GENERATOR TESTÓW
Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo?
Ilość zadań:
Wyklucz zadanie:
Filtruj

Zadanie 1:

Który typ fizycznej topologii sieci komputerowej przedstawia rysunek?
img
 1. Gwiazdy.
 2. Częściowej siatki.
 3. Punkt-Punkt.
 4. Pełnej siatki.
Przejdź.

Zadanie 2:

Rozgłaszaniem drukarek w sieci, kolejkowaniem zadań wydruku oraz przydzielaniem praw dostępu do drukarek zajmuje się serwer
 1. FTP
 2. DHCP
 3. plików.
 4. wydruków.
Przejdź.

Zadanie 3:

Na podstawie analizy ruchu sieciowego, wskaż adres IP i numer portu, z którego host otrzymuje odpowiedź
img
 1. 46.28.247.123:80
 2. 46.28.247.123:51383
 3. 192.168.0.13:80
 4. 192.168.0.13:51383
Przejdź.

Zadanie 4:

Urządzeniem, które umożliwia podłączenie lokalnej sieci komputerowej do Internetu jest
 1. sterownik.
 2. router
 3. przełącznik.
 4. koncentrator.
Przejdź.

Zadanie 5:

Który parametr w konfiguracji punktu dostępowego pełni rolę loginu wykorzystywanego podczas próby nawiązywania połączenia z punktem dostępowym sieci bezprzewodowej?
img
 1. Channel Width.
 2. Wireless Channel.
 3. Transmission Rate.
 4. Wireless Network Name.
Przejdź.

Zadanie 6:

Do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi nie jest stosowany
 1. pulpit zdalny.
 2. program Wireshark.
 3. program Ultra VNC.
 4. program Team Viewer.
Przejdź.

Zadanie 7:

Który z typów rekordów DNS w rodzinie systemów Windows Server definiuje alias (alternatywną nazwę) rekordu A dla kanonicznej (rzeczywistej) nazwy hosta?
 1. NS
 2. CNAME
 3. AAAA
 4. PTR
Przejdź.

Zadanie 8:

Serwer DHCP przydziela adresy z sieci o adresie 192.168.0.0. Którą maskę należy przypisać sieci, aby serwer mógł nadać 510 urządzeniom pracującym w sieci po jednym adresie IP?
 1. 255.255.255.192
 2. 255.255.255.128
 3. 255.255.254.0
 4. 255.255.252.0
Przejdź.

Zadanie 9:

Protokół używany przez WWW to
 1. HTTP
 2. FTP
 3. IPSec
 4. SMTP
Przejdź.

Zadanie 10:

Który przyrząd należy wybrać do pomiarów mapy połączeń okablowania strukturalnego sieci lokalnej?
 1. Analizator sieci LAN.
 2. Reflektometr OTDR.
 3. Monitor sieciowy.
 4. Analizator protokołów.
Przejdź.

Zadanie 11:

Które polecenie w systemie Linux umożliwia przydzielanie praw do plików i katalogów?
 1. chmod
 2. mkdir
 3. gedit
 4. adduser
Przejdź.

Zadanie 12:

Które stwierdzenie dotyczy sieci P2P – peer to peer?
 1. Komputer w sieci może równocześnie pełnić rolę serwera i klienta.
 2. Udostępnia wyłącznie zasoby dyskowe.
 3. Wymaga centralnego serwera z dedykowanym oprogramowaniem.
 4. Jest siecią hierarchiczną.
Przejdź.

Zadanie 13:

Który rodzaj standardu zakończenia przewodu okablowania strukturalnego przedstawia rysunek?
img
 1. T568A
 2. T568B
 3. EIA/TIA 569
 4. EIA/TIA 607
Przejdź.

Zadanie 14:

Ile hostów maksymalnie można zaadresować w sieci o adresie IP klasy B?
 1. 254
 2. 1022
 3. 65535
 4. 16777214
Przejdź.

Zadanie 15:

Internetowy protokół pocztowy, który pozwala na zarządzanie wieloma folderami pocztowymi oraz pobieranie i operowanie na listach znajdujących się na zdalnym serwerze, to
 1. IMAP
 2. POP3
 3. TCP
 4. SMTP
Przejdź.

Zadanie 16:

Symbol którego urządzenia wskazuje na rysunku strzałka?
img
 1. Rutera.
 2. Przełącznika.
 3. Serwera.
 4. Koncentratora.
Przejdź.

Zadanie 17:

Użytkownikom pracującym poza biurem uzyskanie zdalnego dostępu do serwera w sieci prywatnej przy wykorzystaniu infrastruktury sieci publicznej, takiej jak Internet, umożliwia
 1. VPN
 2. FTP
 3. SSH
 4. Telnet
Przejdź.

Zadanie 18:

Zdjęcie przedstawia
img
 1. przełącznik.
 2. most.
 3. ruter.
 4. punkt dostępowy.
Przejdź.

Zadanie 19:

Narzędzie na zdjęciu służy do
img
 1. ściągania izolacji.
 2. zaciskania wtyków RJ45.
 3. wykonania zakończeń kablowych w złączach LSA.
 4. montażu modułu Krone w gniazdach.
Przejdź.

Zadanie 20:

Użytkownicy z sieci wewnętrznej komunikują się ze sobą, ale nie mogą się skomunikować z serwerem WWW. Wynik polecenia ping z komputerów do bramy jest pozytywny. Który element sieci nie może być przyczyną problemu?
img
 1. Przełącznik.
 2. Router.
 3. Kabel między ruterem a przełącznikiem.
 4. Kabel między ruterem a serwerem WWW.
Przejdź.

Zadanie 21:

Identyfikowanie adresów fizycznych MAC na podstawie adresów logicznych IP jest wynikiem działania protokołu
 1. HTTP
 2. DNS
 3. ARP
 4. DHCP
Przejdź.

Zadanie 22:

Adresem IP hosta skonfigurowanym na karcie sieciowej eth0 jest
img
 1. 255.255.255.0
 2. 128.171.104.255
 3. 128.171.104.26
 4. 00:A0:c9:89:02:F8
Przejdź.

Zadanie 23:

Na podstawie którego adresu przełącznik podejmuje decyzje o przesyłaniu ramki?
 1. Adresu źródłowego IP
 2. Adresu docelowego IP
 3. Adresu docelowego MAC
 4. Adresu źródłowego MAC
Przejdź.

Zadanie 24:

Który zakres grupy domyślnie jest ustawiany dla nowo utworzonej grupy w kontrolerze domeny systemu Windows Serwer?
 1. Globalny.
 2. Uniwersalny.
 3. Dystrybucyjny.
 4. Lokalny w domenie.
Przejdź.

Zadanie 25:

Profil użytkownika systemu Windows wykorzystywany do logowania się na dowolnym komputerze w sieci, który jest przechowywany na serwerze i może być modyfikowany przez użytkownika, to profil
 1. mobilny.
 2. lokalny.
 3. tymczasowy.
 4. obowiązkowy.
Przejdź.

Zadanie 26:

Menedżer usług IIS (Internet Information Services) systemu Windows jest interfejsem graficznym służącym do konfigurowania serwera
 1. DNS.
 2. WWW.
 3. wydruku.
 4. terminali.
Przejdź.

Zadanie 27:

Co nie powinno być miejscem przechowywania kopii bezpieczeństwa danych znajdujących się na dysku twardym komputera?
 1. Pamięć USB.
 2. Płyta CD/DVD.
 3. Dysk zewnętrzny.
 4. Inna partycja dysku tego komputera.
Przejdź.

Zadanie 28:

Rysunek przedstawia fizyczną topologię
img
 1. szyny.
 2. gwiazdy.
 3. drzewa.
 4. magistrali.
Przejdź.

Zadanie 29:

Aby zagwarantować użytkownikom Active Directory możliwość logowania się i dostęp do zasobów tej usługi w przypadku awarii kontrolera domeny, należy
 1. dodać wszystkich użytkowników do grupy administratorzy.
 2. zainstalować drugi kontroler domeny.
 3. udostępnić wszystkim użytkownikom numer do Help Desk.
 4. przekopiować wszystkie zasoby sieci na każdy komputer w domenie.
Przejdź.

Zadanie 30:

Która funkcja punktu dostępowego pozwala zabezpieczyć sieć bezprzewodową tak, aby tylko urządzenia o określonych adresach fizycznych mogły się do niej podłączyć?
 1. Nadanie SSID
 2. Uwierzytelnianie
 3. Radius (Remote Authentication Dial In User Service)
 4. Filtrowanie adresów MAC
Przejdź.

Zadanie 31:

Pierwszą usługą instalowaną na serwerze jest usługa domenowa w usłudze Active Directory. Podczas instalacji kreator automatycznie wyświetli monit o konieczności zainstalowania usługi serwera
 1. DNS
 2. FTP
 3. WEB
 4. DHCP
Przejdź.

Zadanie 32:

Który rodzaj rozbudowy serwera wymaga instalacji dodatkowych sterowników?
 1. Dodanie pamięci RAM.
 2. Montaż kolejnej karty sieciowej.
 3. Montaż kolejnego procesora.
 4. Dodanie dysków fizycznych.
Przejdź.

Zadanie 33:

Który adres IP jest adresem urządzenia pracującego w sieci 10.0.0.0/17?
 1. 10.0.128.127
 2. 10.0.128.254
 3. 10.0.127.128
 4. 10.0.254.128
Przejdź.

Zadanie 34:

Które urządzenie w sieci lokalnej nie dzieli obszaru sieci komputerowej na domeny kolizyjne?
 1. Koncentrator.
 2. Most.
 3. Przełącznik.
 4. Router.
Przejdź.

Zadanie 35:

Aby była możliwa komunikacja między sieciami VLAN, stosuje się
 1. router.
 2. modem.
 3. koncentrator.
 4. punkt dostępowy.
Przejdź.

Zadanie 36:

Które polecenie systemu Windows wyświetla tabele rutingu hosta?
 1. netstat -n
 2. ipconfig /release
 3. ipconfig /renew
 4. netstat -r
Przejdź.

Zadanie 37:

Który zapis jest prawidłowym adresem IPv6?
 1. 2001:DB8::BAF::FE94
 2. 2001-DB8-BAF-FE94
 3. 2001:DB8::BAF:FE94
 4. 2001.DB8.BAF.FE94
Przejdź.

Zadanie 38:

Ile domen kolizyjnych i rozgłoszeniowych jest widocznych na schemacie?
img
 1. 9 domen kolizyjnych i 1 domena rozgłoszeniowa.
 2. 4 domeny kolizyjne i 9 domen rozgłoszeniowych.
 3. 1 domena kolizyjna i 9 domen rozgłoszeniowych.
 4. 9 domen kolizyjnych i 4 domeny rozgłoszeniowe.
Przejdź.

Zadanie 39:

W systemach Windows w celu ustalenia, gdzie w sieci zatrzymał się pakiet używa się komendy
 1. ping
 2. nslookup
 3. ipconfig
 4. tracert
Przejdź.

Zadanie 40:

Protokołem połączeniowym warstwy transportowej modelu ISO/OSI jest
 1. ICMP.
 2. UDP.
 3. TCP.
 4. SMTP.
Przejdź.
POLUB NAS NA FACEBOOKU
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW