255.255
Przejdź.
PANEL UŻYTKOWNIKA
POLUB NAS NA FACEBOOKU
REKLAMA
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW