Egzamin E13 - Styczeń 2016 - Wersja do wydruku
GENERATOR TESTÓW
Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo?
Ilość zadań:
Wyklucz zadanie:
Filtruj

Zadanie 1:

Która funkcja punktu dostępowego pozwala zabezpieczyć sieć bezprzewodową tak, aby tylko urządzenia o określonych adresach fizycznych mogły się do niej podłączyć?
 1. Nadanie SSID
 2. Uwierzytelnianie
 3. Filtrowanie adresów MAC
 4. Radius (Remote Authentication Dial In User Service)
Przejdź.

Zadanie 2:

Który z typów rekordów DNS w rodzinie systemów Windows Server definiuje alias (alternatywną nazwę) rekordu A dla kanonicznej (rzeczywistej) nazwy hosta?
 1. CNAME
 2. PTR
 3. AAAA
 4. NS
Przejdź.

Zadanie 3:

W systemach Windows w celu ustalenia, gdzie w sieci zatrzymał się pakiet używa się komendy
 1. ping
 2. ipconfig
 3. tracert
 4. nslookup
Przejdź.

Zadanie 4:

Narzędzie na zdjęciu służy do
img
 1. ściągania izolacji.
 2. zaciskania wtyków RJ45.
 3. wykonania zakończeń kablowych w złączach LSA.
 4. montażu modułu Krone w gniazdach.
Przejdź.

Zadanie 5:

Symbol którego urządzenia wskazuje na rysunku strzałka?
img
 1. Rutera.
 2. Przełącznika.
 3. Serwera.
 4. Koncentratora.
Przejdź.

Zadanie 6:

Adresem IP hosta skonfigurowanym na karcie sieciowej eth0 jest
img
 1. 255.255.255.0
 2. 128.171.104.26
 3. 128.171.104.255
 4. 00:A0:c9:89:02:F8
Przejdź.

Zadanie 7:

Protokół używany przez WWW to
 1. HTTP
 2. FTP
 3. IPSec
 4. SMTP
Przejdź.

Zadanie 8:

Protokołem połączeniowym warstwy transportowej modelu ISO/OSI jest
 1. SMTP.
 2. UDP.
 3. ICMP.
 4. TCP.
Przejdź.

Zadanie 9:

Internetowy protokół pocztowy, który pozwala na zarządzanie wieloma folderami pocztowymi oraz pobieranie i operowanie na listach znajdujących się na zdalnym serwerze, to
 1. TCP
 2. POP3
 3. SMTP
 4. IMAP
Przejdź.

Zadanie 10:

Który rodzaj rozbudowy serwera wymaga instalacji dodatkowych sterowników?
 1. Dodanie pamięci RAM.
 2. Montaż kolejnej karty sieciowej.
 3. Montaż kolejnego procesora.
 4. Dodanie dysków fizycznych.
Przejdź.

Zadanie 11:

Który parametr w konfiguracji punktu dostępowego pełni rolę loginu wykorzystywanego podczas próby nawiązywania połączenia z punktem dostępowym sieci bezprzewodowej?
img
 1. Channel Width.
 2. Wireless Channel.
 3. Transmission Rate.
 4. Wireless Network Name.
Przejdź.

Zadanie 12:

Użytkownicy z sieci wewnętrznej komunikują się ze sobą, ale nie mogą się skomunikować z serwerem WWW. Wynik polecenia ping z komputerów do bramy jest pozytywny. Który element sieci nie może być przyczyną problemu?
img
 1. Przełącznik.
 2. Router.
 3. Kabel między ruterem a przełącznikiem.
 4. Kabel między ruterem a serwerem WWW.
Przejdź.

Zadanie 13:

Identyfikowanie adresów fizycznych MAC na podstawie adresów logicznych IP jest wynikiem działania protokołu
 1. DHCP
 2. DNS
 3. HTTP
 4. ARP
Przejdź.

Zadanie 14:

Na podstawie którego adresu przełącznik podejmuje decyzje o przesyłaniu ramki?
 1. Adresu źródłowego IP
 2. Adresu docelowego IP
 3. Adresu źródłowego MAC
 4. Adresu docelowego MAC
Przejdź.

Zadanie 15:

Rysunek przedstawia fizyczną topologię
img
 1. szyny.
 2. drzewa.
 3. gwiazdy.
 4. magistrali.
Przejdź.

Zadanie 16:

Menedżer usług IIS (Internet Information Services) systemu Windows jest interfejsem graficznym służącym do konfigurowania serwera
 1. DNS.
 2. WWW.
 3. wydruku.
 4. terminali.
Przejdź.

Zadanie 17:

Które polecenie w systemie Linux umożliwia przydzielanie praw do plików i katalogów?
 1. gedit
 2. mkdir
 3. chmod
 4. adduser
Przejdź.

Zadanie 18:

Który zapis jest prawidłowym adresem IPv6?
 1. 2001:DB8::BAF:FE94
 2. 2001:DB8::BAF::FE94
 3. 2001-DB8-BAF-FE94
 4. 2001.DB8.BAF.FE94
Przejdź.

Zadanie 19:

Użytkownikom pracującym poza biurem uzyskanie zdalnego dostępu do serwera w sieci prywatnej przy wykorzystaniu infrastruktury sieci publicznej, takiej jak Internet, umożliwia
 1. FTP
 2. VPN
 3. SSH
 4. Telnet
Przejdź.

Zadanie 20:

Do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi nie jest stosowany
 1. pulpit zdalny.
 2. program Wireshark.
 3. program Ultra VNC.
 4. program Team Viewer.
Przejdź.

Zadanie 21:

Które urządzenie w sieci lokalnej nie dzieli obszaru sieci komputerowej na domeny kolizyjne?
 1. Router.
 2. Most.
 3. Koncentrator.
 4. Przełącznik.
Przejdź.

Zadanie 22:

Aby była możliwa komunikacja między sieciami VLAN, stosuje się
 1. punkt dostępowy.
 2. modem.
 3. koncentrator.
 4. router.
Przejdź.

Zadanie 23:

Co nie powinno być miejscem przechowywania kopii bezpieczeństwa danych znajdujących się na dysku twardym komputera?
 1. Pamięć USB.
 2. Inna partycja dysku tego komputera.
 3. Dysk zewnętrzny.
 4. Płyta CD/DVD.
Przejdź.

Zadanie 24:

Ile hostów maksymalnie można zaadresować w sieci o adresie IP klasy B?
 1. 65535
 2. 1022
 3. 254
 4. 16777214
Przejdź.

Zadanie 25:

Zdjęcie przedstawia
img
 1. ruter.
 2. przełącznik.
 3. most.
 4. punkt dostępowy.
Przejdź.

Zadanie 26:

Profil użytkownika systemu Windows wykorzystywany do logowania się na dowolnym komputerze w sieci, który jest przechowywany na serwerze i może być modyfikowany przez użytkownika, to profil
 1. mobilny.
 2. lokalny.
 3. tymczasowy.
 4. obowiązkowy.
Przejdź.

Zadanie 27:

Który typ fizycznej topologii sieci komputerowej przedstawia rysunek?
img
 1. Gwiazdy.
 2. Częściowej siatki.
 3. Punkt-Punkt.
 4. Pełnej siatki.
Przejdź.

Zadanie 28:

Serwer DHCP przydziela adresy z sieci o adresie 192.168.0.0. Którą maskę należy przypisać sieci, aby serwer mógł nadać 510 urządzeniom pracującym w sieci po jednym adresie IP?
 1. 255.255.255.192
 2. 255.255.255.128
 3. 255.255.254.0
 4. 255.255.252.0
Przejdź.

Zadanie 29:

Który przyrząd należy wybrać do pomiarów mapy połączeń okablowania strukturalnego sieci lokalnej?
 1. Monitor sieciowy.
 2. Reflektometr OTDR.
 3. Analizator protokołów.
 4. Analizator sieci LAN.
Przejdź.

Zadanie 30:

Które polecenie systemu Windows wyświetla tabele rutingu hosta?
 1. netstat -n
 2. netstat -r
 3. ipconfig /renew
 4. ipconfig /release
Przejdź.

Zadanie 31:

Ile domen kolizyjnych i rozgłoszeniowych jest widocznych na schemacie?
img
 1. 9 domen kolizyjnych i 4 domeny rozgłoszeniowe.
 2. 9 domen kolizyjnych i 1 domena rozgłoszeniowa.
 3. 1 domena kolizyjna i 9 domen rozgłoszeniowych.
 4. 4 domeny kolizyjne i 9 domen rozgłoszeniowych.
Przejdź.

Zadanie 32:

Aby zagwarantować użytkownikom Active Directory możliwość logowania się i dostęp do zasobów tej usługi w przypadku awarii kontrolera domeny, należy
 1. zainstalować drugi kontroler domeny.
 2. dodać wszystkich użytkowników do grupy administratorzy.
 3. udostępnić wszystkim użytkownikom numer do Help Desk.
 4. przekopiować wszystkie zasoby sieci na każdy komputer w domenie.
Przejdź.

Zadanie 33:

Rozgłaszaniem drukarek w sieci, kolejkowaniem zadań wydruku oraz przydzielaniem praw dostępu do drukarek zajmuje się serwer
 1. wydruków.
 2. DHCP
 3. plików.
 4. FTP
Przejdź.

Zadanie 34:

Na podstawie analizy ruchu sieciowego, wskaż adres IP i numer portu, z którego host otrzymuje odpowiedź
img
 1. 192.168.0.13:51383
 2. 46.28.247.123:51383
 3. 192.168.0.13:80
 4. 46.28.247.123:80
Przejdź.

Zadanie 35:

Który adres IP jest adresem urządzenia pracującego w sieci 10.0.0.0/17?
 1. 10.0.127.128
 2. 10.0.128.127
 3. 10.0.128.254
 4. 10.0.254.128
Przejdź.

Zadanie 36:

Które stwierdzenie dotyczy sieci P2P – peer to peer?
 1. Jest siecią hierarchiczną.
 2. Komputer w sieci może równocześnie pełnić rolę serwera i klienta.
 3. Wymaga centralnego serwera z dedykowanym oprogramowaniem.
 4. Udostępnia wyłącznie zasoby dyskowe.
Przejdź.

Zadanie 37:

Który zakres grupy domyślnie jest ustawiany dla nowo utworzonej grupy w kontrolerze domeny systemu Windows Serwer?
 1. Lokalny w domenie.
 2. Uniwersalny.
 3. Dystrybucyjny.
 4. Globalny.
Przejdź.

Zadanie 38:

Pierwszą usługą instalowaną na serwerze jest usługa domenowa w usłudze Active Directory. Podczas instalacji kreator automatycznie wyświetli monit o konieczności zainstalowania usługi serwera
 1. FTP
 2. WEB
 3. DNS
 4. DHCP
Przejdź.

Zadanie 39:

Urządzeniem, które umożliwia podłączenie lokalnej sieci komputerowej do Internetu jest
 1. koncentrator.
 2. sterownik.
 3. przełącznik.
 4. router
Przejdź.

Zadanie 40:

Który rodzaj standardu zakończenia przewodu okablowania strukturalnego przedstawia rysunek?
img
 1. T568B
 2. T568A
 3. EIA/TIA 569
 4. EIA/TIA 607
Przejdź.
POLUB NAS NA FACEBOOKU
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW