GENERATOR TESTÓW
Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo?
Ilość zadań:
Wyklucz zadanie:
Filtruj

Zadanie 1:

Oprogramowanie Microsoft Hyper-V należy zastosować do
 1. wirtualizacji fizycznych komputerów.
 2. lokalizacji zasobów sieciowych.
 3. zdalnego połączenia z innym hostem.
 4. identyfikacji komputera w sieci.
Przejdź.

Zadanie 2:

Który skrót określa typ licencji Microsoft przeznaczonej dla szkół, uczelni wyższych, instytucji rządowych oraz dużych przedsiębiorstw?
 1. MOLP
 2. VLSC
 3. OEM
 4. BOX
Przejdź.

Zadanie 3:

Który standard sieci LAN definiuje dostęp do medium na podstawie przekazywania tokenu (żetonu)?
 1. IEEE 802.5
 2. IEEE 802.2
 3. IEEE 802.3
 4. IEEE 802.1
Przejdź.

Zadanie 4:

Przyrząd przedstawiony na rysunku jest stosowany do zaciskania wtyków
img
 1. SC
 2. BNC
 3. E 2000
 4. RJ 45
Przejdź.

Zadanie 5:

Który protokół zapewnia szyfrowanie połączenia?
 1. DHCP
 2. DNS
 3. SSH
 4. TELNET
Przejdź.

Zadanie 6:

Usługa "Pulpit zdalny" domyślnie działa na porcie
 1. 3369
 2. 3379
 3. 3389
 4. 3390
Przejdź.

Zadanie 7:

W celu promowania serwera do roli kontrolera domeny w systemach Windows Server należy zastosować polecenie
 1. dcpromo
 2. dcgpofix
 3. regsvr32
 4. winnt32
Przejdź.

Zadanie 8:

Adresowi 194.136.20.35 zapisanemu w systemie dziesiętnym odpowiada adres w postaci binarnej
 1. 10001000.10101000.10010100.01100011
 2. 11000010.10001000.00010100.00100011
 3. 11000000.10101000.00010100.00100011
 4. 11000100.10001000.00110100.00100001
Przejdź.

Zadanie 9:

Zasady filtracji ruchu sieciowego firewall są definiowane w postaci
 1. serwisów.
 2. reguł.
 3. plików CLI.
 4. kontroli pasma zajętości.
Przejdź.

Zadanie 10:

Do centralnego zarządzania konfiguracją grup komputerów i użytkowników w systemach Windows Server należy zastosować narzędzie
 1. RDP
 2. UNC
 3. GPMC
 4. MMC
Przejdź.

Zadanie 11:

Które urządzenie należy zastosować do podłączenia komputerów w topologii gwiazdy?
 1. Bridge.
 2. Switch.
 3. Repeater.
 4. Transceiver.
Przejdź.

Zadanie 12:

Okablowanie strukturalne należy zaliczyć do infrastruktury
 1. aktywnej.
 2. pasywnej.
 3. terytorialnej.
 4. dalekosiężnej.
Przejdź.

Zadanie 13:

W którym protokole sieciowym adres źródłowy składa się ze 128 bitów?
 1. IPv4
 2. DNS
 3. UDP
 4. IPv6
Przejdź.

Zadanie 14:

Połączenia typu punkt-punkt, poprzez publiczną infrastrukturę telekomunikacyjną, oznacza się skrótem
 1. VPN
 2. PAN
 3. VLAN
 4. WLAN
Przejdź.

Zadanie 15:

Adres 2001:0012:0000:0000:0AAA:0000:0000:000B protokołu IPv6 po kompresji przyjmuje postać
 1. 2001:0012::000B
 2. 2001:12::AAA:0:0:B
 3. 2001:12::0E98::B
 4. 2001::AAA:0000::000B
Przejdź.

Zadanie 16:

Którą konfigurację sieciową może mieć komputer należący do tej samej sieci LAN, co komputer o adresie 10.8.1.101/24?
 1. 10.8.0.101 i 255.255.255.0
 2. 10.8.0.101 i 255.255.0.0
 3. 10.8.1.101 i 255.255.255.0
 4. 10.8.1.101 i 255.255.0.0
Przejdź.

Zadanie 17:

Która wersja systemu operacyjnego Windows Server 2008 posiada najbardziej okrojony interfejs graficzny?
 1. Enterprise
 2. Datacenter
 3. Server Core
 4. Standard Edition
Przejdź.

Zadanie 18:

Niezależną strukturą sieci WLAN jest
 1. BSS
 2. ESS
 3. BSSI
 4. IBSS
Przejdź.

Zadanie 19:

W Windows 7 konfigurację interfejsu sieciowego można wykonać, stosując rozwinięcie polecenia
 1. nslookup
 2. telnet
 3. tracert
 4. netsh
Przejdź.

Zadanie 20:

W systemach operacyjnych Windows konto użytkownika, o największych uprawnieniach domyślnych należy do grupy
 1. goście.
 2. administratorzy.
 3. użytkownicy zaawansowani.
 4. operatorzy kopii zapasowych.
Przejdź.

Zadanie 21:

Skrót WAN oznacza
 1. miejską sieć komputerową.
 2. lokalną sieć komputerową.
 3. prywatną sieć komputerową.
 4. rozległą sieć komputerową.
Przejdź.

Zadanie 22:

Które polecenie należy zastosować do monitorowania lokalnych połączeń?
 1. dir
 2. host
 3. netstat
 4. route add
Przejdź.

Zadanie 23:

Jednostką szybkości transmisji danych w sieciach komputerowych jest
 1. bps
 2. byte
 3. dpi
 4. ips
Przejdź.

Zadanie 24:

Adres IP (ang. Internet Protocol Address) jest
 1. unikatowym numerem fabrycznym urządzenia.
 2. unikatową nazwą symboliczną urządzenia.
 3. adresem fizycznym komputera.
 4. adresem logicznym komputera.
Przejdź.

Zadanie 25:

Które z zadań realizuje usługa katalogowa Active Directory w systemach Windows Server?
 1. Obsługuje żądania protokołu komunikacyjnego.
 2. Centralnie zarządza adresami IP i powiązanymi informacjami, a także udostępnia je automatycznie klientom.
 3. Umożliwia wymianę plików z odległymi komputerami za pomocą protokołu komunikacyjnego.
 4. Przechowuje informacje o obiektach znajdujących się w sieci.
Przejdź.

Zadanie 26:

Mechanizm limitów dyskowych, pozwalający zarządzać wykorzystaniem przez użytkowników zasobów dyskowych, jest określany jako
 1. quota
 2. spool
 3. release
 4. management
Przejdź.

Zadanie 27:

Ile warstw definiuje model ISO/OSI?
 1. 3
 2. 7
 3. 5
 4. 9
Przejdź.

Zadanie 28:

Które polecenie w systemach operacyjnych Windows, jest stosowane do wyświetlania konfiguracji interfejsów sieciowych?
 1. hold
 2. tracert
 3. ipconfig
 4. ifconfig
Przejdź.

Zadanie 29:

Translacja adresów sieciowych jest oznaczona skrótem
 1. SPI
 2. IDS
 3. NAT
 4. DMZ
Przejdź.

Zadanie 30:

Protokołem połączeniowym, zapewniającym niezawodne dostarczenie danych jest protokół
 1. ARP
 2. UDP
 3. TCP
 4. IPX
Przejdź.

Zadanie 31:

Mapowanie dysków jest
 1. konfiguracją interfejsów sieciowych.
 2. przyporządkowaniem oznaczenia dysku wybranemu katalogowi sieciowemu.
 3. nadaniem uprawnień do folderu użytkownikom sieci WAN.
 4. definiowaniem użytkowników i grup użytkowników.
Przejdź.

Zadanie 32:

W topologii fizycznej gwiazdy wszystkie urządzenia pracujące w sieci, są
 1. podłączone do jednej magistrali.
 2. podłączone do węzła sieci.
 3. połączone z dwoma sąsiadującymi komputerami.
 4. połączone pomiędzy sobą odcinkami kabla tworząc zamknięty pierścień.
Przejdź.

Zadanie 33:

Wykonanie polecenia
net use Z:\\192.168.20.2\data /delete
spowoduje
 1. przyłączenie katalogu data od dysku Z:
 2. odłączenie katalogu data od dysku Z:
 3. odłączenie zasobów hosta 192.168.20.2 od dysku Z:
 4. przyłączenie zasobów hosta 192.168.20.2 do dysku Z:
Przejdź.

Zadanie 34:

Zbiór usług internetowych dla systemów rodziny Microsoft Windows jest oznaczony skrótem
 1. IIS
 2. FTPS
 3. HTTP
 4. HTTPS
Przejdź.

Zadanie 35:

Którym symbolem oznaczona jest skrętka nieekranowana?
 1. U/FTP
 2. S/FTP
 3. F/UTP
 4. U/UTP
Przejdź.

Zadanie 36:

Które polecenie diagnostyczne należy zastosować do wyświetlania informacji o tym, czy miejsce docelowe odpowiada i po jakim czasie została odebrana odpowiedź?
 1. route
 2. ping
 3. nbtstat
 4. ipconfig
Przejdź.

Zadanie 37:

Standard IEEE 802.11 definiuje sieci
 1. bezprzewodowe LAN.
 2. Gigabit Ethernet.
 3. światłowodowe LAN.
 4. Fast Ethernet.
Przejdź.

Zadanie 38:

Który z wymienionych adresów protokołu IPv4 jest adresem klasy D?
 1. 239.255.203.1
 2. 128.1.0.8
 3. 191.12.0.18
 4. 10.0.3.5
Przejdź.

Zadanie 39:

W usłudze Active Directory, strukturę składającą się z jednej lub większej liczby domen, które mają wspólny schemat i wykaz globalny, należy nazwać
 1. siatką.
 2. lasem.
 3. liściem.
 4. gwiazdą.
Przejdź.

Zadanie 40:

Dynamiczne konfigurowanie parametrów TCP/IP hosta na podstawie adresu MAC karty sieciowej jest zadaniem protokołu
 1. FTP
 2. DHCP
 3. HTTP
 4. DNS
Przejdź.
PANEL UŻYTKOWNIKA
POLUB NAS NA FACEBOOKU
REKLAMA
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW