GENERATOR TESTÓW
Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo?
Ilość zadań:
Wyklucz zadanie:
Filtruj

Zadanie 1:

Która z wymienionych cech kabla koncentrycznego RG-58 spowodowała, że nie jest on obecnie wykorzystywany do budowy lokalnych sieci komputerowych?
 1. Brak możliwości zakupu dodatkowych urządzeń sieciowych.
 2. Cena narzędzi do montażu i łączenia przewodów.
 3. Maksymalna odległość pomiędzy stacjami wynosząca 185 m.
 4. Maksymalna prędkość transmisji danych 10 Mb/s.
Przejdź.

Zadanie 2:

Co jest przyczyną pojawienia się na ekranie komputera komunikatu, że system wykrył konflikt adresów IP?
 1. Adres IP komputera jest spoza zakresu adresów sieci lokalnej.
 2. W sieci lokalnej nie działa usługa DHCP.
 3. W ustawieniach protokołu TCP/IP jest błędny adres bramy domyślnej.
 4. Inne urządzenie sieciowe ma nadany ten sam adres IP co komputer.
Przejdź.

Zadanie 3:

Który z wymienionych adresów IP należy do klasy C?
 1. 125.12.15.138
 2. 129.175.11.15
 3. 198.26.152.10
 4. 190.15.30.201
Przejdź.

Zadanie 4:

Który z adresów IP jest adresem publicznym?
 1. 10.99.15.16
 2. 172.18.0.16
 3. 192.168.168.16
 4. 172.168.0.16
Przejdź.

Zadanie 5:

Zgodnie z normą PN-EN 50174 dopuszczalna łączna długość kabla połączeniowego pomiędzy punktem abonenckim a komputerem i kabla krosowniczego (A+C) wynosi
img
 1. 10 m
 2. 5 m
 3. 6 m
 4. 3 m
Przejdź.

Zadanie 6:

Do połączenia lokalnej sieci bezprzewodowej z siecią przewodową jest stosowany
 1. przełącznik.
 2. punkt dostępu.
 3. modem.
 4. koncentrator.
Przejdź.

Zadanie 7:

Jaki będzie całkowity koszt robocizny montażu 20 modułów RJ45 ze złączem krawędziowym narzędziowym na przewodach 4-parowych, jeżeli stawka godzinowa montera wynosi 15 zł/h, a według tabeli KNR czas montażu jednego modułu to 0,10 r-g?
 1. 30,00 zł
 2. 7,50 zł
 3. 15,00 zł
 4. 50,00 zł
Przejdź.

Zadanie 8:

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, która opracowała 7-warstwowy Model Referencyjny Połączonych Systemów otwartych, to
 1. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).
 2. TIA/EIA (Telecommunications Industry Association/Electronic Industries Association).
 3. EN (European Norm).
 4. ISO (International Organization for Standardization).
Przejdź.

Zadanie 9:

Sieć lokalna ma adres IP 192.168.0.0/25. Który adres IP jest adresem stacji roboczej należącej do tej sieci?
 1. 192.168.0.100
 2. 192.168.0.192
 3. 192.168.1.1
 4. 192.168.1.25
Przejdź.

Zadanie 10:

W systemie Linux narzędziem, które pokazuje trasę jaką pokonują pakiety od miejsca źródła do miejsca przeznaczenia, procentowy udział strat oraz informację na temat opóźnień pakietów, jest
 1. ping
 2. route
 3. mtr
 4. tracert
Przejdź.

Zadanie 11:

Na którym rysunku został przedstawiony panel krosowniczy?
img
 1. A
 2. C
 3. B
 4. D
Przejdź.

Zadanie 12:

Który z wymienionych elementów jest elementem pasywnym sieci?
 1. Wzmacniak.
 2. Przełącznik.
 3. Karta sieciowa.
 4. Panel krosowy.
Przejdź.

Zadanie 13:

Kabel przedstawiony na rysunku może być wykorzystany do budowy okablowania sieci standardu
img
 1. 100Base-SX
 2. 10Base-T
 3. 10Base2
 4. 100Base-TX
Przejdź.

Zadanie 14:

Którego narzędzia trzeba użyć do zarobienia końcówek kabla UTP w module keystone ze stykami typu 110?
 1. Wkrętaka krzyżakowego.
 2. Wkrętaka płaskiego.
 3. Narzędzia uderzeniowego.
 4. Zaciskarki do wtyków RJ45.
Przejdź.

Zadanie 15:

Wynik działania którego polecenia systemu Windows przedstawia rysunek?
img
 1. ipconfig
 2. msconfig
 3. tracert
 4. netstat
Przejdź.

Zadanie 16:

Aby móc tworzyć konta użytkowników, komputerów i innych obiektów oraz przechowywać centralnie informacje o nich, należy na serwerze Windows zainstalować rolę
 1. Active Directory Federation Service.
 2. usługi certyfikatów Active Directory.
 3. usługi domenowe Active Directory.
 4. usługi Domaine Name System w usłudze Active Directory.
Przejdź.

Zadanie 17:

Przycisk umieszczony na obudowie rutera, którego opis znajduje się w ramce, jest stosowany w celu
img
 1. włączenia lub wyłączenia sieci Wi-Fi.
 2. przywrócenia ustawień fabrycznych rutera.
 3. zrestartowania rutera.
 4. włączenia lub wyłączenia rutera.
Przejdź.

Zadanie 18:

Złącze SC należy zamontować na kablu
 1. telefonicznym.
 2. koncentrycznym.
 3. światłowodowym.
 4. typu skrętka.
Przejdź.

Zadanie 19:

Która usługa musi być uruchomiona w sieci, aby można było na stacji roboczej automatycznie uzyskać adres IP?
 1. DNS
 2. DHCP
 3. WINS
 4. PROXY
Przejdź.

Zadanie 20:

Jaka jest wartość maksymalnego rozplotu kabla UTP we wtyku RJ45 zgodnie z normą PN-EN 50173?
 1. 13 mm
 2. 10 mm
 3. 15 mm
 4. 20 mm
Przejdź.

Zadanie 21:

Który protokół jest wykorzystywany tylko w sieciach lokalnych, w których pracują komputery z systemami operacyjnymi firmy Microsoft?
 1. IPX/SPX
 2. TCP/IP
 3. AppleTalk
 4. NetBEUI
Przejdź.

Zadanie 22:

Wynikiem wykonania polecenia arp -a 192.168.1.1 systemu MS Windows jest wyświetlenie
 1. adresu fizycznego urządzenia o podanym IP.
 2. listy aktywnych połączeń sieciowych.
 3. ustawień TCP/IP interfejsu sieciowego.
 4. kontroli połączenia z komputerem o podanym IP.
Przejdź.

Zadanie 23:

Symbol graficzny przedstawiony na rysunku oznacza
img
 1. otwarty kanał kablowy.
 2. zamknięty kanał kablowy.
 3. główny punkt dystrybucyjny.
 4. gniazdo telekomunikacyjne.
Przejdź.

Zadanie 24:

Który parametr okablowania strukturalnego określa stosunek mocy sygnału testowego w jednej z par do mocy sygnału wyindukowanego w sąsiedniej parze na tym samym końcu kabla?
 1. Przenik zbliżny.
 2. Suma przeników zdalnych.
 3. Przenik zdalny.
 4. Suma przeników zbliżnych i zdalnych.
Przejdź.

Zadanie 25:

Karta sieciowa widoczna na rysunku może przesyłać dane z maksymalną prędkością
img
 1. 11 Mb/s
 2. 300 Mb/s
 3. 108 Mb/s
 4. 54 Mb/s
Przejdź.

Zadanie 26:

Protokołem wykorzystywanym przy rozgłaszaniu grupowym, za pomocą którego hosty zgłaszają swoje członkostwo, jest
 1. EIGRP
 2. IGRP
 3. IGMP
 4. ICMP
Przejdź.

Zadanie 27:

Kabel sieciowy zakończony wtykami RJ45 sprawdzano diodowym testerem okablowania. Na testerze diody LED zapalały się kolejno oprócz diod oznaczonych numerami 2 i 3, które zapalały się równocześnie na jednostce głównej testera, a nie zapalały się na jednostce zdalnej. Co było tego przyczyną?
 1. Nieciągłość kabla.
 2. Pary odwrócone.
 3. Pary skrzyżowane.
 4. Zwarcie.
Przejdź.

Zadanie 28:

Który program został zastosowany w systemie Linux do szybkiego skanowania sieci?
img
 1. nmap
 2. iptraf
 3. webmin
 4. ttcp
Przejdź.

Zadanie 29:

Który parametr polecenia ipconfig w systemie Windows odnawia konfigurację adresów IP?
 1. /displaydns
 2. /release
 3. /flushdns
 4. /renew
Przejdź.

Zadanie 30:

Jakiego typu rekord jest tworzony automatycznie w momencie utworzenia strefy wyszukiwania do przodu w konfiguracji serwera DNS w systemach Windows Server?
 1. NS
 2. A
 3. PTR
 4. MX
Przejdź.

Zadanie 31:

Które urządzenie umożliwi połączenie kabla światłowodowego użytego w okablowaniu pionowym sieci z przełącznikiem posiadającym wyłącznie gniazda RJ45?
 1. Modem.
 2. Ruter.
 3. Konwerter mediów.
 4. Regenerator.
Przejdź.

Zadanie 32:

W którym rodzaju członkostwa w VLAN port może być członkiem wielu sieci VLAN?
 1. Dynamicznym VLAN
 2. Port-Based VLAN
 3. Statycznym VLAN
 4. Multi-VLAN
Przejdź.

Zadanie 33:

Wartość najstarszych trzech bitów adresu IP w systemie binarnym wynosi 010. Jest to adres
 1. klasy D.
 2. klasy B.
 3. klasy C.
 4. klasy A.
Przejdź.

Zadanie 34:

Zgodnie z normą PN-EN 50174, maksymalna długość przebiegu kabla poziomego kategorii 6 pomiędzy punktem abonenckim a punktem dystrybucyjnym w panelu krosowym wynosi
 1. 90 m
 2. 100 m
 3. 110 m
 4. 150 m
Przejdź.

Zadanie 35:

Protokół odpowiedzialny za przesyłanie dokumentów hipertekstowych to
 1. POP3
 2. FTP
 3. SMTP
 4. HTTP
Przejdź.

Zadanie 36:

W zasadach haseł w systemie Windows Server jest włączona opcja hasło musi spełniać wymagania co do złożoności. Z co najmniej ilu znaków musi się składać hasło użytkownika?
 1. 5 znaków.
 2. 6 znaków.
 3. 10 znaków.
 4. 12 znaków.
Przejdź.

Zadanie 37:

Który z wymienionych protokołów odwzorowuje 48-bitowy fizyczny adres MAC na 32-bitowy adres IP?
 1. TCP
 2. RARP
 3. IP
 4. ARP
Przejdź.

Zadanie 38:

Która topologia fizyczna jest stosowana w sieciach o topologii logicznej Token Ring?
 1. Siatki.
 2. Gwiazdy.
 3. Magistrali.
 4. Pierścienia.
Przejdź.

Zadanie 39:

Która funkcja przełącznika zarządzalnego umożliwia łączenie przełączników równocześnie kilkoma połączeniami fizycznymi w jedno połączenie logiczne w celu uzyskania większej przepustowości łącza?
 1. Agregacja łączy.
 2. Zarządzanie pasmem.
 3. Port mirroring.
 4. Port trunk.
Przejdź.

Zadanie 40:

Na których portach brama internetowa musi przepuszczać ruch, aby użytkownicy sieci lokalnej mogli pobierać pliki z serwera FTP?
 1. 110 i 995
 2. 22 i 25
 3. 80 i 443
 4. 20 i 21
Przejdź.
PANEL UŻYTKOWNIKA
POLUB NAS NA FACEBOOKU
REKLAMA
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW