GENERATOR TESTÓW
Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo?
Ilość zadań:
Wyklucz zadanie:
Filtruj

Zadanie 1:

Która funkcja przełącznika zarządzalnego umożliwia łączenie przełączników równocześnie kilkoma połączeniami fizycznymi w jedno połączenie logiczne w celu uzyskania większej przepustowości łącza?
 1. Zarządzanie pasmem.
 2. Agregacja łączy.
 3. Port mirroring.
 4. Port trunk.
Przejdź.

Zadanie 2:

Która topologia fizyczna jest stosowana w sieciach o topologii logicznej Token Ring?
 1. Siatki.
 2. Gwiazdy.
 3. Magistrali.
 4. Pierścienia.
Przejdź.

Zadanie 3:

Który protokół jest wykorzystywany tylko w sieciach lokalnych, w których pracują komputery z systemami operacyjnymi firmy Microsoft?
 1. IPX/SPX
 2. TCP/IP
 3. NetBEUI
 4. AppleTalk
Przejdź.

Zadanie 4:

Która z wymienionych cech kabla koncentrycznego RG-58 spowodowała, że nie jest on obecnie wykorzystywany do budowy lokalnych sieci komputerowych?
 1. Cena narzędzi do montażu i łączenia przewodów.
 2. Maksymalna prędkość transmisji danych 10 Mb/s.
 3. Maksymalna odległość pomiędzy stacjami wynosząca 185 m.
 4. Brak możliwości zakupu dodatkowych urządzeń sieciowych.
Przejdź.

Zadanie 5:

Który parametr polecenia ipconfig w systemie Windows odnawia konfigurację adresów IP?
 1. /release
 2. /renew
 3. /flushdns
 4. /displaydns
Przejdź.

Zadanie 6:

Protokołem wykorzystywanym przy rozgłaszaniu grupowym, za pomocą którego hosty zgłaszają swoje członkostwo, jest
 1. EIGRP
 2. IGRP
 3. ICMP
 4. IGMP
Przejdź.

Zadanie 7:

Na których portach brama internetowa musi przepuszczać ruch, aby użytkownicy sieci lokalnej mogli pobierać pliki z serwera FTP?
 1. 20 i 21
 2. 22 i 25
 3. 80 i 443
 4. 110 i 995
Przejdź.

Zadanie 8:

Jakiego typu rekord jest tworzony automatycznie w momencie utworzenia strefy wyszukiwania do przodu w konfiguracji serwera DNS w systemach Windows Server?
 1. MX
 2. A
 3. PTR
 4. NS
Przejdź.

Zadanie 9:

Wynikiem wykonania polecenia arp -a 192.168.1.1 systemu MS Windows jest wyświetlenie
 1. adresu fizycznego urządzenia o podanym IP.
 2. listy aktywnych połączeń sieciowych.
 3. ustawień TCP/IP interfejsu sieciowego.
 4. kontroli połączenia z komputerem o podanym IP.
Przejdź.

Zadanie 10:

Który z wymienionych protokołów odwzorowuje 48-bitowy fizyczny adres MAC na 32-bitowy adres IP?
 1. TCP
 2. ARP
 3. RARP
 4. IP
Przejdź.

Zadanie 11:

Która usługa musi być uruchomiona w sieci, aby można było na stacji roboczej automatycznie uzyskać adres IP?
 1. DNS
 2. WINS
 3. PROXY
 4. DHCP
Przejdź.

Zadanie 12:

Sieć lokalna ma adres IP 192.168.0.0/25. Który adres IP jest adresem stacji roboczej należącej do tej sieci?
 1. 192.168.0.192
 2. 192.168.0.100
 3. 192.168.1.1
 4. 192.168.1.25
Przejdź.

Zadanie 13:

Wynik działania którego polecenia systemu Windows przedstawia rysunek?
img
 1. ipconfig
 2. netstat
 3. tracert
 4. msconfig
Przejdź.

Zadanie 14:

Co jest przyczyną pojawienia się na ekranie komputera komunikatu, że system wykrył konflikt adresów IP?
 1. Inne urządzenie sieciowe ma nadany ten sam adres IP co komputer.
 2. W sieci lokalnej nie działa usługa DHCP.
 3. Adres IP komputera jest spoza zakresu adresów sieci lokalnej.
 4. W ustawieniach protokołu TCP/IP jest błędny adres bramy domyślnej.
Przejdź.

Zadanie 15:

W systemie Linux narzędziem, które pokazuje trasę jaką pokonują pakiety od miejsca źródła do miejsca przeznaczenia, procentowy udział strat oraz informację na temat opóźnień pakietów, jest
 1. mtr
 2. route
 3. ping
 4. tracert
Przejdź.

Zadanie 16:

Aby móc tworzyć konta użytkowników, komputerów i innych obiektów oraz przechowywać centralnie informacje o nich, należy na serwerze Windows zainstalować rolę
 1. Active Directory Federation Service.
 2. usługi certyfikatów Active Directory.
 3. usługi domenowe Active Directory.
 4. usługi Domaine Name System w usłudze Active Directory.
Przejdź.

Zadanie 17:

Który program został zastosowany w systemie Linux do szybkiego skanowania sieci?
img
 1. ttcp
 2. nmap
 3. webmin
 4. iptraf
Przejdź.

Zadanie 18:

Które urządzenie umożliwi połączenie kabla światłowodowego użytego w okablowaniu pionowym sieci z przełącznikiem posiadającym wyłącznie gniazda RJ45?
 1. Modem.
 2. Konwerter mediów.
 3. Regenerator.
 4. Ruter.
Przejdź.

Zadanie 19:

Jaki będzie całkowity koszt robocizny montażu 20 modułów RJ45 ze złączem krawędziowym narzędziowym na przewodach 4-parowych, jeżeli stawka godzinowa montera wynosi 15 zł/h, a według tabeli KNR czas montażu jednego modułu to 0,10 r-g?
 1. 7,50 zł
 2. 30,00 zł
 3. 15,00 zł
 4. 50,00 zł
Przejdź.

Zadanie 20:

Kabel sieciowy zakończony wtykami RJ45 sprawdzano diodowym testerem okablowania. Na testerze diody LED zapalały się kolejno oprócz diod oznaczonych numerami 2 i 3, które zapalały się równocześnie na jednostce głównej testera, a nie zapalały się na jednostce zdalnej. Co było tego przyczyną?
 1. Pary skrzyżowane.
 2. Pary odwrócone.
 3. Zwarcie.
 4. Nieciągłość kabla.
Przejdź.

Zadanie 21:

Wartość najstarszych trzech bitów adresu IP w systemie binarnym wynosi 010. Jest to adres
 1. klasy C.
 2. klasy B.
 3. klasy A.
 4. klasy D.
Przejdź.

Zadanie 22:

Przycisk umieszczony na obudowie rutera, którego opis znajduje się w ramce, jest stosowany w celu
img
 1. włączenia lub wyłączenia sieci Wi-Fi.
 2. włączenia lub wyłączenia rutera.
 3. przywrócenia ustawień fabrycznych rutera.
 4. zrestartowania rutera.
Przejdź.

Zadanie 23:

Na którym rysunku został przedstawiony panel krosowniczy?
img
 1. A
 2. B
 3. D
 4. C
Przejdź.

Zadanie 24:

Który z wymienionych adresów IP należy do klasy C?
 1. 125.12.15.138
 2. 198.26.152.10
 3. 190.15.30.201
 4. 129.175.11.15
Przejdź.

Zadanie 25:

Zgodnie z normą PN-EN 50174 dopuszczalna łączna długość kabla połączeniowego pomiędzy punktem abonenckim a komputerem i kabla krosowniczego (A+C) wynosi
img
 1. 10 m
 2. 5 m
 3. 6 m
 4. 3 m
Przejdź.

Zadanie 26:

Karta sieciowa widoczna na rysunku może przesyłać dane z maksymalną prędkością
img
 1. 54 Mb/s
 2. 11 Mb/s
 3. 108 Mb/s
 4. 300 Mb/s
Przejdź.

Zadanie 27:

Który parametr okablowania strukturalnego określa stosunek mocy sygnału testowego w jednej z par do mocy sygnału wyindukowanego w sąsiedniej parze na tym samym końcu kabla?
 1. Suma przeników zdalnych.
 2. Przenik zbliżny.
 3. Przenik zdalny.
 4. Suma przeników zbliżnych i zdalnych.
Przejdź.

Zadanie 28:

Jaka jest wartość maksymalnego rozplotu kabla UTP we wtyku RJ45 zgodnie z normą PN-EN 50173?
 1. 10 mm
 2. 20 mm
 3. 15 mm
 4. 13 mm
Przejdź.

Zadanie 29:

Protokół odpowiedzialny za przesyłanie dokumentów hipertekstowych to
 1. POP3
 2. FTP
 3. HTTP
 4. SMTP
Przejdź.

Zadanie 30:

Złącze SC należy zamontować na kablu
 1. światłowodowym.
 2. koncentrycznym.
 3. telefonicznym.
 4. typu skrętka.
Przejdź.

Zadanie 31:

Symbol graficzny przedstawiony na rysunku oznacza
img
 1. otwarty kanał kablowy.
 2. zamknięty kanał kablowy.
 3. gniazdo telekomunikacyjne.
 4. główny punkt dystrybucyjny.
Przejdź.

Zadanie 32:

Do połączenia lokalnej sieci bezprzewodowej z siecią przewodową jest stosowany
 1. przełącznik.
 2. punkt dostępu.
 3. modem.
 4. koncentrator.
Przejdź.

Zadanie 33:

W którym rodzaju członkostwa w VLAN port może być członkiem wielu sieci VLAN?
 1. Dynamicznym VLAN
 2. Port-Based VLAN
 3. Multi-VLAN
 4. Statycznym VLAN
Przejdź.

Zadanie 34:

W zasadach haseł w systemie Windows Server jest włączona opcja hasło musi spełniać wymagania co do złożoności. Z co najmniej ilu znaków musi się składać hasło użytkownika?
 1. 5 znaków.
 2. 12 znaków.
 3. 10 znaków.
 4. 6 znaków.
Przejdź.

Zadanie 35:

Kabel przedstawiony na rysunku może być wykorzystany do budowy okablowania sieci standardu
img
 1. 10Base2
 2. 10Base-T
 3. 100Base-TX
 4. 100Base-SX
Przejdź.

Zadanie 36:

Który z wymienionych elementów jest elementem pasywnym sieci?
 1. Wzmacniak.
 2. Panel krosowy.
 3. Przełącznik.
 4. Karta sieciowa.
Przejdź.

Zadanie 37:

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, która opracowała 7-warstwowy Model Referencyjny Połączonych Systemów otwartych, to
 1. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).
 2. TIA/EIA (Telecommunications Industry Association/Electronic Industries Association).
 3. EN (European Norm).
 4. ISO (International Organization for Standardization).
Przejdź.

Zadanie 38:

Zgodnie z normą PN-EN 50174, maksymalna długość przebiegu kabla poziomego kategorii 6 pomiędzy punktem abonenckim a punktem dystrybucyjnym w panelu krosowym wynosi
 1. 110 m
 2. 100 m
 3. 90 m
 4. 150 m
Przejdź.

Zadanie 39:

Którego narzędzia trzeba użyć do zarobienia końcówek kabla UTP w module keystone ze stykami typu 110?
 1. Wkrętaka krzyżakowego.
 2. Wkrętaka płaskiego.
 3. Zaciskarki do wtyków RJ45.
 4. Narzędzia uderzeniowego.
Przejdź.

Zadanie 40:

Który z adresów IP jest adresem publicznym?
 1. 10.99.15.16
 2. 172.18.0.16
 3. 192.168.168.16
 4. 172.168.0.16
Przejdź.
POLUB NAS NA FACEBOOKU
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW