GENERATOR TESTÓW
Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo?
Ilość zadań:
Wyklucz zadanie:
Filtruj

Zadanie 1:

Który zakres grupy domyślnie jest ustawiany dla nowo utworzonej grupy w kontrolerze domeny systemu Windows Serwer?
 1. Uniwersalny.
 2. Globalny.
 3. Dystrybucyjny.
 4. Lokalny w domenie.
Przejdź.

Zadanie 2:

Symbol którego urządzenia wskazuje na rysunku strzałka?
img
 1. Koncentratora.
 2. Przełącznika.
 3. Rutera.
 4. Serwera.
Przejdź.

Zadanie 3:

Na podstawie którego adresu przełącznik podejmuje decyzje o przesyłaniu ramki?
 1. Adresu docelowego MAC
 2. Adresu docelowego IP
 3. Adresu źródłowego MAC
 4. Adresu źródłowego IP
Przejdź.

Zadanie 4:

Który adres IP jest adresem urządzenia pracującego w sieci 10.0.0.0/17?
 1. 10.0.128.127
 2. 10.0.127.128
 3. 10.0.128.254
 4. 10.0.254.128
Przejdź.

Zadanie 5:

Aby była możliwa komunikacja między sieciami VLAN, stosuje się
 1. punkt dostępowy.
 2. modem.
 3. koncentrator.
 4. router.
Przejdź.

Zadanie 6:

Protokołem połączeniowym warstwy transportowej modelu ISO/OSI jest
 1. UDP.
 2. TCP.
 3. ICMP.
 4. SMTP.
Przejdź.

Zadanie 7:

Identyfikowanie adresów fizycznych MAC na podstawie adresów logicznych IP jest wynikiem działania protokołu
 1. ARP
 2. DNS
 3. HTTP
 4. DHCP
Przejdź.

Zadanie 8:

Które polecenie w systemie Linux umożliwia przydzielanie praw do plików i katalogów?
 1. gedit
 2. chmod
 3. mkdir
 4. adduser
Przejdź.

Zadanie 9:

Menedżer usług IIS (Internet Information Services) systemu Windows jest interfejsem graficznym służącym do konfigurowania serwera
 1. DNS.
 2. wydruku.
 3. WWW.
 4. terminali.
Przejdź.

Zadanie 10:

Użytkownicy z sieci wewnętrznej komunikują się ze sobą, ale nie mogą się skomunikować z serwerem WWW. Wynik polecenia ping z komputerów do bramy jest pozytywny. Który element sieci nie może być przyczyną problemu?
img
 1. Router.
 2. Kabel między ruterem a przełącznikiem.
 3. Przełącznik.
 4. Kabel między ruterem a serwerem WWW.
Przejdź.

Zadanie 11:

Który typ fizycznej topologii sieci komputerowej przedstawia rysunek?
img
 1. Gwiazdy.
 2. Pełnej siatki.
 3. Punkt-Punkt.
 4. Częściowej siatki.
Przejdź.

Zadanie 12:

Który parametr w konfiguracji punktu dostępowego pełni rolę loginu wykorzystywanego podczas próby nawiązywania połączenia z punktem dostępowym sieci bezprzewodowej?
img
 1. Channel Width.
 2. Wireless Network Name.
 3. Transmission Rate.
 4. Wireless Channel.
Przejdź.

Zadanie 13:

Narzędzie na zdjęciu służy do
img
 1. ściągania izolacji.
 2. zaciskania wtyków RJ45.
 3. montażu modułu Krone w gniazdach.
 4. wykonania zakończeń kablowych w złączach LSA.
Przejdź.

Zadanie 14:

Rysunek przedstawia fizyczną topologię
img
 1. szyny.
 2. drzewa.
 3. gwiazdy.
 4. magistrali.
Przejdź.

Zadanie 15:

Na podstawie analizy ruchu sieciowego, wskaż adres IP i numer portu, z którego host otrzymuje odpowiedź
img
 1. 192.168.0.13:51383
 2. 46.28.247.123:51383
 3. 192.168.0.13:80
 4. 46.28.247.123:80
Przejdź.

Zadanie 16:

Która funkcja punktu dostępowego pozwala zabezpieczyć sieć bezprzewodową tak, aby tylko urządzenia o określonych adresach fizycznych mogły się do niej podłączyć?
 1. Nadanie SSID
 2. Filtrowanie adresów MAC
 3. Uwierzytelnianie
 4. Radius (Remote Authentication Dial In User Service)
Przejdź.

Zadanie 17:

Który rodzaj standardu zakończenia przewodu okablowania strukturalnego przedstawia rysunek?
img
 1. EIA/TIA 607
 2. T568B
 3. EIA/TIA 569
 4. T568A
Przejdź.

Zadanie 18:

Rozgłaszaniem drukarek w sieci, kolejkowaniem zadań wydruku oraz przydzielaniem praw dostępu do drukarek zajmuje się serwer
 1. FTP
 2. DHCP
 3. plików.
 4. wydruków.
Przejdź.

Zadanie 19:

W systemach Windows w celu ustalenia, gdzie w sieci zatrzymał się pakiet używa się komendy
 1. ping
 2. tracert
 3. ipconfig
 4. nslookup
Przejdź.

Zadanie 20:

Które stwierdzenie dotyczy sieci P2P – peer to peer?
 1. Komputer w sieci może równocześnie pełnić rolę serwera i klienta.
 2. Udostępnia wyłącznie zasoby dyskowe.
 3. Wymaga centralnego serwera z dedykowanym oprogramowaniem.
 4. Jest siecią hierarchiczną.
Przejdź.

Zadanie 21:

Co nie powinno być miejscem przechowywania kopii bezpieczeństwa danych znajdujących się na dysku twardym komputera?
 1. Pamięć USB.
 2. Inna partycja dysku tego komputera.
 3. Dysk zewnętrzny.
 4. Płyta CD/DVD.
Przejdź.

Zadanie 22:

Który z typów rekordów DNS w rodzinie systemów Windows Server definiuje alias (alternatywną nazwę) rekordu A dla kanonicznej (rzeczywistej) nazwy hosta?
 1. NS
 2. PTR
 3. AAAA
 4. CNAME
Przejdź.

Zadanie 23:

Ile hostów maksymalnie można zaadresować w sieci o adresie IP klasy B?
 1. 254
 2. 1022
 3. 16777214
 4. 65535
Przejdź.

Zadanie 24:

Internetowy protokół pocztowy, który pozwala na zarządzanie wieloma folderami pocztowymi oraz pobieranie i operowanie na listach znajdujących się na zdalnym serwerze, to
 1. TCP
 2. IMAP
 3. POP3
 4. SMTP
Przejdź.

Zadanie 25:

Użytkownikom pracującym poza biurem uzyskanie zdalnego dostępu do serwera w sieci prywatnej przy wykorzystaniu infrastruktury sieci publicznej, takiej jak Internet, umożliwia
 1. FTP
 2. VPN
 3. SSH
 4. Telnet
Przejdź.

Zadanie 26:

Protokół używany przez WWW to
 1. FTP
 2. HTTP
 3. IPSec
 4. SMTP
Przejdź.

Zadanie 27:

Ile domen kolizyjnych i rozgłoszeniowych jest widocznych na schemacie?
img
 1. 9 domen kolizyjnych i 4 domeny rozgłoszeniowe.
 2. 9 domen kolizyjnych i 1 domena rozgłoszeniowa.
 3. 1 domena kolizyjna i 9 domen rozgłoszeniowych.
 4. 4 domeny kolizyjne i 9 domen rozgłoszeniowych.
Przejdź.

Zadanie 28:

Który zapis jest prawidłowym adresem IPv6?
 1. 2001:DB8::BAF::FE94
 2. 2001:DB8::BAF:FE94
 3. 2001-DB8-BAF-FE94
 4. 2001.DB8.BAF.FE94
Przejdź.

Zadanie 29:

Który rodzaj rozbudowy serwera wymaga instalacji dodatkowych sterowników?
 1. Dodanie pamięci RAM.
 2. Montaż kolejnej karty sieciowej.
 3. Montaż kolejnego procesora.
 4. Dodanie dysków fizycznych.
Przejdź.

Zadanie 30:

Które polecenie systemu Windows wyświetla tabele rutingu hosta?
 1. netstat -r
 2. netstat -n
 3. ipconfig /renew
 4. ipconfig /release
Przejdź.

Zadanie 31:

Zdjęcie przedstawia
img
 1. ruter.
 2. przełącznik.
 3. most.
 4. punkt dostępowy.
Przejdź.

Zadanie 32:

Które urządzenie w sieci lokalnej nie dzieli obszaru sieci komputerowej na domeny kolizyjne?
 1. Koncentrator.
 2. Most.
 3. Przełącznik.
 4. Router.
Przejdź.

Zadanie 33:

Aby zagwarantować użytkownikom Active Directory możliwość logowania się i dostęp do zasobów tej usługi w przypadku awarii kontrolera domeny, należy
 1. przekopiować wszystkie zasoby sieci na każdy komputer w domenie.
 2. dodać wszystkich użytkowników do grupy administratorzy.
 3. udostępnić wszystkim użytkownikom numer do Help Desk.
 4. zainstalować drugi kontroler domeny.
Przejdź.

Zadanie 34:

Do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi nie jest stosowany
 1. program Wireshark.
 2. pulpit zdalny.
 3. program Ultra VNC.
 4. program Team Viewer.
Przejdź.

Zadanie 35:

Który przyrząd należy wybrać do pomiarów mapy połączeń okablowania strukturalnego sieci lokalnej?
 1. Monitor sieciowy.
 2. Analizator sieci LAN.
 3. Reflektometr OTDR.
 4. Analizator protokołów.
Przejdź.

Zadanie 36:

Serwer DHCP przydziela adresy z sieci o adresie 192.168.0.0. Którą maskę należy przypisać sieci, aby serwer mógł nadać 510 urządzeniom pracującym w sieci po jednym adresie IP?
 1. 255.255.255.192
 2. 255.255.255.128
 3. 255.255.254.0
 4. 255.255.252.0
Przejdź.

Zadanie 37:

Urządzeniem, które umożliwia podłączenie lokalnej sieci komputerowej do Internetu jest
 1. router
 2. sterownik.
 3. przełącznik.
 4. koncentrator.
Przejdź.

Zadanie 38:

Adresem IP hosta skonfigurowanym na karcie sieciowej eth0 jest
img
 1. 255.255.255.0
 2. 00:A0:c9:89:02:F8
 3. 128.171.104.255
 4. 128.171.104.26
Przejdź.

Zadanie 39:

Pierwszą usługą instalowaną na serwerze jest usługa domenowa w usłudze Active Directory. Podczas instalacji kreator automatycznie wyświetli monit o konieczności zainstalowania usługi serwera
 1. FTP
 2. WEB
 3. DNS
 4. DHCP
Przejdź.

Zadanie 40:

Profil użytkownika systemu Windows wykorzystywany do logowania się na dowolnym komputerze w sieci, który jest przechowywany na serwerze i może być modyfikowany przez użytkownika, to profil
 1. lokalny.
 2. mobilny.
 3. tymczasowy.
 4. obowiązkowy.
Przejdź.
POLUB NAS NA FACEBOOKU
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW